Search  |  Sitemap  |  Contact  |  中文  |  Cas
Home │ About Us │ People │ News │ Resources  │ Research │ International Cooperation
Research Divisions
Research Progress
Supporting System
Achievements
Research Programs
Technology Transfer
  Location: Home > Research > Research Progress
SCI Publication(2016.10.29-2016.11.28) TEXT SIZE: A A A

1.Xu, Tianyuan; Zhu, Runliang; Zhu, Jianxi; Liang, Xiaoliang; Zhu, Gangqiang; Liu, Yun; Xu, Yin; He, Hongping. Fullerene modification of Ag3PO4 for the visible-light-driven degradation of acid red 18. RSC ADVANCES, 2016, 6(89): 85962-85969. DOI:10.1039/c6ra18657b

2.Yang, Hui; Hu, Yuanan; Cheng, Hefa. Sorption of chlorophenols on microporous minerals: mechanism and influence of metal cations, solution pH, and humic acid. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2016, 23(19): 19266-19280. DOI:10.1007/s11356-016-7128-9

3.Liu, Hongmei; Wei, Gaoling; Xu, Zhen; Liu, Peng; Li, Ying. Quantitative analysis of Fe and Co in Co-substituted magnetite using XPS: The application of non-linear least squares fitting (NLLSF). APPLIED SURFACE SCIENCE, 2016, 389: 438-446. DOI:10.1016/j.apsusc.2016.07.146

4.Zhu, Hong L.; Zhang, Zhao F.; Wang, Gui Q.; Liu, Yu F.; Liu, Fang; Li, Xin; Sun, Wei D.. Calcium Isotopic Fractionation during Ion-Exchange Column Chemistry and Thermal Ionisation Mass Spectrometry (TIMS) Determination. GEOSTANDARDS AND GEOANALYTICAL RESEARCH, 2016, 40(2): 185-194. DOI:10.1111/j.1751-908X.2015.00360.x

5.Zhao, Pei-Pei; Li, Jie; Zhang, Le; Wang, Zhi-Bing; Kong, De-Xin; Ma, Jin-Long; Wei, Gang-Jian; Xu, Ji-Feng. Molybdenum Mass Fractions and Isotopic Compositions of International Geological Reference Materials. GEOSTANDARDS AND GEOANALYTICAL RESEARCH, 2016, 40(2): 217-226. DOI:10.1111/j.1751-908X.2015.00373.x

6.Wang, Ce; Liang, Xinquan; Foster, David A.; Xie, Yuhong; Tong, Chuanxin; Pei, Jianxiang; Fu, Jiangang; Jiang, Ying; Dong, Chaoge; Zhou, Yun; Wen, Shunv. Zircon U-Pb geochronology and heavy mineral composition constraints on the provenance of the middle Miocene deep-water reservoir sedimentary rocks in the Yinggehai-Song Hong Basin, South China Sea. MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY, 2016, 77: 819-834. DOI:10.1016/j.marpetgeo.2016.05.009

7.Fei, Leilei; Chan, L. Y.; Bi, Xinhui; Guo, Hai; Liu, Yonglin; Lin, Qinhao; Wang, Xinming; Peng, Ping'an; Sheng, Guoying. Effect of cloud-to-ground lightning and meteorological conditions on surface NOx and O-3 in Hong Kong. ATMOSPHERIC RESEARCH, 2016, 182: 132-141. DOI:10.1016/j.atmosres2016.07.021

8.Yang, Guiqin; Guo, Junhui; Zhuang, Li; Yuan, Yong; Zhou, Shungui. Desulfotomaculum ferrireducens sp nov., a moderately thermophilic sulfate-reducing and dissimilatory Fe(III)-reducing bacterium isolated from compost. INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, 2016, 66: 3022-3028. DOI:10.1099/ijsem.0.001139

9.Liu, Junwen; Li, Jun; Vonwiller, Matthias; Liu, Di; Cheng, Hairong; Shen, Kaijun; Salazar, Gary; Agrios, Konstantinos; Zhang, Yanlin; He, Quanfu; Ding, Xiang; Zhong, Guangcai; Wang, Xinming; Szidat, Sonke; Zhang, Gan. The importance of non-fossil sources in carbonaceous aerosols in a megacity of central China during the 2013 winter haze episode: A source apportionment constrained by radiocarbon and organic tracers. ATMOSPHERIC ENVIRONMENT, 2016, 144: 60-68. DOI:10.1016/j.atmosenv.2016.08.068

10.Deng, Liangliang; Liu, Dong; Du, Peixin; Bu, Hongling; Song, Yaran; Tian, Qian; Yuan, Weiwei; Yuan, Peng; Liu, Zongwen; He, Hongping. Enhancement of diatomite solid acidity by Al incorporation, as evaluated by the catalytic effects on the thermal decomposition of 12-aminolauric acid. COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS, 2016, 509: 190-194. DOI:10.1016/j.colsurfa.2016.09.005

11.Li, Hong-Yan; Zhou, Zhou; Ryan, Jeffrey G.; Wei, Gang-Jian; Xu, Yi-Gang. Boron isotopes reveal multiple metasomatic events in the mantle beneath the eastern North China Craton. GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA, 2016, 194: 77-90. DOI:10.1016/j.gca.2016.08.027

12.Chen, Xin; Li, Huizhen; Zhang, Junjie; Ding, Yuping; You, Jing. Does cadmium affect the toxicokinetics of permethrin in Chironomus dilutus at sublethal level? Evidence of enzymatic activity and gene expression. ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2016, 218: 1005-1013. DOI:10.1016/j.envpol.2016.08.051

13.Wu, Chen-Chou; Yao, Yao; Bao, Lian-Jun; Wu, Feng-Chang; Wong, Charles S.; Tao, Shu; Zeng, Eddy Y.. Fugacity gradients of hydrophobic organics across the air-water interface measured with a novel passive sampler. ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2016, 218: 1108-1115. DOI:10.1016/j.envpol.2016.08.064

14.Liang, Xiaoliang; Qi, Feihong; Liu, Peng; Wei, Gaoling; Su, Xiaoli; Ma, Lingya; He, Hongping; Lin, Xiaoju; Xi, Yunfei; Zhu, Jianxi; Zhu, Runliang. Performance of Ti-pillared montmorillonite supported Fe catalysts for toluene oxidation: The effect of Fe on catalytic activity. APPLIED CLAY SCIENCE, 2016, 132(SI): 96-104. DOI:10.1016/j.clay.2016.05.022

15.Tao, Qi; Fang, Yan; Li, Tian; Zhang, Dan; Chen, Manyou; Ji, Shichao; He, Hongping; Komarneni, Sridhar; Zhang, Huaibin; Dong, Yan; Noh, Young Dong. Silylation of saponite with 3-aminopropyltriethoxysilane. APPLIED CLAY SCIENCE, 2016, 132(SI): 133-139. DOI:10.1016/j.clay.2016.05.026

16.Su, Xiaoli; Ma, Lingya; Wei, Jingming; Zhu, Runliang. Structure and thermal stability of organo-vermiculite. APPLIED CLAY SCIENCE, 2016, 132(SI): 261-266. DOI:10.1016/j.clay.2016.06.011

17.Chen, Qingze; Zhu, Runliang; Zhu, Yanping; Liu, Jing; Zhu, Lifang; Ma, Lingya; Chen, Meng. Adsorption of polyhydroxy fullerene on polyethylenimine-modified montmorillonite. APPLIED CLAY SCIENCE, 2016, 132(SI): 412-418. DOI:10.1016/j.clay.2016.07.007

18.Huang, Zhonghui; Zhang, Yanli; Yan, Qiong; Zhang, Zhou; Wang, Xinming. Real-time monitoring of respiratory absorption factors of volatile organic compounds in ambient air by proton transfer reaction time-of-flight mass spectrometry. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 2016, 320: 547-555. DOI:10.1016/j.jhazmat.2016.08.064

19.Gao, Yanpeng; Ji, Yuemeng; Li, Guiying; Mai, Bixian; An, Taicheng. Bioaccumulation and ecotoxicity increase during indirect photochemical transformation of polycyclic musk tonalide: A modeling study. WATER RESEARCH, 2016, 105: 47-55. DOI:10.1016/j.watres.2016.08.055

20.Deng, Xiaoqin; Peng, Touping; Zhao, Taiping. Geochronology and geochemistry of the late Paleoproterozoic aluminous A-type granite in the Xiaoqinling area along the southern margin of the North China Craton: Petrogenesis and tectonic implications. PRECAMBRIAN RESEARCH, 2016, 285: 127-146. DOI:10.1016/j.precamres.2016.09.013

21.Yao, Li; Zhao, Jian-Liang; Liu, You-Sheng; Yang, Yuan-Yuan; Liu, Wang-Rong; Ying, Guang-Guo. Simultaneous determination of 24 personal care products in fish muscle and liver tissues using QuEChERS extraction coupled with ultra pressure liquid chromatography-tandem mass spectrometry and gas chromatography-mass spectrometer analyses. ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY, 2016, 408(28): 8177-8193. DOI:10.1007/s00216-016-9924-y

22.Guo, Yangrui; Deng, Wenfeng; Chen, Xuefei; Wei, Gangjian; Yu, Kefu; Zhao, Jian-xin. Saltier sea surface water conditions recorded by multiple mid-Holocene corals in the northern South China Sea. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-OCEANS, 2016, 121(8): 6323-6330. DOI:10.1002/2016JC012034

23.Wu, Liangliang; Geng, Ansong. Differences in the thermal evolution of hopanes and steranes in free and bound fractions. ORGANIC GEOCHEMISTRY, 2016, 101: 38-48. DOI:10.1016/j.orggeochem.2016.08.009

24.Li, Zong-Rui; Luo, Xiao-Jun; Huang, Li-Qian; Mai, Bi-Xian. In ovo uptake, metabolism, and tissue-specific distribution of chiral PCBs and PBDEs in developing chicken embryos. SCIENTIFIC REPORTS, 2016, 6: 36597. DOI:10.1038/srep36597

25.Shi, Jiayuan; Kuwahara, Yasutaka; Wen, Meicheng; Navlani-Garcia, Miriam; Mori, Kohsuke; An, Taicheng; Yamashita, Hiromi. Room-Temperature and Aqueous-Phase Synthesis of Plasmonic Molybdenum Oxide Nanoparticles for Visible-Light-Enhanced Hydrogen Generation. CHEMISTRY-AN ASIAN JOURNAL, 2016, 11(17): 2377-2381. DOI:10.1002/asia.201600771

26.Liu, Yongbao; Zhu, Gangqiang; Gao, JianZhi; Hojamberdiev, Mirabbos; Lu, Hongbin; Zhu, Runliang; Wei, Xiumei; Liu, Peng. A novel CeO2/Bi4Ti3O12 composite heterojunction structure with an enhanced photocatalytic activity for bisphenol A. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, 2016, 688: 487-496. DOI:10.1016/j.jallcom.2016.07.054

27.Luo, Zan; Liu, Yun; Zhu, Runliang; Hu, Xin. Inhibition of Microbial Pyrite Oxidation by PropS-SH for the Control of Acid Mine Drainage. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2016, 11(8): 6501-6513. DOI:10.20964/2016.08.59

28.Ren, Guofa; Chen, Zheng; Feng, Jialiang; Ji, Wen; Zhang, Jin; Zheng, Kewen; Yu, Zhiqianng; Zeng, Xiangying. Organophosphate esters in total suspended particulates of an urban city in East China. CHEMOSPHERE, 2016, 164: 75-83. DOI:10.1016/j.chemosphere.2016.08.090

29.Zong, Zheng; Wang, Xiaoping; Tian, Chongguo; Chen, Yingjun; Han, Guangxuan; Li, Jun; Zhang, Gan. Source and formation characteristics of water-soluble organic carbon in the anthropogenic-influenced Yellow River Delta, North China. ATMOSPHERIC ENVIRONMENT, 2016, 144: 124-132. DOI:10.1016/j.atmosenv.2016.08.078

30.Lin, Xiu; Fu, Lingling; Chen, Yuan; Zhu, Runliang; Wang, Shuangyin; Liu, Zhigang. Mn-N-C Nanoreactor Prepared through Heating Metalloporphyrin Supported in Mesoporous Hollow Silica Spheres. ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, 2016, 8(40): 26809-26816. DOI:10.1021/acsami.6b08813

31.Yang, Bin; Kookana, Rai S.; Williams, Mike; Ying, Guang-Guo; Du, Jun; Doan, Hai; Kumar, Anupama. Oxidation of ciprofloxacin and enrofloxacin by ferrate(VI): Products identification, and toxicity evaluation. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 2016, 320: 296-303. DOI:10.1016/j.jhazmat.2016.08.040

32.Rao, Zhiguo; Li, Yunxia; Zhang, Jiawu; Jia, Guodong; Chen, Fahu. Investigating the long-term palaeoclimatic controls on the delta D and delta O-18 of precipitation during the Holocene in the Indian and East Asian monsoonal regions. EARTH-SCIENCE REVIEWS, 2016, 159: 292-305. DOI:10.1016/j.earscirev.2016.06.007

33.Jiang, Longfei; Song, Mengke; Yang, Li; Zhang, Dayi; Sun, Yingtao; Shen, Zhenguo; Luo, Chunling; Zhang, Gan. Exploring the Influence of Environmental Factors on Bacterial Communities within the Rhizosphere of the Cu-tolerant plant, Elsholtzia splendens. SCIENTIFIC REPORTS, 2016, 6: 36302. DOI:10.1038/srep36302

34.Chen, Sha; Liu, Yuchen; Hu, Jingya; Zhang, Zhaofeng; Hou, Zhenhui; Huang, Fang; Yu, Huimin. Zinc Isotopic Compositions of NIST SRM 683 and Whole-Rock Reference Materials. GEOSTANDARDS AND GEOANALYTICAL RESEARCH, 2016, 40(3): 417-432. DOI:10.1111/j.1751-908X.2015.00377.x

35.Li, Wei; Liang, Xiaoliang; An, Pengfei; Feng, Xionghan; Tan, Wenfeng; Qiu, Guohong; Yin, Hui; Liu, Fan. Mechanisms on the morphology variation of hematite crystals by Al substitution: The modification of Fe and O reticular densities. SCIENTIFIC REPORTS, 2016, 6: 35960. DOI:10.1038/srep35960

36.Deng, Jianghong; Yang, Xiaoyong; Li, Shuang; Gu, Huangling; Mastoi, Abdul Shakoor; Sun, Weidong. Partial melting of subducted paleo-Pacific plate during the early Cretaceous: Constraint from adakitic rocks in the Shaxi porphyry Cu-Au deposit, Lower Yangtze River Belt. LITHOS, 2016, 262: 651-667. DOI:10.1016/j.lithos.2016.07.039

37.Li, Yuan; Dasgupta, Rajdeep; Tsuno, Kyusei; Monteleone, Brian; Shimizu, Nobumichi. Carbon and sulfur budget of the silicate Earth explained by accretion of differentiated planetary embryos. NATURE GEOSCIENCE, 2016, 9(10): 781-785. DOI:10.1038/NGEO2801

38.Tinel, Liselotte; Rossignol, Stephanie; Bianco, Angelica; Passananti, Monica; Perrier, Sebastien; Wang, Xinming; Brigante, Marcello; Donaldson, D. James; George, Christian. Mechanistic Insights on the Photosensitized Chemistry of a Fatty Acid at the Air/Water Interface. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2016, 50(20): 11041-11048. DOI:10.1021/acs.est.6b03165

39.Wang, Jin; Liu, Juan; Chen, Yongheng; Song, Gang; Chen, Diyun; Xiao, Tangfu; Wu, Shijun; Chen, Fanrong; Yin, Meiling. Technologically elevated natural radioactivity and assessment of dose to workers around a granitic uranium deposit area, China. JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY, 2016, 310(2): 733-741. DOI:10.1007/s10967-016-4809-2

40.Yang, Jing; Zheng, De-Wen; Chen, Wen; Hough, Brian; Qiu, Hua-Ning; Wang, Wei-Tao; Wu, Ying; Yang, Li. Ar-40/Ar-39 geochronology of supergene K-bearing sulfate minerals: Cenozoic continental weathering and its paleoclimatic significance in the Tu-Ha Basin, northwestern China. PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY, 2016, 445: 83-96. DOI:10.1016/j.palaeo.2016.01.005

41.Wu, Ye; Yang, Jing; Wu, Xiang; Song, Maoshuang; Yoshino, Takashi; Zhai, Shuangmeng; Qin, Shan; Huang, Haijun; Lin, Jung-Fu. Elasticity of single-crystal NAL phase at high pressure: A potential source of the seismic anisotropy in the lower mantle. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH, 2016, 121(8): 5696-5707. DOI:10.1002/2016JB013136

42.Chen, Ying; Yan, Qiuyun; Zhang, Shanshan; Lu, Luhua; Xie, Bingqiao; Xie, Ting; Zhang, Yong; Wu, Yucheng; Zhang, Yuxing; Liu, Dong. Buffering agents-assisted synthesis of nitrogen-doped graphene with oxygen-rich functional groups for enhanced electrochemical performance. JOURNAL OF POWER SOURCES, 2016, 333: 125-133. DOI:10.1016/j.jpowsour.2016.09.111

 

 

 

 

 

Attachment
 
Copyright ©2002-2009 Chinese Academy of Sciences
Email: wumanqing@gig.ac.cn
This website requires the Macromedia Flash MS Plugin
Internet Explorer 5.0+, best view with resolution 1024x768