Search  |  Sitemap  |  Contact  |  中文  |  Cas
Home │ About Us │ People │ News │ Resources  │ Research │ International Cooperation
Research Divisions
Research Progress
Supporting System
Achievements
Research Programs
Technology Transfer
  Location: Home > Research > Research Progress
SCI Publication(2017.02.29-2017.03.28) TEXT SIZE: A A A

1.Wen, Junlin; Chen, Junhua; Zhuang, Li; Zhou, Shungui. SDR-ELISA: Ultrasensitive and high-throughput nucleic acid detection based on antibody-like DNA nanostructure. BIOSENSORS & BIOELECTRONICS, 2017, 90: 481-486. DOI:10.1016/j.bios.2016.10.092

2.Deng, Wei; Liu, Tengyu; Zhang, Yanli; Situ, Shuping; Hu, Qihou; He, Quanfu; Zhang, Zhou; Lu, Sujun; Bi, Xinhui; Wang, Xuemei; Boreave, Antoinette; George, Christian; Ding, Xiang; Wang, Xinming. Secondary organic aerosol formation from photo-oxidation of toluene with NOx and SO2: Chamber simulation with purified air versus urban ambient air as matrix. ATMOSPHERIC ENVIRONMENT, 2017, 150: 67-76. DOI:10.1016/j.atmosenv.2016.11.047

3.Zhang, Rongqing; Lu, Jianjun; Lehmann, Bernd; Li, Congying; Li, Guanglai; Zhang, Lipeng; Guo, Jia; Sun, Weidong. Combined zircon and cassiterite U-Pb dating of the Piaotang granite-related tungsten-tin deposit, southern Jiangxi tungsten district, China. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2017, 82: 268-284. DOI:10.1016/j.oregeorev.2016.10.039

4.Deng, Yangfan; Levandowski, Will; Kusky, Tim. Lithospheric density structure beneath the Tarim basin and surroundings, northwestern China, from the joint inversion of gravity and topography. EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS, 2017, 460: 244-254. DOI:10.1016/j.epsl.2016.10.051

5.Bao, Weihang; Long, Xiaoping; Yuan, Chao; Sun, Min; Zhao, Guochun; Wang, Yujing; Guan, Yili; Zhang, Yunying. Paleozoic adakitic rocks in the northern Altyn Tagh, northwest China: Evidence for progressive crustal thickening beneath the Dunhuang Block. LITHOS, 2017, 272: 1-15. DOI:10.1016/j.lithos.2016.12.006

6.Li, Cong-ying; Hao, Xi-luo; Liu, Ji-qiang; Ling, Ming-xing; Ding, Xing; Zhang, Hong; Sun, Wei-Dong. The formation of Luoboling porphyry Cu-Mo deposit: Constraints from zircon and apatite. LITHOS, 2017, 272: 291-300. DOI:10.1016/j.lithos.2016.12.003

7.Qiu, Zengwang; Li, Shasha; Yan, Qinghe; Wang, He; Wei, Xiaopeng; Li, Pei; Wang, Liming; Bu, An. Late Jurassic Sn metallogeny in eastern Guangdong, SE China coast: Evidence from geochronology, geochemistry and Sr-Nd-Hf-S isotopes of the Dadaoshan Sn deposit. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2017, 83: 63-83. DOI:10.1016/j.oregeorev.2016.11.015

8.Li, Deng-Feng; Chen, Hua-Yong; Zhang, Li; Fralick, Philip; Hollings, Pete; Mi, Mei; Lu, Wan-Jian; Han, Jin-Sheng; Wang, Cheng-Ming; Fang, Jing. Geochemistry of fine-grained clastic rocks in the Mesoproterozoic Kawabulake Group: implications for provenance and the tectonic model of the Eastern Tianshan, Xinjiang, NW China. INTERNATIONAL JOURNAL OF EARTH SCIENCES, 2017, 106(1): 115-129. DOI:10.1007/s00531-016-1304-5

9.Xia, Jia; Song, Zhiguang; Wang, Sibo; Zeng, Weizhu. Preliminary study of pore structure and methane sorption capacity of the Lower Cambrian shales from the north Gui-zhou Province. JOURNAL OF NATURAL GAS SCIENCE AND ENGINEERING, 2017, 38: 81-93. DOI:10.1016/j.jngse.2016.12.021

10.Yang, A. Y.; Zhao, T. -P.; Zhou, M. -F.; Deng, X. -G.. Isotopically enriched N-MORB: A new geochemical signature of off-axis plume-ridge interactionA case study at 50 degrees 28E, Southwest Indian Ridge. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH, 2017, 122(1): 191-213. DOI:10.1002/2016JB013284

11.Li, Hong-Yan; Xu, Yi-Gang; Ryan, Jeffrey G.; Whattam, Scott A.. Evolution of the mantle beneath the eastern North China Craton during the Cenozoic: Linking geochemical and geophysical observations. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH, 2017, 122(1): 224-246. DOI:10.1002/2016JB013486

12.Ou, Quan; Wang, Qiang; Wyman, Derek A.; Zhang, Hai-Xiang; Yang, Jin-Hui; Zeng, Ji-Peng; Hao, Lu-Lu; Chen, Yi-Wei; Liang, He; Qi, Yue. Eocene adakitic porphyries in the central-northern Qiangtang Block, central Tibet: Partial melting of thickened lower crust and implications for initial surface uplifting of the plateau. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH, 2017, 122(2): 1025-1053. DOI:10.1002/2016JB013259

13.Tan, Wei; He, Hongping; Wang, Christina Yan; Dong, Huan; Liang, Xiaoliang; Zhu, Jianxi. Magnetite exsolution in ilmenite from the Fe-Ti oxide gabbro in the Xinjie intrusion (SW China) and sources of unusually strong remnant magnetization. AMERICAN MINERALOGIST, 2016, 101(12): 2759-2767. DOI:10.2138/am-2016-5688

14.Ye, Feng; Jia, Guodong; Xie, Luhua; Wei, Gangjian; Xu, Jie. Isotope constraints on seasonal dynamics of dissolved and particulate N in the Pearl River Estuary, south China. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-OCEANS, 2016, 121(12): 8689-8705. DOI:10.1002/2016JC012066

15.Zheng, Qiuxia; Kuang, Yaoqiu; Huang, Ningsheng. Coordinated Development between Urban Tourism Economy and Transport in the Pearl River Delta, China. SUSTAINABILITY, 2016, 8(12): 1338. DOI:10.3390/su8121338

16.Li, Ying; Li, Xiaoqin; Han, Donghui; Huang, Weilin; Yang, Chen. New insights into the role of Ni loading on the surface structure and the reactivity of nZVI toward tetrabromo- and tetrachlorobisphenol A. CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 2017, 311: 173-182. DOI:10.1016/j.cej.2016.11.084

17.Lei, Bingli; Peng, Wei; Xu, Gang; Wu, Minghong; Wen, Yu; Xu, Jie; Yu, Zhiqiang; Wang, Yipei. Activation of G protein-coupled receptor 30 by thiodiphenol promotes proliferation of estrogen receptor alpha-positive breast cancer cells. CHEMOSPHERE, 2017, 169: 204-211. DOI:10.1016/j.chemosphere.2016.11.066

18.Hong LuBing; Zhang YinHui; Ren ZhongYuan; Xu YiGang; Yan Wen. Petrogenesis of Huangbanjigou high magensiun andesite in Early Cretaceous Yixian Formation, western Liaoning. ACTA PETROLOGICA SINICA, 2017, 33(1): 41-55.

19.Ying, Guang-Guo; He, Liang-Ying; Ying, Andrew J.; Zhang, Qian-Qian; Liu, You-Sheng; Zhao, Jian-Liang. China Must Reduce Its Antibiotic Use. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2017, 51(3): 1072-1073. DOI:10.1021/acs.est.6b06424

20.Lei, Bingli; Xu, Jie; Peng, Wei; Wen, Yu; Zeng, Xiangying; Yu, Zhiqiang; Wang, Yipei; Chen, Tian. In Vitro Profiling of Toxicity and Endocrine Disrupting Effects of Bisphenol Analogues by Employing MCF-7 Cells and Two-Hybrid Yeast Bioassay. ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY, 2017, 32(1): 278-289. DOI:10.1002/tox.22234

21.Liu, Yongbao; Zhu, Gangqiang; Gao, Jianzhi; Zhu, Runliang; Hojamberdiev, Mirabbos; Wang, Chenghui; Wei, Xiumei; Liu, Peng. A novel synergy of Er3+/Fe3+ co-doped porous Bi5O7I microspheres with enhanced photocatalytic activity under visible-light irradiation. APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL, 2017, 205: 421-432. DOI:10.1016/j.apcatb.2016.12.061

22.Chen, Yannan; Zhu, Gangqiang; Liu, Yongbao; Gao, Jianzhi; Wang, Chenghui; Zhu, Runliang; Liu, Peng. Preparation of hollow Ag/AgCl/BiOCl microspheres with enhanced photocatalytic activity for methyl orange under LED light irradiation. JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS, 2017, 28(3): 2859-2866. DOI:10.1007/s10854-016-5870-x

23.Huang, Yi; Tao, Qi; Hou, Dongzhi; Hu, Sheng; Tian, Shuangyan; Chen, Yanzhong; Gui, Ruyi; Yang, Lingling; Wang, Yao. A novel ion-exchange carrier based upon liposome-encapsulated montmorillonite for ophthalmic delivery of betaxolol hydrochloride. INTERNATIONAL JOURNAL OF NANOMEDICINE, 2017, 12: 1731-1745. DOI:10.2147/IJN.S122747

24.Ezzatahmadi, Naeim; Ayoko, Godwin A.; Millar, Graeme J.; Speight, Robert; Yan, Cheng; Li, Jihong; Li, Shizhong; Zhu, Jianxi; Xi, Yunfei. Clay-supported nanoscale zero-valent iron composite materials for the remediation of contaminated aqueous solutions: A review. CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 2017, 312: 336-350. DOI:10.1016/j.cej.2016.11.154

25.Li, Zhaohui; Lv, Guocheng; Zhu, Jianxi. Earth Materials and Environmental Applications 2016. ADVANCES IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING, 2017, 6251354 DOI:10.1155/2017/6251354

26.Bindi, Luca; Chen, Ming; Xie, Xiande. Discovery of the Fe-analogue of akimotoite in the shocked Suizhou L6 chondrite. SCIENTIFIC REPORTS, 2017, 7: 42674. DOI:10.1038/srep42674

27.Mehmood, Andleeb; Mahmood, Adeel; Eqani, Syed Ali Musstjab Akber Shah; Ishtiaq, Muhammad; Ashraf, Aisha; Bibi, Nazia; Qadir, Abdul; Li, Jun; Zhang, Gan. A review on emerging persistent organic pollutants: Current scenario in Pakistan. HUMAN AND ECOLOGICAL RISK ASSESSMENT, 2017, 23(1): 1-13. DOI:10.1080/10807039.2015.1133241

28.Guan, Ying; Wang, Xiaodong; Wong, Minghung; Sun, Guoping; An, Taicheng; Guo, Jun; Zhang, Guoxia. Evaluation of Genotoxic and Mutagenic Activity of Organic Extracts from Drinking Water Sources. PLOS ONE, 2017, 12(1): e0170454. DOI:10.1371/journal.pone.0170454

29.Tang, Mingjin; Keeble, James; Telford, Paul J.; Pope, Francis D.; Braesicke, Peter; Griffiths, Paul T.; Abraham, N. Luke; McGregor, James; Watson, I. Matt; Cox, R. Anthony; Pyle, John A.; Kalberer, Markus. Heterogeneous reaction of ClONO2 with TiO2 and SiO2 aerosol particles: implications for stratospheric particle injection for climate engineering. ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS, 2016, 16(23): 15397-15412. DOI:10.5194/acp-16-15397-2016

 

 

 

 

 

 

Attachment
 
Copyright ©2002-2009 Chinese Academy of Sciences
Email: wumanqing@gig.ac.cn
This website requires the Macromedia Flash MS Plugin
Internet Explorer 5.0+, best view with resolution 1024x768