Search  |  Sitemap  |  Contact  |  中文  |  Cas
Home │ About Us │ People │ News │ Resources  │ Research │ International Cooperation
Research Divisions
Research Progress
Supporting System
Achievements
Research Programs
Technology Transfer
  Location: Home > Research > Research Progress
SCI Publication(2017.01.21-2017.02.28) TEXT SIZE: A A A

1.Liu, Hai-Quan; Xu, Yi-Gang; Wei, Gang-Jian; Wei, Jing-Xian; Yang, Fan; Chen, Xuan-Yu; Liu, Liang; Wei, Xun. B isotopes of Carboniferous-Permian volcanic rocks in the Tuha basin mirror a transition from subduction to intraplate setting in Central Asian Orogenic Belt. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH, 2016, 121(11): 7946-7964. DOI:10.1002/2016JB013288

2.Lan, Manyu; Kuang, Yaoqiu. The impact of women's education, workforce experience, and the One Child Policy on fertility in China: a census study in Guangdong, China. SPRINGERPLUS, 2016, 5: 1708. DOI:10.1186/s40064-016-3424-6

3.Ding, Xiang; Zhang, Yu-Qing; He, Quan-Fu; Yu, Qing-Qing; Shen, Ru-Qin; Zhang, Yanli; Zhang, Zhou; Lyu, Su-Jun; Hu, Qi-Hou; Wang, Yue-Si; Li, Long-Feng; Song, Wei; Wang, Xin-Ming. Spatial and seasonal variations of secondary organic aerosol from terpenoids over China. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES, 2016, 121(24): 14661-14678. DOI:10.1002/2016JD025467

4.Xian, Haiyang; Zhu, Jianxi; Tang, Hongmei; Liang, Xiaoliang; He, Hongping; Xi, Yunfei. Aggregative growth of quasi-octahedral iron pyrite mesocrystals in a polyol solution through oriented attachment. CRYSTENGCOMM, 2016, 18(46): 8823-8828. DOI:10.1039/c6ce01692h

5.Wang, Yao-Ping; Zhang, Fan; Zou, Yan-Rong; Zhan, Zhao-Wen; Peng, Ping'an. Chemometrics reveals oil sources in the Fangzheng Fault Depression, NE China. ORGANIC GEOCHEMISTRY, 2016, 102: 1-13. DOI:10.1016/j.orggeochem.2016.09.008

6.Zeng, Yun-Chuan; Chen, Jian-Lin; Xu, Ji-Feng; Wang, Bao-Di; Huang, Feng. Sediment melting during subduction initiation: Geochronological and geochemical evidence from the Darutso high-Mg andesites within ophiolite melange, central Tibet. GEOCHEMISTRY GEOPHYSICS GEOSYSTEMS, 2016, 17(12): 4859-4877. DOI:10.1002/2016GC006456

7.Bao, Zhiwei; Sun, Weidong; Zartman, Robert E.; Yao, Junming; Gao, Xinyu. Recycling of subducted upper continental crust: Constraints on the extensive molybdenum mineralization in the Qinling-Dabie orogen. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2017, 81(2): 451-465. DOI:10.1016/j.oregeorev.2016.02.006

8.Wang, Cheng-Ming; Zhang, Li; Tang, Hao-Shu; Chen, Hua-Yong; Li, Xi-Liang; Zheng, Yi; Li, Deng-Feng; Fang, Jing; Dong, Lian-Hui; Qu, Xun. Genesis of the Kaladawan Fe-Mo ore field in Altyn, Xinjiang, China: Constraints from mineralogy and geochemistry. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2017, 81(2): 587-601. DOI:10.1016/j.oregeorev.2016.09.001

9.Huang, Wenting; Liang, Hua-ying; Wu, Jing; Zou, Yin-qiao; Zhang, Jian. Formation of porphyry Mo deposit in a deep fault zone, example from the Dabaoshan porphyry Mo deposit in northern Guangdong, South China. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2017, 81(2): 940-952. DOI:10.1016/j.oregeorev.2016.07.013

10.Liu DeHan; Xiao XianMing; Cheng Peng; Sun YongGe; Tian Hui; Peng PingAn. Study of genetic evolution of oil inclusion and density of surface oil by measurement of fluorescence lifetime of crude oil and oil inclusion. SCIENCE CHINA-EARTH SCIENCES, 2017, 60(1): 95-101. DOI:10.1007/s11430-016-5094-8

11.Xu, Hao; Ding, Xianghua; Luo, Zhengjiang; Liu, Cuimin; Li, Erting; Huang, Pan; Yu, Shuang; Liu, Jinzhong; Zou, Yanrong; Pan, Changchun. Confined Pyrolysis for Simulating Hydrocarbon Generation from Jurassic Coaly Source Rocks in the Junggar Basin, Northwest China. ENERGY & FUELS, 2017, 31(1): 73-94. DOI:10.1021/acs.energyfuels.6b01143

12.Zhao Jing; Liang Qianyong; Lei Rui; Xiong Yongqiang. Decomposition Temperature of Cold Seep Carbonate and its Relationship with Delta Carbonate. ACTA GEOLOGICA SINICA-ENGLISH EDITION, 2016, 90(6): 2271-2272. DOI:10.1111/1755-6724.13041

13.Wang, Yan; Wu, Xiaowei; Hou, Minmin; Zhao, Hongxia; Chen, Ruize; Luo, Chunling; Zhang, Gan. Factors influencing the atmospheric concentrations of PCBs at an abandoned e-waste recycling site in South China. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2017, 578: 34-39. DOI:10.1016/j.scitotenv.2016.08.131

14.Wang, Pin; Wang, Yun; Yang, Yong-Fei. Zircon U-Pb geochronology and isotopic geochemistry of the Tangjiaping Mo deposit, Dabie Shan, eastern China: Implications for ore genesis and tectonic setting. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2017, 81(2): 466-483. DOI:10.1016/j.oregeorev.2016.05.004

15.Xiao, Bing; Li, Qiugen; He, Siyao; Chen, Xu; Liu, Huwen; Wang, Zongqi; Xu, Xueyi; Chen, Junlu. Contrasting geochemical signatures between Upper Triassic Mo-hosting and barren granitoids in the central segment of the South Qinling orogenic belt, central China: Implications for Mo exploration. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2017, 81(2): 518-534. DOI:10.1016/j.oregeorev.2016.06.006

16.Wang, Pin; Chen, Yan-Jing; Wang, Cheng-Ming; Zhu, Xue-Feng; Wang, Shou-Xu. Genesis and tectonic setting of the giant Diyanqin'amu porphyry Mo deposit in Great Hingan Range, NE China: Constraints from U-Pb and Re-Os geochronology and Hf isotopic geochemistry. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2017, 81(2): 760-779. DOI:10.1016/j.oregeorev.2016.03.017

17.Huang, Wenting; Wu, Jing; Zhang, Jian; Liang, Hua-ying; Qiu, Xue-lin. Geochemistry and Hf-Nd isotope characteristics and forming processes of the Yuntoujie granites associated with W-Mo deposit, Guangxi, South China. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2017, 81(2): 953-964. DOI:10.1016/j.oregeorev.2016.05.014

18.Liao, Yong; Xia, Yulin; Zou, Sijie; Liu, Peng; Liang, Xiaoliang; Yang, Shijian. In Situ Emergency Disposal of Liquid Mercury Leakage by Fe-Containing Sphalerite: Performance and Reaction Mechanism. INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH, 2017, 56(1): 153-160. DOI:10.1021/acs.iecr.6b01994

19.Zhong, Qirui; Huang, Ye; Shen, Huizhong; Chen, Yilin; Chen, Han; Huang, Tianbo; Zeng, Eddy Y.; Tao, Shu. Global estimates of carbon monoxide emissions from 1960 to 2013. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2017, 24(1): 864-873. DOI:10.1007/s11356-016-7896-2

20.Jiang, Hai; Li, Wen-Qian; Jiang, Shao-Yong; Wang, He; Wei, Xiao-Peng. Geochronological, geochemical and Sr-Nd-Hf isotopic constraints on the petrogenesis of Late Cretaceous A-type granites from the Sibumasu Block, Southern Myanmar, SE Asia. LITHOS, 2017, 268: 32-47. DOI:10.1016/j.lithos.2016.11.005

21.Li, Pengfei; Sun, Min; Rosenbaum, Gideon; Jiang, Yingde; Cai, Keda. Structural evolution of zonal metamorphic sequences in the southern Chinese Altai and relationships to Permian transpressional tectonics in the Central Asian Orogenic Belt. TECTONOPHYSICS, 2016, 693: 277-289. DOI:10.1016/j.tecto.2015.11.035

22.Yang, Yong-Fei; Wang, Pin; Chen, Yan-Jing; Li, Yi. Geochronology and geochemistry of the Tianmugou Mo deposit, Dabie Shan, eastern China: Implications for ore genesis and tectonic setting. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2017, 81(2): 484-503. DOI:10.1016/j.oregeorev.2016.04.010

23.Cao, Mingping; Yao, Junming; Deng, Xiaohua; Yang, Fengjie; Mao, Guangzhou; Mathur, Ryan. Diverse and multistage Mo, Au, Ag-Pb-Zn and Cu deposits in the Xiong'er Terrane, East Qinling: From Triassic Cu mineralization. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2017, 81(2): 565-574. DOI:10.1016/j.oregeorev.2016.02.014

24.Yang, Yong-Fei; Wang, Pin. Geology, geochemistry and tectonic settings of molybdenum deposits in Southwest China: A review. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2017, 81(2): 965-995. DOI:10.1016/j.oregeorev.2016.10.017

25.He, Liang; Li, Teng-Fei; Chai, Xin-Sheng; Tian, Hui; Xiao, Xian-Ming; Barnes, Donald G.. Efficient Determination of Specific Surface Area of Shale Samples Using a Tracer-Based Headspace Gas Chromatographic Technique. ANALYTICAL CHEMISTRY, 2017, 89: 974-979. DOI:10.1021/acs.analchem.6b04235

26.Li, Chaocan; Huo, Shouliang; Yu, Zhiqiang; Xi, Beidou; Yeager, Kevin M.; He, Zhuoshi; Ma, Chunzi; Zhang, Jingtian; Wu, Fengchang. National investigation of semi-volatile organic compounds (PAHs, OCPs, and PCBs) in lake sediments of China: Occurrence, spatial variation and risk assessment. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2017, 579: 325-336. DOI:10.1016/j.scitotenv.2016.11.097

27.Yang, Xiaoyong; Lai, Xiaoyong; Pirajno, Franco; Liu, Yulong; Ling Mingxing; Sun, Weidong. Genesis of the Bayan Obo Fe-REE-Nb formation in Inner Mongolia, North China Craton: A perspective review. PRECAMBRIAN RESEARCH, 2017, 288: 39-71. DOI:10.1016/j.precamres.2016.11.008

28.Yang, Ji-Feng; Yang, Li-Ming; Ying, Guang-Guo; Liu, Cheng-Bin; Zheng, Li-Ying; Luo, Sheng-Lian. Reaction of antibiotic sulfadiazine with manganese dioxide in aqueous phase: Kinetics, pathways and toxicity assessment. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART A-TOXIC/HAZARDOUS SUBSTANCES & ENVIRONMENTAL ENGINEERING, 2017, 52(2): 135-143. DOI:10.1080/10934529.2016.1237138

29.Xu, Jianhui; Zhao, Yi; Zhong, Kaiwen; Ruan, Huihua; Liu, Xulong. Coupling Modified Linear Spectral Mixture Analysis and Soil Conservation Service Curve Number (SCS-CN) Models to Simulate Surface Runoff: Application to the Main Urban Area of Guangzhou, China. WATER, 2016, 8(12): 550. DOI:10.3390/w8120550

30.Deng, Xiao-Hua; Chen, Yan-Jing; Pirajno, Franco; Li, Nuo; Yao, Jun-Ming; Sun, Ya-Li. Y The geology and geochronology of the Waifangshan Mo-quartz vein cluster in eastern Qinling, China. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2017, 81(2): 548-564. DOI:10.1016/j.oregeorev.2015.10.009

 

 

 

 

Attachment
 
Copyright ©2002-2009 Chinese Academy of Sciences
Email: wumanqing@gig.ac.cn
This website requires the Macromedia Flash MS Plugin
Internet Explorer 5.0+, best view with resolution 1024x768