Search  |  Sitemap  |  Contact  |  中文  |  Cas
Home │ About Us │ People │ News │ Resources  │ Research │ International Cooperation
Research Divisions
Research Progress
Supporting System
Achievements
Research Programs
Technology Transfer
  Location: Home > Research > Research Progress
Environmental Sciences(2020) TEXT SIZE: A A A

   1.Deng, Yirong; Zhang, Qingjian; Zhang, Qingrui; Zho, Yin; Peng, Ping'an. Arsenate removal from underground water by polystyrene-confined hydrated ferric oxide (HFO) nanoparticles:effect of humic acid. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2020, 27(7): 6861-6871. DOI: 10.1007/s11356-019-07282-5
    2.Deng, Yunyun; Peng, Pingan; Jia, Lijuan; Yin, Haowen; Hu, Jianfang; Mao, Wanlian. Atmospheric bulk deposition of polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans (PCDD/Fs) in the vicinity of MSWI in Shanghai, China. ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY, 2020, 196. DOI: 10.1016/j.ecoenv.2020.110493
    3.Zhang, Xiaofeng; Yu, Huanyun; Li, Fangbai; Fang, Liping; Liu, Chuanping; Huang, Weilin; Du, Yanhong; Peng, Yemian; Xu, Qian. Behaviors of heavy metal(loid)s in a cocontaminated alkaline paddy soil throughout the growth period of rice. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2020, 716. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.136204
    4.Xiong, Qian; Liu, You-Sheng; Hu, Li-Xin; Shi, Zhou-Qi; Cai, Wen-Wen; He, Liang-Ying; Ying, Guang-Guo. Co-metabolism of sulfamethoxazole by a freshwater microalga Chlorella pyrenoidosa. WATER RESEARCH, 2020, 175. DOI: 10.1016/j.watres.2020.115656
    5.Guo, Liya; Peng, Chao; Zong, Taomou; Gu, Wenjun; Ma, Qingxin; Wu, Zhijun; Wang, Zhe; Ding, Xiang; Hu, Min; Wang, Xinming; Tang, Mingjin. Comprehensive characterization of hygroscopic properties of methanesulfonates. ATMOSPHERIC ENVIRONMENT, 2020, 224. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2020.117349
    6.Zhang, Yuxiu; Zang, Tingting; Yan, Bo; Wei, Chaohai. Distribution Characteristics of Volatile Organic Compounds and Contribution to Ozone Formation in a Coking Wastewater Treatment Plant. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH, 2020, 17(2). DOI: 10.3390/ijerph17020553
    7.Zong, Zheng; Tan, Yang; Wang, Xiao; Tian, Chongguo; Li, Jun; Fang, Yunting; Chen, Yingjun; Cui, Song; Zhang, Gan. Dual-modelling-based source apportionment of NOx in five Chinese megacities: Providing the isotopic footprint from 2013 to 2014. ENVIRONMENT INTERNATIONAL, 2020, 137. DOI: 10.1016/j.envint.2020.105592
    8.Khorram, Mahdi Safaei; Zhang, Gan; Fatemi, Akram; Kiefer, Rudolf; Mahmood, Adeel; Jafarnia, Sasan; Zakaria, Mohammad Pauzi; Li, Gang. Effect of walnut shell biochars on soil quality, crop yields, and weed dynamics in a 4-year field experiment. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH. DOI: 10.1007/s11356-020-08335-w
    9.Zhuo, Chenya; Hu, Shujie; Yang, Yu; Ran, Yong. Effects of the structures and micropores of sedimentary organic matter on the oxidative degradation of benzo(a)pyrene by Na2S2O. WATER RESEARCH, 2020, 174. DOI: 10.1016/j.watres.2020.115635
    10.Zhang, Bing; Zhang, Qian-Qian; Zhang, Shao-Xuan; Xing, Cheng; Ying, Guang-Guo. Emission estimation and fate modelling of three typical pesticides in Dongjiang River basin, China. ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2020, 258. DOI: 10.1016/j.envpol.2019.113660
    11.Cheng, Fei; Li, Huizhen; Ma, Huimin; Wu, Fengchang; Fu, Zhiyou; You, Jing. Identifying bioaccessible suspect toxicants in sediment using adverse outcome pathway directed analysis. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 2020, 389. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2019.121853
    12.Fang, Hua; Lowther, Scott D.; Zhu, Ming; Pei, Chenglei; Li, Sheng; Fang, Zheng; Yu, Xu; Yu, Qingqing; Wang, Yujun; Zhang, Yanli; Jones, Kevin C.; Wang, Xinming. PM2.5-bound unresolved complex mixtures (UCM) in the Pearl River Delta region: Abundance, atmospheric processes and sources. ATMOSPHERIC ENVIRONMENT, 2020, 226. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2020.117407
    13.Yadav, Ishwar Chandra; Devi, Ningombam Linthoingambi; Li, Jun; Zhang, Gan. Polychlorinated biphenyls and organochlorines pesticides in indoor dust: An exploration of sources and health exposure risk in a rural area (Kopawa) of Nepal. ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY, 2020, 195. DOI: 10.1016/j.ecoenv.2020.110376
    14.Wan, Nannan; Zhuo, Chenya; Qiao, Lei; Gong, Jian; Yang, Yu; Ran, Yong. Relationship between historical changes of PBDEs, PAHs, and algal organic matter in sediments of Poyang Lake under climate warming. HUMAN AND ECOLOGICAL RISK ASSESSMENT. DOI: 10.1080/10807039.2020.1731300
    15.Liu, Yu; Luo, Xiaojun; Zeng, Yanghong; Tu, Wenqing; Deng, Mi; Wu, Yongming; Mai, Bixian. Species-specific biomagnification and habitat-dependent trophic transfer of halogenated organic pollutants in insect-dominated food webs from an e-waste recycling site. ENVIRONMENT INTERNATIONAL, 2020, 138. DOI: 10.1016/j.envint.2020.105674
    16.Yu, Xu; Pan, Yuepeng; Song, Wei; Li, Sheng; Li, Dan; Zhu, Ming; Zhou, Huaishan; Zhang, Yanli; Li, Dejun; Yu, Jianzhen; Wang, Xuemei; Wang, Xinming. Wet and Dry Nitrogen Depositions in the Pearl River Delta, South China: Observations at Three Typical Sites With an Emphasis on Water-Soluble Organic Nitrogen. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES, 2020, 125(3). DOI: 10.1029/2019JD030983

    17.Zeng, Xiangying; Xu, Liang; Hu, Qiongpu; Liu, Yi; Hu, Jianfang; Liao, Weisen; Yu, Zhiqiang. Occurrence and distribution of organophosphorus flame retardants/plasticizers in coastal sediments from the Taiwan Strait in China. MARINE POLLUTION BULLETIN, 2020, 151. DOI: 10.1016/j.marpolbul.2019.110843 
     18.Zhao, Shizhen; Jones, Kevin C.; Li, Jun; Sweetman, Andrew J.; Liu, Xin; Xu, Yue; Wang, Yan; Lin, Tian; Mao, Shuduan; Li, Kechang; Tang, Jiao; Zhang, Gan. Evidence for Major Contributions of Unintentionally Produced PCBs in the Air of China: Implications for the National Source Inventory. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2020, 54(4): 2163-2171. DOI: 10.1021/acs.est.9b06051 
      19.Wu, Zhenfeng; Zhang, Yanli; He, Junjie; Chen, Hongzhan; Huang, Xueliang; Wang, Yujun; Yu, Xu; Yang, Weiqiang; Zhang, Runqi; Zhu, Ming; Li, Sheng; Fang, Hua; Zhang, Zhou; Wang, Xinming. Dramatic increase in reactive volatile organic compound (VOC) emissions from ships at berth after implementing the fuel switch policy in the Pearl River Delta Emission Control Area. ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS, 2020, 20(4): 1887-1900. DOI: 10.5194/acp-20-1887-2020 
     20.Tang, Jiao; Li, Jun; Su, Tao; Han, Yong; Mo, Yangzhi; Jiang, Hongxing; Cui, Min; Jiang, Bin; Chen, Yingjun; Tang, Jianhui; Song, Jianzhong; Peng, Ping'an; Zhang, Gan. Molecular compositions and optical properties of dissolved brown carbon in biomass burning, coal combustion, and vehicle emission aerosols illuminated by excitation-emission matrix spectroscopy and Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry analysis. ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS, 2020, 20(4): 2513-2532. DOI: 10.5194/acp-20-2513-2020

     21.Liu, Yu; Luo, Xiaojun; Zeng, Yanghong; Deng, Mi; Tu, Wenqing; Wu, Yongming; Mai, Bixian. Bioaccumulation and biomagnification of hexabromocyclododecane (HBCDD) in insect-dominated food webs from a former e-waste recycling site in South China. CHEMOSPHERE, 2020, 240: -. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2019.124813

 22.Deng, Wei; Fang, Zheng; Wang, Zhaoyi; Zhu, Ming; Zhang, Yanli; Tang, Mingjin; Song, Wei; Lowther, Scott; Huang, Zhonghui; Jones, Kevin; Peng, Ping'an; Wang, Xinming. Primary emissions and secondary organic aerosol formation from in-use diesel vehicle exhaust: Comparison between idling and cruise mode. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2020, 699: -. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.134357

 23.Peng, Long; Li, Lei; Lin, Qinhao; Li, Mei; Zhang, Guohua; Bi, Xinhui; Wang, Xinming; Sheng, Guoying. Does atmospheric processing produce toxic Pb-containing compounds? A case study in suburban Beijing by single particle mass spectrometry. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 2020, 382: -. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2019.121014

 24.Guan, Ke-Lan; Liu, Yu; Luo, Xiao-Jun; Zeng, Yan-Hong; Mai, Bi-Xian. Short- and medium-chain chlorinated paraffins in aquatic organisms from an e-waste site: Biomagnification and maternal transfer. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2020, 708. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.134840

   25.Tang, Caiming; Tan, Jianhua; Fan, Yujuan; Zheng, Ke; Huang, Qiuxin; Peng, Xianzhi. Observation of inconsistent carbon isotope compositions of chlorine-isotopologue pairs of individual organochlorines on gas chromatography-high resolution mass spectrometry. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY. DOI: 10.1080/03067319.2019.1699550

 26.Peng, Xianzhi; Zhu, Zewen; Xiong, Songsong; Fan, Yujuan; Chen, Guangshi; Tang, Caiming. Tissue Distribution, Growth Dilution, and Species-Specific Bioaccumulation of Organic Ultraviolet Absorbents in Wildlife Freshwater Fish in the Pearl River Catchment, China. ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND CHEMISTRY, 2020, 39(2): 343-351. DOI: 10.1002/etc.4616

 27.Li, Rui; Jia, Xiaohong; Wang, Fu; Ren, Yan; Wang, Xiao; Zhang, Huanhuan; Li, Guanghui; Wang, Xinming; Tang, Mingjin. Heterogeneous reaction of NO2 with hematite, goethite and magnetite: Implications for nitrate formation and iron solubility enhancement. CHEMOSPHERE, 2020, 242: -. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2019.125273

 28.Lian, Xiufeng; Zhang, Guohua; Lin, Qinhao; Liu, Fengxian; Peng, Long; Yang, Yuxiang; Fu, Yuzhen; Jiang, Feng; Bi, Xinhui; Chen, Duohong; Wang, Xinming; Peng, Ping'an; Sheng, Guoying. Seasonal variation of amine-containing particles in urban Guangzhou, China. ATMOSPHERIC ENVIRONMENT, 2020, 222. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2019.117102

 29.Sun, Yingtao; Luo, Chunling; Jiang, Longfei; Song, Mengke; Zhang, Dayi; Li, Jun; Li, Yongtao; Ostle, Nicholas J.; Zhang, Gan. Land-use changes alter soil bacterial composition and diversity in tropical forest soil in China. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2020, 712: -. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.136526

 30.Lin, Meiqing; Tang, Jian; Ma, Shengtao; Yu, Yingxin; Li, Guiying; Fan, Ruifang; Mai, Bixian; An, Taicheng. Insights into biomonitoring of human exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons with hair analysis: A case study in e-waste recycling area. ENVIRONMENT INTERNATIONAL, 2020, 136. DOI: 10.1016/j.envint.2019.105432

 31.Li, Jibing; Peng, Ke; Zhang, Dayi; Luo, Chunling; Cai, Xixi; Wang, Yujie; Zhang, Gan. Autochthonous bioaugmentation with non-direct degraders: A new strategy to enhance wastewater bioremediation performance. ENVIRONMENT INTERNATIONAL, 2020, 136. DOI: 10.1016/j.envint.2020.105473

 32.Zhang, Guohua; Lian, Xiufeng; Fu, Yuzhen; Lin, Qinhao; Li, Lei; Song, Wei; Wang, Zhanyong; Tang, Mingjin; Chen, Duohong; Bi, Xinhui; Wang, Xinming; Sheng, Guoying. High secondary formation of nitrogen-containing organics (NOCs) and its possible link to oxidized organics and ammonium. ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS, 2020, 20(3): 1469-1481. DOI: 10.5194/acp-20-1469-2020

 

Attachment
 
Copyright ©2002-2009 Chinese Academy of Sciences
Email: wumanqing@gig.ac.cn
This website requires the Macromedia Flash MS Plugin
Internet Explorer 5.0+, best view with resolution 1024x768