Search  |  Sitemap  |  Contact  |  中文  |  Cas
Home │ About Us │ People │ News │ Resources  │ Research │ International Cooperation
Research Divisions
Research Progress
Supporting System
Achievements
Research Programs
Technology Transfer
  Location: Home > Research > Research Progress
SCI Publication(2018.05.02-2018.05.30) TEXT SIZE: A A A

1.Du, Peixin; Liu, Dong; Yuan, Peng; Deng, Liangliang; Wang, Shun; Zhou, Junming; Zhong, Xuemin. Controlling the macroscopic liquid-like behaviour of halloysite-based solvent-free nanofluids & IT; via & IT; a facile core pretreatment. APPLIED CLAY SCIENCE, 2018, 156: 126-133. DOI: 10.1016/j.clay.2018.01.037
2.Tao, Qi; Chen, Manyou; He, Hongping; Komarneni, Sridhar. Hydrothermal transformation of mixed metal oxides and silicate anions to phyllosilicate under highly alkaline conditions. APPLIED CLAY SCIENCE, 2018, 156: 224-230. DOI: 10.1016/j.clay.2018.02.013
3.Fan, Xingjun; Wei, Siye; Zhu, Mengbo; Song, Jianzhong; Peng, Ping'an. Molecular characterization of primary humic-like substances in fine smoke particles by thermochemolysis-gas chromatography-mass spectrometry. ATMOSPHERIC ENVIRONMENT, 2018, 180: 1-10. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2018.02.033
4.Guo, Huijuan; He, Ruliang; Jia, Wanglu; Peng, Ping'an; Lei, Yuhong; Luo, Xiaorong; Wang, Xiangzeng; Zhang, Lixia; Jiang, Chengfu. Pore characteristics of lacustrine shale within the oil window in the Upper Triassic Yanchang Formation, southeastern Ordos Basin, China. MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY, 2018, 91: 279-296. DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2018.01.013
5.Zhang, Jin-Na; Ying, Guang-Guo; Yang, Yuan-Yuan; Liu, Wang-Rong; Liu, Shuang-Shuang; Chen, Jun; Liu, You-Sheng; Zhao, Jian-Liang; Zhang, Qian-Qian. Occurrence, fate and risk assessment of androgens in ten wastewater treatment plants and receiving rivers of South China. CHEMOSPHERE, 2018, 201: 644-654. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2018.02.144
6.Li, Yun; Xiong, Yongqiang; Liang, Qianyong; Fang, Chenchen; Chen, Yuan; Wang, Xiaotao; Liao, Zewen; Peng, Ping'an. The application of diamondoid indices in the Tarim oils. AAPG BULLETIN, 2018, 102(2): 267-291. DOI: 10.1306/0424171518217073
7.Li, Yuan. Temperature and pressure effects on the partitioning of V and Sc between clinopyroxene and silicate melt: Implications for mantle oxygen fugacity. AMERICAN MINERALOGIST, 2018, 103(5): 819-823. DOI: 10.2138/am-2018-6464
8.Liu, Yu; Luo, Xiao-Jun; Huang, Li-Qian; Yu, Le-Huan; Mai, Bi-Xian. Bioaccumulation of Persistent Halogenated Organic Pollutants in Insects: Common Alterations to the Pollutant Pattern for Different Insects during Metamorphosis. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2018, 52(9): 5145-5153. DOI: 10.1021/acs.est.8b00616
9.Wang, Ting; Tian, Mi; Ding, Nan; Yan, Xiao; Chen, She-Jun; Mo, Yang-Zhi; Yang, Wei-Qang; Bi, Xin-Hui; Wang, Xin-Ming; Mai, Bi-Xian. Semivolatile Organic Compounds (SOCs) in Fine Particulate Matter (PM2.5) during Clear, Fog, and Haze Episodes in Winter in Beijing, China. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2018, 52(9): 5199-5207. DOI: 10.1021/acs.est.7b06650
10.Liu, Fang; Yang, Chupeng; Chang, Xiaohong; Liao, Zewen. Provenance discrimination of the last glacial sediments from the northeastern South China Sea and its paleoenvironmental indications. TERRESTRIAL ATMOSPHERIC AND OCEANIC SCIENCES, 2018, 29(2): 131-148. DOI: 10.3319/TAO.2017.07.31.01
11.Wang, Jin; Wu, Zhifeng; Wu, Changshan; Cao, Zheng; Fan, Wei; Tarolli, Paolo. Improving impervious surface estimation: an integrated method of classification and regression trees (CART) and linear spectral mixture analysis (LSMA) based on error analysis. GISCIENCE & REMOTE SENSING, 2018, 55(4): 583-603. DOI: 10.1080/15481603.2017.1417690
12.Chen, Hanlin; Peng, Yen-Ping; Chen, Ting-Yu; Chen, Ku-Fan; Chang, Ken-Lin; Dang, Zhi; Lu, Gui-Ning; He, Hongping. Enhanced photoelectrochemical degradation of Ibuprofen and generation of hydrogen via BiOI-deposited TiO2 nanotube arrays. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2018, 633: 1198-1205. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.03.268
13.Li, Sheng; Zhu, Ming; Yang, Weiqiang; Tang, Mingjin; Huang, Xueliang; Yu, Yuegang; Fang, Hua; Yu, Xu; Yu, Qingqing; Fu, Xiaoxin; Song, Wei; Zhang, Yanli; Bi, Xinhui; Wang, Xinming. Filter-based measurement of light absorption by brown carbon in PM2.5 in a megacity in South China. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2018, 633: 1360-1369. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.03.235
14.He, Junyi; Peng, Tao; Yang, Xianhai; Liu, Huihui. Development of QSAR models for predicting the binding affinity of endocrine disrupting chemicals to eight fish estrogen receptor. ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY, 2018, 148: 211-219. DOI: 10.1016/j.ecoenv.2017.10.023
15.Pan, Chang-Gui; Peng, Feng-Jiao; Shi, Wen-Jun; Hu, Li-Xin; Wei, Xiao-Dong; Ying, Guang-Guo. Triclosan-induced transcriptional and biochemical alterations in the freshwater green algae Chlamydomonas reinhardtii. ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY, 2018, 148: 393-401. DOI: 10.1016/j.ecoenv.2017.10.011
16.Chen, Wei; Pan, Suhong; Cheng, Hao; Sweetman, Andrew J.; Zhang, Hao; Jones, Kevin C.. Diffusive gradients in thin-films (DGT) for in situ sampling of selected endocrine disrupting chemicals (EDCs) in waters. WATER RESEARCH, 2018, 137: 211-219. DOI: 10.1016/j.watres.2018.03.029
17.Wang, Mengxi; Wang, Christina Yan; Wei, Bo. Platinum-group elemental and Sr-Nd-Os isotopic geochemistry of the similar to 635 Ma mafic intrusions in the northern margin of the Yangtze Block: A link of metasomatized subcontinental lithospheric mantle and Ni-Cu-(PGE) sulfide mineralization. PRECAMBRIAN RESEARCH, 2018, 309: 325-342. DOI: 10.1016/j.precamres.2017.06.027
18.He, Chen; Jiang, Bin; Shi, Quan; Hsu, Chang Samuel. Comment on ''Laser Desorption/lonization Coupled to FTICR Mass Spectrometry for Studies of Natural Organic Matter''. ANALYTICAL CHEMISTRY, 2018, 90(9): 5965-5967. DOI: 10.1021/acs.analchem.7b05023
19.Yu, Yunjiang; Yu, Ziling; Wang, Zhengdong; Lin, Bigui; Li, Liangzhong; Chen, Xichao; Zhu, Xiaohui; Xiang, Mingdeng; Ma, Ruixue. Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in multi-phases from the drinking water source area of the Pearl River Delta (PRD) in South China: Distribution, source apportionment, and risk assessment. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2018, 25(13): 12557-12569. DOI: 10.1007/s11356-018-1421-8
20.Liu, Junwen; Mo, Yangzhi; Ding, Ping; Li, Jun; Shen, Chengde; Zhang, Gan. Dual carbon isotopes (C-14 and C-13) and optical properties of WSOC and HULIS-C during winter in Guangzhou, China. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2018, 633: 1571-1578. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.03.293
21.Hou, Li-ping; Shu, Hu; Lin, Le-le; Xu, Si-yuan; Wu, Yan-xia; Rong, Xiu-jun; Hu, Jun-jie; Song, Li-ying; Liang, Yan-qiu; Chen, Hong-xing; Ying, Guang-guo; Tian, Chang-en. Modulation of transcription of genes related to the hypothalamic-pituitary-gonadal and the hypothalamic-pituitary-adrenal axes in zebrafish (Dario rerio) embryos/larvae by androstenedione. ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY, 2018, 156: 403-408. DOI: 10.1016/j.ecoenv.2018.03.002
22.Chen, Qiong; Sun, Min; Long, Xiaoping; Zhao, Guochun; Wang, Jun; Yu, Yang; Yuan, Chao. Provenance study for the Paleozoic sedimentary rocks from the west Yangtze Block: Constraint on possible link of South China to the Gondwana supercontinent reconstruction. PRECAMBRIAN RESEARCH, 2018, 309: 271-289. DOI: 10.1016/j.precamres.2017.01.022
23.Miao, Xiaozeng; Dai, Huiwang; Chen, Jianxin; Zhu, Jianxi. The enhanced method of hydroxyl radical generation in the heterogeneous UV-Fenton system with alpha-FeOOH as catalyst. SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY, 2018, 200: 36-43. DOI: 10.1016/j.seppur.2018.02.012
24.Bindi, Luca; Xie, Xiande. Shenzhuangite, NiFeS2, the Ni-analogue of chalcopyrite from the Suizhou L6 chondrite. EUROPEAN JOURNAL OF MINERALOGY, 2018, 30(1): 165-169. DOI: 10.1127/ejm/2017/0029-2684
25.Mo, Ling; Zheng, Xiaobo; Sun, Yuxin; Yu, Lehuan; Luo, Xiaojun; Xu, Xiangrong; Qin, Xiaoquan; Gao, Yongli; Mai, Bixian. Selection of passerine birds as bio-sentinel of persistent organic pollutants in terrestrial environment. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2018, 633: 1237-1244. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.03.311
26.Li, Longming; Lin, Shoufa; Xing, Guangfu; Jiang, Yang; Xia, Xiaoping. Geochronology and geochemistry of volcanic rocks from the Jingtan Formation in the eastern Jiangnan orogen, South China: Constraints on petrogenesis and tectonic implications. PRECAMBRIAN RESEARCH, 2018, 309: 166-180. DOI: 10.1016/j.precamres.2017.02.012
27.Zhang, Hongsheng; Lin, Hui; Wang, Yunpeng. A new scheme for urban impervious surface classification from SAR images. ISPRS JOURNAL OF PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING, 2018, 139: 103-118. DOI: 10.1016/j.isprsjprs.2018.03.007
28.Xu, Jianhui; Zhao, Yi; Zhong, Kaiwen; Zhang, Feifei; Liu, Xulong; Sun, Caige. Measuring spatio-temporal dynamics of impervious surface in Guangzhou, China, from 1988 to 2015, using time-series Landsat imagery. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2018, 627: 264-281. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.01.155
29.Wang, Jinjin; Zeng, Xibai; Zhang, Hao; Li, Yongtao; Zhao, Shizhen; Bai, Lingyu; Su, Shiming; Wang, Yanan. Kinetic release of arsenic after exogenous inputs into two different types of soil. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2018, 25(13): 12876-12882. DOI: 10.1007/s11356-018-1550-0
30.Lyu, Li-Na; Ding, Haibing; Cui, Zhisong; Valentine, David L.. The Wax-Liquid Transition Modulates Hydrocarbon Respiration Rates in Alcanivorax borkumensis SK2. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY LETTERS, 2018, 5(5): 277-282. DOI: 10.1021/acs.estlett.8b00143
31.Wu, Tao; Zhou, Jia-Xi; Wang, Xuan-Ce; Li, Wu-Xian; Wilde, Simon A.; Sun, Hai-Rui; Wang, Jing-Song; Li, Zhen. Identification of ca. 850 Ma high-temperature strongly peraluminous granitoids in southeastern Guizhou Province, South China: A result of early extension along the southern margin of the Yangtze Block. PRECAMBRIAN RESEARCH, 2018, 308: 18-34. DOI: 32.1016/j.precamres.2018.02.007
32.Hu, Weiwei; Day, Douglas A.; Campuzano-Jost, Pedro; Nault, Benjamin A.; Park, Taehyun; Lee, Taehyoung; Croteau, Philip; Canagaratna, Manjula R.; Jayne, John T.; Worsnop, Douglas R.; Jimenez, Jose L.. Evaluation of the New Capture Vaporizer for Aerosol Mass Spectrometers (AMS): Elemental Composition and Source Apportionment of Organic Aerosols (OA). ACS EARTH AND SPACE CHEMISTRY, 2018, 2(4): 410-421. DOI: 10.1021/acsearthspacechem.8b00002
33.Li, Z.; Sun, X.; Wang, F.; Liang, Y.. Microscopic Flow Characteristics of Fluids in Porous Medium and Its Relationship with Remaining Oil Distribution: A Case Study in Saertu Oilfield of Daqing in China. GEOFLUIDS, 2018. DOI: 10.1155/2018/7549831
34.Yang, Bo-Yi; Qian, Zhengmin Min; Li, Shanshan; Fan, Shujun; Chen, Gongbo; Syberg, Kevin M.; Xian, Hong; Wang, Si-Quan; Ma, Huimin; Chen, Duo-Hong; Yang, Mo; Liu, Kang-Kang; Zeng, Xiao-Wen; Hu, Li-Wen; Guo, Yuming; Dong, Guang-Hui. Long-term exposure to ambient air pollution (including PM1) and metabolic syndrome: The 33 Communities Chinese Health Study (33CCHS). ENVIRONMENTAL RESEARCH, 2018, 164: 204-211. DOI: 10.1016/j.envres.2018.02.029
35.Hu, Li-Wen; Qian, Zhengmin (Min); Bloom, Michael S.; Nelson, Erik J.; Liu, Echu; Han, Bin; Zhang, Nan; Liu, Yimin; Ma, Huimin; Chen, Duo-Hong; Yang, Bo-Yi; Zeng, Xiao-Wen; Chen, Wen; Komppula, Mika; Leskinen, Ari; Hirvonen, Maija-Riitta; Roponen, Marjut; Jalava, Pasi; Bai, Zhipeng; Dong, Guang-Hui. A panel study of airborne particulate matter concentration and impaired cardiopulmonary function in young adults by two different exposure measurement. ATMOSPHERIC ENVIRONMENT, 2018, 180: 103-109. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2018.03.001
Attachment
 
Copyright ©2002-2009 Chinese Academy of Sciences
Email: wumanqing@gig.ac.cn
This website requires the Macromedia Flash MS Plugin
Internet Explorer 5.0+, best view with resolution 1024x768