Search  |  Sitemap  |  Contact  |  中文  |  Cas
Home │ About Us │ People │ News │ Resources  │ Research │ International Cooperation
Research Divisions
Research Progress
Supporting System
Achievements
Research Programs
Technology Transfer
  Location: Home > Research > Supporting System
Environmental Sciences TEXT SIZE: A A A

 

        1.Zhong, Guangcai; Sun, Yue; Geng, Xiaofei; Yi, Xin; Zhang, Gan. Benzene polycarboxylic acid characterisation of polyaromatics in ambient aerosol: Method development. ATMOSPHERIC ENVIRONMENT, 2019, 211: 55-62. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2019.04.057
        2.Zhuo, Chenya; Zhang, Dainan; Yang, Yu; Ran, Yong; Zhang, Xiangyun; Mao, Jingdong. Effects of compositions, chemical structures, and microporosity of sedimentary organic matter on degradation of benzo(a)pyrene by hydrogen peroxide. WATER RESEARCH, 2019, 159: 414-422. DOI: 10.1016/j.watres.2019.05.041
        3.Zheng, Ke; Fan, Yujuan; Zhu, Zewen; Chen, Guangshi; Tang, Caiming; Peng, Xianzhi. Occurrence and Species-Specific Distribution of Plastic Debris in Wild Freshwater Fish from the Pearl River Catchment, China. ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND CHEMISTRY, 2019, 38(7): 1504-1513. DOI: 10.1002/etc.4437
        4.Fan, Yujuan; Zheng, Ke; Zhu, Zewen; Chen, Guangshi; Peng, Xianzhi. Distribution, sedimentary record, and persistence of microplastics in the Pearl River catchment, China. ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2019, 251: 862-870. DOI: 10.1016/j.envpol.2019.05.056
        5.Hu, Shujie; Zhang, Dainan; Yang, Yu; Ran, Yong; Mao, Jingdong; Chu, Wenying; Cao, Xiaoyan. Effects of the Chemical Structure, Surface, and Micropore Properties of Activated and Oxidized Black Carbon on the Sorption and Desorption of Phenanthrene. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2019, 53(13): 7683-7693. DOI: 10.1021/acs.est.9b01788
        6.Liu, Jiangping; Li, Sheng; Mekic, Majda; Jiang, Haoyu; Zhou, Wentao; Loisel, Gwendal; Song, Wei; Wang, Xinming; Gligorovski, Sasho. Photoenhanced Uptake of NO2 and HONO Formation on Real Urban Grime. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY LETTERS, 2019, 6(7): 413-417. DOI: 10.1021/acs.estlett.9b00308
        7.Das, Ranjit; Liang, Zhishu; Li, Guiying; Mai, Bixian; An, Taicheng. Genome sequence of a spore-laccase forming, BPA-degrading Bacillus sp. GZB isolated from an electronic-waste recycling site reveals insights into BPA degradation pathways. ARCHIVES OF MICROBIOLOGY, 2019, 201(5): 623-638. DOI: 10.1007/s00203-019-01622-2
        8.Zhu, Yanping; Zhu, Runliang; Xi, Yunfei; Zhu, Jianxi; Zhu, Gangqiang; He, Hongping. Strategies for enhancing the heterogeneous Fenton catalytic reactivity: A review. APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL, 2019, 255: . DOI: 10.1016/j.apcatb.2019.05.041

 9.Lv, Yin-Zhi; Yao, Li; Wang, Li; Liu, Wang-Rong; Zhao, Jian-Liang; He, Liang-Ying; Ying, Guang-Guo. Bioaccumulation, metabolism, and risk assessment of phenolic endocrine disrupting chemicals in specific tissues of wild fish. CHEMOSPHERE, 2019, 226(): 607-615. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2019.03.187

 10.Tao, Lin; Zhang, Ying; Wu, Jiang-Ping; Wu, Si-Kang; Liu, Yu; Zeng, Yan-Hong; Luo, Xiao-Jun; Mai, Bi-Xian. Biomagnification of PBDEs and alternative brominated flame retardants in a predatory fish: Using fatty acid signature as a primer. ENVIRONMENT INTERNATIONAL, 2019, 127(): 226-232. DOI: 10.1016/j.envint.2019.03.036

 11.Jiang, Feng; Liu, Fengxian; Lin, Qinhao; Fu, Yuzhen; Yang, Yuxiang; Peng, Long; Lian, Xiufeng; Zhang, Guohua; Bi, Xinhui; Wang, Xinming; Sheng, Guoying. Characteristics and Formation Mechanisms of Sulfate and Nitrate in Size-segregated Atmospheric Particles from Urban Guangzhou, China. AEROSOL AND AIR QUALITY RESEARCH, 2019, 19(6): 1284-1293. DOI: 10.4209/aaqr.2018.07.0251

 12.Wang, Shunhui; Li, Huizhen; You, Jing. Enantioselective degradation and bioaccumulation of sediment-associated fipronil in Lumbriculus variegatus: Toxicokinetic analysis. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2019, 672(): 335-341. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.03.490

 13.Xu, Liang; Hu, Qiongpu; Liu, Jing; Liu, Saihong; Liu, Chengjian; Deng, Qinyu; Zeng, Xiangying; Yu, Zhiqiang. Occurrence of organophosphate esters and their diesters degradation products in industrial wastewater treatment plants in China: Implication for the usage and potential degradation during production processing. ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2019, 250(): 559-566. DOI: 10.1016/j.envpol.2019.04.058

 14.Zhu, Ming; Jiang, Bin; Li, Sheng; Yu, Qingqing; Yu, Xu; Zhang, Yanli; Bi, Xinhui; Yu, Jianzhen; George, Christian; Yu, Zhiqiang; Wang, Xinming. Organosulfur Compounds Formed from Heterogeneous Reaction between SO2 and Particulate-Bound Unsaturated Fatty Acids in Ambient Air. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY LETTERS, 2019, 6(6): 318-322. DOI: 10.1021/acs.estlett.9b00218

 

 15.Yang, Yuxiang; Fu, Yuzhen; Lin, Qinhao; Jiang, Feng; Lian, Xiufeng; Li, Lei; Wang, Zhanyong; Zhang, Guohua; Bi, Xinhui; Wang, Xinming; Sheng, Guoying. Recent Advances in Quantifying Wet Scavenging Efficiency of Black Carbon Aerosol. ATMOSPHERE, 2019, 10(4): 175. DOI: 10.3390/atmos10040175

 16.Geng, Xiaofei; Zhong, Guangcai; Li, Jun; Cheng, Zhineng; Mo, Yangzhi; Mao, Shuduan; Su, Tao; Jiang, Haoyu; Ni, Kaiwen; Zhang, Gan. Molecular marker study of aerosols in the northern South China Sea: Impact of atmospheric outflow from the Indo-China Peninsula and South China. ATMOSPHERIC ENVIRONMENT, 2019, 206: 225-236. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2019.02.033

 17.Jiang, Yu-Xia; Shi, Wen-Jun; Ma, Dong-Dong; Zhang, Jin-Na; Ying, Guang-Guo; Zhang, Hui; Ong, Choon-Nam. Dydrogesterone exposure induces zebrafish ovulation but leads to oocytes over-ripening: An integrated histological and metabolomics study. ENVIRONMENT INTERNATIONAL, 2019, 128: 390-398. DOI: 10.1016/j.envint.2019.04.059

 18.Tang, Bin; Poma, Giulia; Bastiaensen, Michiel; Yin, Shan-Shan; Luo, Xiao-Jun; Mai, Bi-Xian; Covaci, Adrian. Bioconcentration and biotransformation of organophosphorus flame retardants (PFRs) in common carp (Cyprinus carpio). ENVIRONMENT INTERNATIONAL, 2019, 126: 512-522. DOI: 10.1016/j.envint.2019.02.063

 19.Tang, Hongmei; Xian, Haiyang; He, Hongping; Wei, Jingming; Liu, Hongmei; Zhu, Jianxi; Zhu, Runliang. Kinetics and mechanisms of the interaction between the calcite (10.4) surface and Cu2+-bearing solutions. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2019, 668: 602-616. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.02.232

 20.Li, Cuicui; Feng, Weiying; Song, Fanhao; He, Zhongqi; Wu, Fengchang; Zhu, Yuanrong; Giesy, John P.; Bai, Yingchen. Three decades of changes in water environment of a large freshwater Lake and its relationship with socio-economic indicators. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES-CHINA, 2019, 77: 156-166. DOI: 10.1016/j.jes.2018.07.001

 21.Zhu, Yanping; Zeng, Chun; Zhu, Runliang; Xu, Yin; Wang, Xingyan; Zhou, Huijun; Zhu, Jianxi; He, Hongping. TiO2/Schwertmannite nanocomposites as superior co-catalysts in heterogeneous photo-Fenton process. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES-CHINA, 2019, 80: 208-217. DOI: 10.1016/j.jes.2018.12.014

 22..Mao, Shuduan; Zhang, Gan; Zhao, Shizhen; Li, Jun; Liu, Xin; Cheng, Zhineng; Zhong, Guangcai; Malik, Riffat Naseem; Liu, Xiang. High Abundance of Unintentionally Produced Tetrachlorobiphenyls (PCB47/48/75, 51, and 68) in the Atmosphere at a Regional Background Site in East China. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2019, 53(7): 3464-3470. DOI: 10.1021/acs.est.8b07286

 23.Ma, Huimin; Li, Jun; Wan, Cong; Liang, Yaohui; Zhang, Xiangyun; Dong, Guanghui; Hu, Liwen; Yang, Boyi; Zeng, Xiaowen; Su, Tao; Lu, Shaoyou; Chen, Shejun; Khorram, Mahdi Safaei; Sheng, Guoying; Wang, Xinming; Mai, Bixian; Yu, Zhiqiang; Zhang, Gan. Inflammation Response of Water-Soluble Fractions in Atmospheric Fine Particulates: A Seasonal Observation in 10 Large Chinese Cities. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2019, 53(7): 3782-3790. DOI: 10.1021/acs.est.8b05814

 24.Yadav, Ishwar Chandra; Devi, Ningombam Linthoingambi; Li, Jun; Zhang, Gan. Examining the role of total organic carbon and black carbon in the fate of legacy persistent organic pollutants (POPs) in indoor dust from Nepal: Implication on human health. ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY, 2019, 175: 225-235. DOI: 10.1016/j.ecoenv.2019.03.048

 25.Zeng, Yuan; Fan, Yun; Yan, Xiao; Zheng, Jing; Chen, She-Jun; Mai, Bi-Xian. In vitro oral and inhalation bioaccessibility of hydrophobic organic contaminants (HOCs) in airborne particles and influence of relevant parameters. ENVIRONMENTAL RESEARCH, 2019, 170(): 134-140. DOI: 10.1016/j.envres.2018.12.025

 26.Huang, Chenchen; Zeng, Yanhong; Luo, Xiaojun; Ren, Zihe; Tang, Bin; Lu, Qihong; Gao, Shutao; Wang, Shanquan; Mai, Bixian. In Situ Microbial Degradation of PBDEs in Sediments from an E-Waste Site as Revealed by Positive Matrix Factorization and Compound-Specific Stable Carbon Isotope Analysis. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2019, 53(4): 1928-1936. DOI: 10.1021/acs.est.8b06110

 27.Tang, Mingjin; Guo, Liya; Bai, Yao; Huang, Ru-Jin; Wu, Zhijun; Wang, Zhe; Zhang, Guohua; Ding, Xiang; Hu, Min; Wang, Xinming. Impacts of methanesulfonate on the cloud condensation nucleation activity of sea salt aerosol. ATMOSPHERIC ENVIRONMENT, 2019, 201(): 13-17. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2018.12.034

 28.Liu, Yin-E; Luo, Xiao-Jun; Huang, Li-Qian; Zeng, Yan-Hong; Mai, Bi-Xian. Organophosphorus flame retardants in fish from Rivers in the Pearl River Delta, South China. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2019, 663(): 125-132. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.01.344

 29.Zhang, Jin-Na; Yang, Lei; Zhang, Min; Liu, You-Sheng; Zhao, Jian-Liang; He, Liang-Ying; Zhang, Qian-Qian; Ying, Guang-Guo. Persistence of androgens, progestogens, and glucocorticoids during commercial animal manure composting process. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2019, 665(): 91-99. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.02.120

 30.Wang, Maolin; Wu, Shijun; Guo, Jianan; Zhang, Xiaohang; Yang, Yongqiang; Chen, Fanrong; Zhu, Runliang. Immobilization of cadmium by hydroxyapatite converted from microbial precipitated calcite. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 2019, 366(): 684-693. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2018.12.049

 31.Li, Zong-Rui; Luo, Xiao-Jun; Luo, Yuan -Lai; Zeng, Yan-Hong; Mai, Bi-Xian. Comparative study of dechlorane plus (DP) in adult chickens and developing embryos: Stereo-selective bioaccumulation of DP in chickens. ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2019, 247(): 550-555. DOI: 10.1016/j.envpol.2019.01.092

 32.Guo, Liya; Gu, Wenjun; Peng, Chao; Wang, Weigang; Li, Yong Jie; Zong, Taomou; Tang, Yujing; Wu, Zhijun; Lin, Qinhao; Ge, Maofa; Zhang, Guohua; Hu, Min; Bi, Xinhui; Wang, Xinming; Tang, Mingjin. A comprehensive study of hygroscopic properties of calcium- and magnesium-containing salts: implication for hygroscopicity of mineral dust and sea salt aerosols. ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS, 2019, 19(4): 2115-2133. DOI: 10.5194/acp-19-2115-2019

 33.Tang, Mingjin; Gu, Wenjun; Ma, Qingxin; Li, Yong Jie; Zhong, Cheng; Li, Sheng; Yin, Xin; Huang, Ru-Jin; He, Hong; Wang, Xinming. Water adsorption and hygroscopic growth of six anemophilous pollen species: the effect of temperature. ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS, 2019, 19(4): 2247-2258. DOI: 10.5194/acp-19-2247-2019

 
Copyright ©2002-2009 Chinese Academy of Sciences
Email: wumanqing@gig.ac.cn
This website requires the Macromedia Flash MS Plugin
Internet Explorer 5.0+, best view with resolution 1024x768