Search  |  Sitemap  |  Contact  |  中文  |  Cas
Home │ About Us │ People │ News │ Resources  │ Research │ International Cooperation
Research Divisions
Research Progress
Supporting System
Achievements
Research Programs
Technology Transfer
  Location: Home > Research > Research Progress
Geology; Geochemistry & Geophysics; Mineralogy(2019) TEXT SIZE: A A A

        Geology; Geochemistry & Geophysics; Mineralogy: 

    1.Yang, Meijun; Liang, Xiaoliang; Ma, Lingya; Huang, Jian; He, Hongping; Zhu, Jianxi. Adsorption of REEs on kaolinite and halloysite: A link to the REE distribution on clays in the weathering crust of granite. CHEMICAL GEOLOGY, 2019, 525: 210-217. DOI: 10.1016/j.chemgeo.2019.07.024
    2.Guo, Feng; Huang, Miwei; Zhao, Liang. Nd-Hf-O isotopic evidence for subduction-induced crustal replacement in NE China. CHEMICAL GEOLOGY, 2019, 525: 125-142. DOI: 10.1016/j.chemgeo.2019.07.013
    3.Li, Pengfei; Sun, Min; Shu, Chutian; Yuan, Chao; Jiang, Yingde; Zhang, Le; Cai, Keda. Evolution of the Central Asian Orogenic Belt along the Siberian margin from Neoproterozoic-Early Paleozoic accretion to Devonian trench retreat and a comparison with Phanerozoic eastern Australia. EARTH-SCIENCE REVIEWS, 2019, 198. DOI: 10.1016/j.earscirev.2019.102951
    4.Lin, Zhengfan; Yuan, Chao; Zhang, Yunying; Sun, Min; Long, Xiaoping; Wang, Xinyu; Huang, Zongying. Triassic depleted lithospheric mantle underneath the Paleozoic Chinese Altai orogen: Evidence from MORB-like basalts. JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES, 2019, 185. DOI: 10.1016/j.jseaes.2019.104021
    5.Bao, Zhiwei; Xiong, Mingfu; Li, Qun. Petrogenesis of late Mesozoic high-Ba-Sr granites in the Qiushuwan Cu-Mo orefield: Implications for the distribution of porphyry Mo mineralization in the East Qinling area of Central China. LITHOS, 2019, 348. DOI: 10.1016/j.lithos.2019.105172
    6.Qu, Pan; Li, NingBo; Niu, HeCai; Yang, WuBin; Shan, Qiang; Zhang, ZeYang. Zircon and apatite as tools to monitor the evolution of fractionated I-type granites from the central Great Xing'an Range, NE China. LITHOS, 2019, 348. DOI: 10.1016/j.lithos.2019.105207
    7.Chen, Xilian; Liang, Huaying; Zhang, Jian; Sotiriou, Paul; Huang, Wenting; Ren, Long; Zhang, Le; Zou, Yinqiao. Geochemical characteristics and magma fertility for the Jurassic arc rocks in the Gangdese belt, Tibet. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2019, 115. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2019.103169

    8.Liu, Dong; Yuan, Peng; Tian, Qian; Liu, Hongchang; Deng, Liangliang; Song, Yaran; Zhou, Junming; Losic, Dusan; Zhou, Jieyu; Song, Hongzhe; Guo, Haozhe; Fan, Wenxiao. Lake sedimentary biogenic silica from diatoms constitutes a significant global sink for aluminium. NATURE COMMUNICATIONS, 2019, 10. DOI: 10.1038/s41467-019-12828-9 
    9.Liu, Jing; Zhu, Runliang; Chen, Qingze; Zhou, Huijun; Liang, Xiaoliang; Ma, Lingya; Parker, Steve C.. The significant effect of photo-catalyzed redox reactions on the immobilization of chromium by hematite. CHEMICAL GEOLOGY, 2019, 524: 228-236. DOI: 10.1016/j.chemgeo.2019.06.005 
    10.Kang, Jin-Ting; Ionov, Dmitri A.; Zhu, Hong-Li; Liu, Fang; Zhang, Zhao-Feng; Liu, Zhe; Huang, Fang. Calcium isotope sources and fractionation during melt-rock interaction in the lithospheric mantle: Evidence from pyroxenites, wehrlites, and eclogites. CHEMICAL GEOLOGY, 2019, 524: 272-282. DOI: 10.1016/j.chemgeo.2019.06.010 
    11.Yang, Fan; Huang, Xiaolong; Xu, Yi-Gang; He, Pengli. Magmatic Processes Associated with Oceanic Crustal Accretion at Slow-spreading Ridges: Evidence from Plagioclase in Mid-ocean Ridge Basalts from the South China Sea. JOURNAL OF PETROLOGY, 2019, 60(6): 1135-1161. DOI: 10.1093/petrology/egz027 
   12.Shan, Yehua; Zheng, Jian; Liang, Xinquan. Inversion of polyphase calcite twin data for deviatoric stress tensors: 1. A novel numerical approach. JOURNAL OF STRUCTURAL GEOLOGY, 2019, 128. DOI: 10.1016/j.jsg.2019.103873 
    13.Li, Yuan; Feng, Lu; Kiseeva, Ekaterina S.; Gao, Zenghao; Guo, Haihao; Du, Zhixue; Wang, Fangyue; Shi, Lanlan. An essential role for sulfur in sulfide-silicate melt partitioning of gold and magmatic gold transport at subduction settings. EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS, 2019, 528. DOI: 10.1016/j.epsl.2019.115850 
    14.Chen, Jun; Xu, Yi-gang. Establishing the link between Permian volcanism and biodiversity changes: Insights from geochemical proxies. GONDWANA RESEARCH, 2019, 75: 68-96. DOI: 10.1016/j.gr.2019.04.008 
    15.Xiao, Ming; Yao, Yong-Jian; Cai, Yue; Qiu, Hua-Ning; Xu, Yi-Gang; Xu, Xing; Jiang, Ying-De; Li, Yi-Bing; Xia, Xiao-Ping; Yu, Yan-Jiang. Evidence of Early Cretaceous lower arc crust delamination and its role in the opening of the South China Sea. GONDWANA RESEARCH, 2019, 76: 123-145. DOI: 10.1016/j.gr.2019.05.011

    16.Wang, Yunfeng; Chen, Huayong; Baker, Michael J.; Han, Jinsheng; Xiao, Bing; Yang, Juntao; Jourdan, Fred. Multiple mineralization events of the Paleozoic Tuwu porphyry copper deposit, Eastern Tianshan: evidence from geology, fluid inclusions, sulfur isotopes, and geochronology. MINERALIUM DEPOSITA, 2019, 54(7): 1053-1076. DOI: 10.1007/s00126-018-0859-4 
    17.Xian, Haiyang; He, Hongping; Zhu, Jianxi; Du, Runxiang; Wu, Xiao; Tang, Hongmei; Tan, Wei; Liang, Xiaoliang; Zhu, Runliang; Teng, H. Henry. Crystal habit-directed gold deposition on pyrite: Surface chemical interpretation of the pyrite morphology indicative of gold enrichment. GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA, 2019, 264: 191-204. DOI: 10.1016/j.gca.2019.08.011 
     18.Zhang, Shitao; Chen, Huayong; Shu, Qihai; Zhang, Yu; Chu, Gaobin; Cheng, Jiamin; Tian, Jing. Unveiling growth histories of multi-generational garnet in a single skarn deposit via newly-developed LA-ICP-MS U-Pb dating of grandite. GONDWANA RESEARCH, 2019, 73: 65-76. DOI: 10.1016/j.gr.2019.04.003 
     19.Yang, Chunsi; Zhao, Liandang; Zheng, Hui; Wang, Dequan. The multiple granitic magmatism in the giant Huayangchuan uranium polymetallic ore district: Implications for tectonic evolution of the southern margin of North China Craton in the Qinling Orogen. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2019, 112(): -. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2019.103055 
     20.Feng, Yuzhou; Xiao, Bing; Li, Rucao; Deng, Changzhou; Han, Jinsheng; Wu, Chao; Li, Guanghui; Shi, Huilin; Lai, Chunkit. Alteration mapping with short wavelength infrared (SWIR) spectroscopy on Xiaokelehe porphyry Cu-Mo deposit in the Great Xing'an Range, NE China: Metallogenic and exploration implications. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2019, 112. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2019.103062 
    21.Huang, Wenting; Liang, Huaying; Zhang, Jian; Wu, Jing; Chen, Xilian; Ren, Long. Genesis of the Dachang Sn-polymetallic and Baoshan Cu ore deposits, and formation of a Cretaceous Sn-Cu ore belt from southwest China to western Myanmar. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2019, 112. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2019.103030 
     22.Choudhary, Babita R.; Ernst, Richard E.; Xu, Yi-Gang; Evans, David A. D.; de Kock, Michiel O.; Meert, Joseph G.; Ruiz, Amarildo S.; Lima, Gabrielle A.. Geochemical characterization of a reconstructed 1110 Ma Large Igneous Province. PRECAMBRIAN RESEARCH, 2019, 332. DOI: 10.1016/j.precamres.2019.105382 
     23.Zhang, Long; Sun, Wei-dong; Chen, Ren-Xu. Evolution of serpentinite from seafloor hydration to subduction zone metamorphism: Petrology and geochemistry of serpentinite from the ultrahigh pressure North Qaidam orogen in northern Tibet. LITHOS, 2019, 346. DOI: 10.1016/j.lithos.2019.105158 
     24.Lin, Zhengfan; Yuan, Chao; Zhang, Yunying; Sun, Min; Long, Xiaoping; Wang, Xinyu; Huang, Zongying; Chen, Zhiwei. Petrogenesis and geodynamic implications of two episodes of Permian and Triassic high-silica granitoids in the Chinese Altai, Central Asian Orogenic Belt. JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES, 2019, 184. DOI: 10.1016/j.jseaes.2019.103978 
     25.Zhang, Yunying; Yuan, Chao; Sun, Min; Chen, Ming; Hong, Lubing; Li, Jie; Long, Xiaoping; Li, Pengfei; Lin, Zhengfan. Recycled oceanic crust in the form of pyroxenite contributing to the Cenozoic continental basalts in central Asia: new perspectives from olivine chemistry and whole-rock B-Mo isotopes. CONTRIBUTIONS TO MINERALOGY AND PETROLOGY, 2019, 174(10). DOI: 10.1007/s00410-019-1620-4 
     26.Du, Zhixue; Deng, Jie; Miyazaki, Yoshinori; Mao, Ho-kwang; Karki, Bijaya B.; Lee, Kanani K. M.. Fate of Hydrous Fe-Rich Silicate Melt in Earth's Deep Mantle. GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, 2019, 46(16): 9466-9473. DOI: 10.1029/2019GL083633 
     27.Zhao TaiPing; Pang LanYin; Qiu YiFan; Zhu XiYan; Wang ShiYan; Geng YuanSheng. The Paleo-Mesoproterozoic boundary: 1.8Ga. ACTA PETROLOGICA SINICA, 2019, 35(8): 2281-2298. DOI: 10.18654/1000-0569/2019.08.01 
      28.Pang LanYin; Gao XinYu; Sun QianYing; Hu Bo; Zhao TaiPing. Petrogenesis of the Paleoproterozoic Huangqikou granitic rocks from the middle part of the Helanshan area and its tectonic implications. ACTA PETROLOGICA SINICA, 2019, 35(8): 2344-2362. DOI: 10.18654/1000-0569/2019.08.04

     29.Wang, Zhibing; Li, Jie; Wei, Gangjian; Deng, Wenfeng; Chen, Xuefei; Zeng, Ti; Wang, Xijie; Ma, Jinlong; Zhang, Le; Tu, Xianglin; Wang, Qiang; McCulloch, Malcolm. Biologically controlled Mo isotope fractionation in coral reef systems. GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA, 2019, 262: 128-142. DOI: 10.1016/j.gca.2019.07.037 
      30.Tang, Gong-Jian; Wang, Qiang; Wyman, Derek A.; Dan, Wei. Crustal maturation through chemical weathering and crustal recycling revealed by Hf-O-B isotopes. EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS, 2019, 524. DOI: 10.1016/j.epsl.2019.115709 
     31.Zhang, Xinchang; Wang, Yuejun; Harris, Ron; Yan, Yi; Zheng, Yi. Discovery of Middle-Late Devonian and Early Permian magmatic events in East Asia and their implication for the Indosinian orogeny in South China: Insights from the sedimentary record. GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA BULLETIN, 2019, 131(9-10): 1519-1536. DOI: 10.1130/B35032.1 
    32.Hu, Wan-Long; Wang, Qiang; Yang, Jin-Hui; Zhang, Chunfu; Tang, Gong-Jian; Ma, Lin; Qi, Yue; Yang, Zong-Yong; Sun, Peng. Late early Cretaceous peraluminous biotite granites along the Bangong-Nujiang suture zone, Central Tibet: Products derived by partial melting of metasedimentary rocks?. LITHOS, 2019, 344: 147-158. DOI: 10.1016/j.lithos.2019.06.005 
     33.Ren, Long; Bao, Zhiwei; Zhang, Jian; Li, Kaixuan; Huang, Wenting; Luo, Zebin; Liang, Huaying. Magmatic response to slab tearing and resultant crustal evolution during scissor-like oblique continental collision: Insights from Triassic mafic and felsic intrusions in the Qinling orogen, China. LITHOS, 2019, 344: 68-85. DOI: 10.1016/j.lithos.2019.06.015 
    34.Ma, Lin; Kerr, Andrew C.; Wang, Qiang; Jiang, Zi-Qi; Tang, Gong-Jian; Yang, Jin-Hui; Xia, Xiao-Ping; Hu, Wan-Long; Yang, Zong-Yong; Sun, Peng. Nature and Evolution of Crust in Southern Lhasa, Tibet: Transformation From Microcontinent to Juvenile Terrane. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH, 2019, 124(7): 6452-6474. DOI: 10.1029/2018JB017106 
     35.Sun, Yu; Li, Yiliang; Li, Long; He, Hongping. Preservation of Cyanobacterial UVR-Shielding Pigment Scytonemin in Carbonate Ooids Formed in Pleistocene Salt Lakes in the Qaidam Basin, Tibetan Plateau. GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, , . DOI: 10.1029/2019GL083321 
     36.Yang, Alexandra Yang; Wang, Chunguang; Liang, Yan; Lissenberg, C. Johan. Reaction Between Mid-Ocean Ridge Basalt and Lower Oceanic Crust: An Experimental Study. GEOCHEMISTRY GEOPHYSICS GEOSYSTEMS. DOI: 10.1029/2019GC008368 
      37.Zhang, Le; Ren, Zhong-Yuan; Handler, Monica R.; Wu, Ya-Dong; Zhang, Lei; Qian, Sheng-Ping; Xia, Xiao-Ping; Yang, Qing; Xu, Yi-Gang. The origins of high-Ti and low-Ti magmas in large igneous provinces, insights from melt inclusion trace elements and Sr-Pb isotopes in the Emeishan large Igneous Province. LITHOS, 2019, 344: 122-133. DOI: 10.1016/j.lithos.2019.06.014

 38.Qin SheCai; Fan WeiMing; Guo Feng. Petrogenesis and geodynamic implications of Late Mesozoic mafic volcanic rocks along the Jiangshan-Shaoxing fault in SE China. ACTA PETROLOGICA SINICA, 2019, 35(6): 1892-1906. DOI: 10.18654/1000-0569/2019.06.16

 39.Du, Zhixue; Boujibar, Asmaa; Driscoll, Peter; Fei, Yingwei. Experimental Constraints on an MgO Exsolution-Driven Geodynamo. GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, 2019, 46(13): 7379-7385. DOI: 10.1029/2019GL083017

 40.Hao, Lu-Lu; Wang, Qiang; Wyman, Derek A.; Yang, Jin-Hui; Huang, Fang; Ma, Lin. Crust-mantle mixing and crustal reworking of southern Tibet during Indian continental subduction: Evidence from Miocene high-silica potassic rocks in Central Lhasa block. LITHOS, 2019, 342: 407-419. DOI: 10.1016/j.lithos.2019.05.035

 41.Wang, Jintuan; Xiong, Xiaolin; Takahashi, Eiichi; Zhang, Le; Li, Li; Liu, Xingcheng. Oxidation State of Arc Mantle Revealed by Partitioning of V, Sc, and Ti Between Mantle Minerals and Basaltic Melts. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH, 2019, 124(5): 4617-4638. DOI: 10.1029/2018JB016731

 42.Wang, Guiqin; Vollstaedt, Hauke; Xu, Jifeng; Liu, Wengui. High-Precision Measurement of Os-187/Os-188 Isotope Ratios of Nanogram to Picogram Amounts of Os in Geological Samples by N-TIMS using Faraday Cups Equipped with 10(13) omega Amplifiers. GEOSTANDARDS AND GEOANALYTICAL RESEARCH, 2019, 43(3): 419-433. DOI: 10.1111/ggr.12269

 43.Li, Jie; Yin, Lu. Rhenium-Osmium Isotope Measurements in Marine Shale Reference Material SBC-1: Implications for Method Validation and Quality Control. GEOSTANDARDS AND GEOANALYTICAL RESEARCH, 2019, 43(3): 497-507. DOI: 10.1111/ggr.12267

 44.Liu, Fang; Li, Xin; An, Ya J.; Li, Jie; Zhang, Zhao F.. Calcium Isotope Ratio (delta Ca-44/40) Measurements of Ca-Dominated Minerals and Rocks without Column Chemistry Using the Double-Spike Technique and Thermal Ionisation Mass Spectrometry. GEOSTANDARDS AND GEOANALYTICAL RESEARCH, 2019, 43(3): 509-517. DOI: 10.1111/ggr.12281

 45.Wu, Chao; Chen, Huayong; Hong, Wei; Li, Dengfeng; Liang, Pei; Fang, Jing; Zhang, Lejun; Lai, Chunkit. Magnetite chemistry and implications for the magmatic-hydrothermal ore-forming process: An example from the Devonian Yuleken porphyry Cu system, NW China. CHEMICAL GEOLOGY, 2019, 522: 1-15. DOI: 10.1016/j.chemgeo.2019.04.022

 46.Ou, Quan; Wang, Qiang; Wyman, Derek A.; Zhang, Chunfu; Hao, Lu-Lu; Dan, Wei; Jiang, Zi-Qi; Wu, Fu-Yuan; Yang, Jin-Hui; Zhang, Hai-Xiang; Xia, Xiao-Ping; Ma, Lin; Long, Xiao-Ping; Li, Jie. Postcollisional delamination and partial melting of enriched lithospheric mantle: Evidence from Oligocene (ca. 30 Ma) potassium-rich lavas in the Gemuchaka area of the central Qiangtang Block, Tibet. GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA BULLETIN, 2019, 131(7-8): 1385-1408. DOI: 10.1130/B31911.1

 47.Chen, Xuefei; D'Olivo, Juan Pablo; Wei, Gangjian; McCulloch, Malcolm. Anthropogenic ocean warming and acidification recorded by Sr/Ca, Li/Mg, delta B-11 and B/Ca in Porites coral from the Kimberley region of northwestern Australia. PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY, 2019, 528: 50-59. DOI: 10.1016/j.palaeo.2019.04.033

 48.Wei, Bo; Wang, Christina Yan; Lahaye, Yann; Xie, Luhua; Caol, Yonghua. S and C Isotope Constraints for Mantle-Derived Sulfur Source and Organic Carbon-Induced Sulfide Saturation of Magmatic Ni-Cu Sulfide Deposits in the Central Asian Orogenic Belt, North China. ECONOMIC GEOLOGY, 2019, 114(4): 787-806. DOI: 10.5382/econgeo.4652

 49.Cao, Yonghua; Mikolaichuk, Alexander, V; Xie, Wei; Wang, Christina Yan. An early Devonian intra-plate bimodal volcanic suite in the Kyrgyz North Tianshan belt, the central Asian orogenic belt. JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES, 2019, 179: 21-36. DOI: 10.1016/j.jseaes.2019.04.007

 50.Zhang, Long; Sun, Wei-dong; Zhang, Zhaofeng; An, Yajun; Liu, Fang. Iron isotopic composition of supra-subduction zone ophiolitic peridotite from northern Tibet. GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA, 2019, 258: 274-289. DOI: 10.1016/j.gca.2019.04.031

 51.Xu, Jian; Xia, Xiao-Ping; Lai, Chunkit; Long, Xiaoping; Huang, Chao. When Did the Paleotethys Ailaoshan Ocean Close: New Insights From Detrital Zircon U-Pb age and Hf Isotopes. TECTONICS, 2019, 38(5): 1798-1823. DOI: 10.1029/2018TC005291

 52.Yin, Rong; Han, Li; Huang, Xiao-Long; Li, Jie; Li, Wu-Xian; Chen, Lin-Li. Textural and chemical variations of micas as indicators for tungsten mineralization: Evidence from highly evolved granites in the Dahutang tungsten deposit, South China. AMERICAN MINERALOGIST, 2019, 104(7): 949-965. DOI: 10.2138/am-2019-6796

 53.Chen, Xuan-Yu; McLean, Danielle; Blockley, Simon P. E.; Tarasov, Pavel E.; Xu, Yi-Gang; Menzies, Martin A.. Developing a Holocene tephrostratigraphy for northern Japan using the sedimentary record from Lake Kushu, Rebun Island. QUATERNARY SCIENCE REVIEWS, 2019, 215: 272-292. DOI: 10.1016/j.quascirev.2019.05.017

 54.Li, Hong-Yan; Li, Jie; Ryan, Jeffrey G.; Li, Xiang; Zhao, Rui-Peng; Ma, Liang; Xu, Yi-Gang. Molybdenum and boron isotope evidence for fluid-fluxed melting of intraplate upper mantle beneath the eastern North China Craton. EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS, 2019, 520: 105-114. DOI: 10.1016/j.epsl.2019.05.038

 55.Wang, Ce; Liang, Xinquan; Foster, David A.; Liang, Xirong; Tong, Chuanxin; Liu, Ping. Detrital zircon ages: A key to unraveling provenance variations in the eastern Yinggehai-Song Hong Basin, South China Sea. AAPG BULLETIN, 2019, 103(7): 1525-1552. DOI: 10.1306/11211817270

 56.Guo, Yangrui; Deng, Wenfeng; Wei, Gangjian; Lo, Li; Wang, Ning. Clumped isotopic signatures in land-snail shells revisited: Possible palaeoenvironmental implications. CHEMICAL GEOLOGY, 2019, 519(): 83-94. DOI: 10.1016/j.chemgeo.2019.04.030

 57.Feng, Lu; Li, Yuan. Comparative partitioning of Re and Mo between sulfide phases and silicate melt and implications for the behavior of Re during magmatic processes. EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS, 2019, 517(): 14-25. DOI: 10.1016/j.epsl.2019.04.010

 58.Zhang, Bo; Guo, Feng; Zhang, Xiaobing; Wu, Yangming; Wang, Guoqing; Zhao, Liang. Early Cretaceous subduction of Paleo-Pacific Ocean in the coastal region of SE China: Petrological and geochemical constraints from the mafic intrusions. LITHOS, 2019, 334(): 8-24. DOI: 10.1016/j.lithos.2019.03.010

 59.Yan, Shuang; Zhao, Jian-xin; Lau, A. Y. Annie; Roff, George; Leonard, Nicole D.; Clark, Tara R.; Nguyen, Ai D.; Feng, Yue-xing; Wei, Gangjian; Deng, Wenfeng; Chen, Xuefei. Episodic Reef Growth in the Northern South China Sea linked to Warm Climate During the Past 7,000 Years: Potential for Future Coral Refugia. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-BIOGEOSCIENCES, 2019, 124(4): 1032-1043. DOI: 10.1029/2018JG004939

 60.Lan, Caiyun; Yang, Alexandra Yang; Wang, Changle; Zhao, Taiping. Geochemistry, U-Pb zircon geochronology and Sm-Nd isotopes of the Xincai banded iron formation in the southern margin of the North China Craton: Implications on Neoarchean seawater compositions and solute sources. PRECAMBRIAN RESEARCH, 2019, 326(): 240-257. DOI: 10.1016/j.precamres.2017.10.024

 61.Liang, Xiaoliang; Li, Ying; Wei, Gaoling; He, Hongping; Stucki, Joseph W.; Ma, Lingya; Pentrakova, Linda; Pentrak, Martin; Zhu, Jianxi. Heterogeneous Reduction of 2-Chloronitrobenzene by Co-substituted Magnetite Coupled with Aqueous Fe2+: Performance, Factors, and Mechanism. ACS EARTH AND SPACE CHEMISTRY, 2019, 3(5): 728-737. DOI: 10.1021/acsearthspacechem.8b00204

 62.Deng, Yangfan; Li, Jiangtao; Peng, Touping; Ma, Qiang; Song, Xiaodong; Sun, Xinlei; Shen, Yusong; Fan, Weiming. Lithospheric structure in the Cathaysia block (South China) and its implication for the Late Mesozoic magmatism. PHYSICS OF THE EARTH AND PLANETARY INTERIORS, 2019, 291(): 24-34. DOI: 10.1016/j.pepi.2019.04.003

 63.Dong, Xiaohan; Peng, Touping; Fan, Weiming; Zhao, Guochun; Zhang, Jingyi; Liu, Bingbing; Gao, Jianfeng; Peng, Bingxia; Liang, Xirong; Zeng, Wen; Chen, Linli. Origin and tectonic implications of Early Cretaceous high- and low-Mg series rocks and mafic enclaves in the Bomi-Chayu Fold Belt, SE Tibet. LITHOS, 2019, 334(): 102-116. DOI: 10.1016/j.lithos.2019.03.018

 64.Wang, Ning; Shen, Chengde; Sun, Weidong; Ding, Ping; Zhu, Sanyuan; Yi, Weixi; Yu, Zhigiang; Sha, Hongli; Mi, Mei; He, Lisheng; Fang, Jiasong; Li, Kexin; Xu, Xiaomei; Druffel, Ellen R. M.. Penetration of Bomb C-14 Into the Deepest Ocean Trench. GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, 2019, 46(10): 5413-5419. DOI: 10.1029/2018GL081514

 65.Li, Hong-Yan; Taylor, Rex N.; Prytulak, Julie; Kirchenbaur, Maria; Shervais, John W.; Ryan, Jeffrey G.; Godard, Marguerite; Reagan, Mark K.; Pearce, Julian A.. Radiogenic isotopes document the start of subduction in the Western Pacific. EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS, 2019, 518(): 197-210. DOI: 10.1016/j.epsl.2019.04.041

 66.Wang, Jun; Wang, Qiang; Dan, Wei; Yang, Jin-Hui; Yang, Zong-Yong; Sun, Peng; Qi, Yue; Hu, Wan-Long. The role of clinopyroxene in amphibole fractionation of arc magmas: Evidence from mafic intrusive rocks within the Gangdese arc, southern Tibet. LITHOS, 2019, 338(): 174-188. DOI: 10.1016/j.lithos.2019.04.013

 67.Tian, Zhi-Xian; Yan, Yi; Huang, Chi-Yue; Zhang, Xin-Chang; Liu, Hai-Quan; Yu, Meng-Ming; Yao, Deng; Dilek, Yildirim. Geochemistry and Geochronology of the Accreted Mafic Rocks From the Hengchun Peninsula, Southern Taiwan: Origin and Tectonic Implications. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH, 2019, 124(3): 2469-2491. DOI: 10.1029/2018JB016562

 68.Zhao, Liang; Guo, Feng; Fan, Weiming; Huang, Miwei. Roles of Subducted Pelagic and Terrigenous Sediments in Early Jurassic Mafic Magmatism in NE China: Constraints on the Architecture of Paleo-Pacific Subduction Zone. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH, 2019, 124(3): 2525-2550. DOI: 10.1029/2018JB016487

 69.Cao, Yonghua; Wang, Christina Yan; Wei, Bo. Magma oxygen fugacity of Permian to Triassic Ni-Cu sulfide-bearing mafic-ultramafic intrusions in the central Asian orogenic belt, North China. JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES, 2019, 173: 250-262. DOI: 10.1016/j.jseaes.2019.01.024

 70.Hao, Lu-Lu; Wang, Qiang; Zhang, Chunfu; Ou, Quan; Yang, Jin-Hui; Dan, Wei; Jiang, Zi-Qi. Oceanic plateau subduction during closure of the Bangong-Nujiang Tethyan Ocean: Insights from central Tibetan volcanic rocks. GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA BULLETIN, 2019, 131(5-6): 864-880. DOI: 10.1130/B32045.1

 71.Wang, Yu; Prelevic, Dejan; Foley, Stephen F.. Geochemical characteristics of lawsonite blueschists in tectonic melange from the Tavsanli Zone, Turkey: Potential constraints on the origin of Mediterranean potassium-rich magmatism. AMERICAN MINERALOGIST, 2019, 104(5): 724-743. DOI: 10.2138/am-2019-6818

 72.Alemayehu, Melesse; Guo, Feng; Aulbach, Sonja. Transformation of continental lithospheric mantle beneath the East African Rift: constraints from platinum-group elements and Re-Os isotopes in mantle xenoliths from Ethiopia. CONTRIBUTIONS TO MINERALOGY AND PETROLOGY, 2019, 174(5): 40. DOI: 10.1007/s00410-019-1577-3

 73.Deng, Yangfan; Li, Jiangtao; Song, Xiaodong; Li, Hongyi; Xu, Tao. The lithospheric-scale deformation in NE Tibet from joint inversion of receiver function and surface wave dispersion. TERRESTRIAL ATMOSPHERIC AND OCEANIC SCIENCES, 2019, 30(1): 127-137. DOI: 10.3319/TAO.2019.01.18.03

 74.Xiao, Ming; Qiu, Hua-Ning; Jiang, Ying-De; Cai, Yue; Bai, Xiu-Juan; Zhang, Wan-Feng; Liu, Man; Qin, Chao-Jian. Gas release systematics of mineral-hosted fluid inclusions during stepwise crushing: implications for Ar-40/Ar-39 geochronology of hydrothermal fluids. GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA, 2019, 251: 36-55. DOI: 10.1016/j.gca.2019.02.016

 75.Tian, Jing; Zhang, Yu; Cheng, Jia-min; Sun, Si-quan; Zhao, Yi-jun. Short wavelength infra-red (SWIR) characteristics of hydrothermal alteration minerals in skarn deposits: Example from the Jiguanzui Cu-Au deposit, Eastern China. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2019, 106: 134-149. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2019.01.025

 76.Xu, Jian; Xia, Xiao-Ping; Lai, Chun-Kit; Zhou, Meiling; Ma, Pengfei. First Identification of Late Permian Nb-Enriched Basalts in Ailaoshan Region (SW Yunnan, China): Contribution From Emeishan Plume to Subduction of Eastern Paleotethys. GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, 2019, 46(5): 2511-2523. DOI: 10.1029/2018GL081687

 77.Wang, Xue; Huang, Xiao-Long; Yang, Fan. Revisiting the Lushan-Taihua Complex: New perspectives on the Late Mesoarchean-Early Neoarchean crustal evolution of the southern North China Craton. PRECAMBRIAN RESEARCH, 2019, 325: 132-149. DOI: 10.1016/j.precamres.2019.02.020

 78.Zhang, Yanping; Luo, Min; Hu, Yu; Wang, Hongbin; Chen, Duofu. An Areal Assessment of Subseafloor Carbon Cycling in Cold Seeps and Hydrate-Bearing Areas in the Northern South China Sea. GEOFLUIDS, 2019: UNSP 2573937 . DOI: 10.1155/2019/2573937

 79.Chen, Aiqing; Tan, Wei; He, Hongping; Li, Guowu; Wu, Xinye; Tao, Qi; Zhu, Jianxi. Chemical and structural studies of coexisting 1M-and 2M(1)-polytypes in synthetic fluorophlogopites and influence of Al on the polytype formation. PHYSICS AND CHEMISTRY OF MINERALS, 2019, 46(3): 259-270. DOI: 10.1007/s00269-018-1002-x  

 80.Ma, Qiang; Xu, Yi-Gang; Deng, Yangfan; Zheng, Jian-Ping; Sun, Min; Griffin, William L.; Xia, Bing; Wang, Christina Yan. Similar crust beneath disrupted and intact cratons: Arguments against lower-crust delamination as a decratonization trigger. TECTONOPHYSICS, 2019, 750(): 1-8. DOI: 10.1016/j.tecto.2018.11.007

 81.Dan, Wei; Wang, Qiang; Li, Xian-Hua; Tang, Gong-Jian; Zhang, Chunfu; Zhang, Xiu-Zheng; Wang, Jun. Low delta O-18 magmas in the carboniferous intra-oceanic arc, central Tibet: Implications for felsic magma generation and oceanic arc accretion. LITHOS, 2019, 326(): 28-38. DOI: 10.1016/j.lithos.2018.12.011

 82.Liu, Hai-Quan; Xu, Yi-Gang; Zhong, Yu-Ting; Luo, Zhen-Yu; Mundil, Roland; Riley, Teal R.; Zhang, Le; Xie, Wei. Crustal melting above a mantle plume: Insights from the Permian Tarim Large Igneous Province, NW China. LITHOS, 2019, 326(): 370-383. DOI: 10.1016/j.lithos.2018.12.031

 83.Jiang, Y. D.; Schulmann, K.; Sun, M.; Weinberg, R. F.; Stipska, P.; Li, P. F.; Zhang, J.; Chopin, F.; Wang, S.; Xia, X. P.; Xiao, W. J.. Structural and Geochronological Constraints on Devonian Suprasubduction Tectonic Switching and Permian Collisional Dynamics in the Chinese Altai, Central Asia. TECTONICS, 2019, 38(1): 253-280. DOI: 10.1029/2018TC005231

 84.Cao, Yonghua; Wang, Christina Yan; Huang, Fang; Zhang, Zhaofeng. Iron Isotope Systematics of the Panzhihua Mafic Layered Intrusion Associated With Giant Fe-Ti Oxide Deposit in the Emeishan Large Igneous Province, SW China. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH, 2019, 124(1): 358-375. DOI: 10.1029/2018JB016466

 85.Han, Jinsheng; Chen, Huayong; Jiang, Hongjun; Zhao, Liandang; Zhang, Weifeng; Lai, Chun-Kit. Genesis of the Paleozoic Aqishan-Yamansu arc-basin system and Fe (-Cu) mineralization in the Eastern Tianshan, NW China. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2019, 105(): 55-70. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2018.12.012

 86.Li, Jianping; Chen, Huayong; Su, Long; Xiao, Bing; Wang, Yunfeng. Experimental study of high to intermediate temperature alteration in porphyry copper systems and geological implications. SCIENCE CHINA-EARTH SCIENCES, 2019, 62(3): 550-570. DOI: 10.1007/s11430-018-9295-1

 87.Chen, Ming; Shu, Jinfu; Xie, Xiande; Tan, Dayong. Maohokite, a post-spinel polymorph of MgFe2O4 in shocked gneiss from the Xiuyan crater in China. METEORITICS & PLANETARY SCIENCE, 2019, 54(3): 495-502. DOI: 10.1111/maps.13222

 88.Liu, Fang; Chang, Xiaohong; Liao, Zewen; Yang, Chupeng. n-Alkanes as indicators of climate and vegetation variations since the last glacial period recorded in a sediment core from the northeastern South China Sea (SCS). JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES, 2019, 171(): 134-143. DOI: 10.1016/j.jseaes.2018.09.018

 89.Zhao, Liang; Li, Zian; Li, Jingyan; Guo, Feng. Generation of Triassic post-collisional granitoids in the Linxi region (Inner Mongolia, NE China) and crustal growth in the eastern Central Asian Orogenic Belt through melting of relict oceanic crust. JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES, 2019, 171(): 348-362. DOI: 10.1016/j.jseaes.2018.08.032

 90.Xu, Jian; Xia, Xiaoping; Huang, Chao; Cai, Keda; Yin, Changqing; Lai, Chun-Kit. Changes of provenance of Permian and Triassic sedimentary rocks from the Ailaoshan suture zone (SW China) with implications for the closure of the eastern Paleotethys. JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES, 2019, 170(): 234-248. DOI: 10.1016/j.jseaes.2018.10.025

 Clay Mineralogy:        

        1.Yuan, Peng; Liu, Dong; Zhou, Junming; Tian, Qian; Song, Yaran; Wei, Huihuang; Wang, Shun; Zhou, Jieyu; Deng, Liangliang; Du, Peixin. Identification of the occurrence of minor elements in the structure of diatomaceous opal using FIB and TEM-EDS. AMERICAN MINERALOGIST, 2019, 104(9): 1323-1335. DOI: 10.2138/am-2019-6917

        2.Tao, Qi; Zeng, Qingjin; Chen, Manyou; He, Hongping; Komarneni, Sridhar. Formation of saponite by hydrothermal alteration of metal oxides: Implication for the rarity of hydrotalcite. AMERICAN MINERALOGIST, 2019, 104(8): 1156-1164. DOI: 10.2138/am-2019-7043

    3. Liu, Dong; Tian, Qian; Yuan, Peng; Du, Peixin; Zhou, Junming; Li, Yun; Bu, Hongling; Zhou, Jieyu. Facile sample preparation method allowing TEM characterization of the stacking structures and interlayer spaces of clay minerals. APPLIED CLAY SCIENCE, 2019, 171: 1-5. DOI: 10.1016/j.clay.2019.01.019 

 4. Bu, Hongling; Yuan, Peng; Liu, Hongmei; Liu, Dong; Qin, Zonghua; Zhong, Xuemin; Song, Hongzhe; Li, Yun. Formation of macromolecules with peptide bonds via the thermal evolution of amino acids in the presence of montmorillonite: Insight into prebiotic geochemistry on the early Earth. CHEMICAL GEOLOGY, 2019, 510(): 72-83. DOI: 10.1016/j.chemgeo.2019.02.023

 5. Chen, Qingze; Zhu, Runliang; He, Qiuzhi; Liu, Shaohong; Wu, Dingcai; Fu, Haoyang; Du, Jing; Zhu, Jianxi; He, Hongping. In situ synthesis of a silicon flake/nitrogen-doped graphene-like carbon composite from organoclay for high-performance lithium-ion battery anodes. CHEMICAL COMMUNICATIONS, 2019, 55(18): 2644-2647. DOI: 10.1039/c8cc10036e

  Oil&Gas Geochemistry:  

        1.Cheng, Peng; Xiao, Xianming; Wang, Xing; Sun, Jian; Wei, Qiang. Evolution of water content in organic-rich shales with increasing maturity and its controlling factors: Implications from a pyrolysis experiment on a water-saturated shale core sample. MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY, 2019, 109(): 291-303. DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2019.06.023
        2.Li, Zhentao; Liu, Dameng; Cai, Yidong; Wang, Yunpeng; Teng, Juan. Adsorption pore structure and its fractal characteristics of coals by N-2 adsorption/desorption and FESEM image analyses. FUEL, 2019, 257. DOI: 10.1016/j.fuel.2019.116031
       3.Yang, Chao; Xiong, Yongqiang; Zhang, Jinchuan; Liu, Yuke; Chen, Cong. Comprehensive Understanding of OM-Hosted Pores in Transitional Shale: A Case Study of Permian Longtan Shale in South China Based on Organic Petrographic Analysis, Gas Adsorption, and X-ray Diffraction Measurements. ENERGY & FUELS, 2019, 33(9): 8055-8064. DOI: 10.1021/acs.energyfuels.9b01410

        4.Tan, Zhaozhao; Lu, Shuangfang; Li, Wenhao; Zhang, Yuying; He, Taohua; Jia, Wanglu; Peng, Ping'an. Climate-Driven Variations in the Depositional Environment and Organic Matter Accumulation of Lacustrine Mudstones: Evidence from Organic and Inorganic Geochemistry in the Biyang Depression, Nanxiang Basin, China. ENERGY & FUELS, 2019, 33(8): 6946-6960. DOI: 10.1021/acs.energyfuels.9b00595 
        5.Chen, Chengsheng; Wang, Yunpeng; Beagle, Jamie R.; Liao, Lingling; Shi, Shuyong; Deng, Rui. Reconstruction of the evolution of deep fluids in light oil reservoirs in the Central Tarim Basin by using PVT simulation and basin modeling. MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY, 2019, 107: 116-126. DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2019.05.009
   

        6.Zeng, Lifei; Huang, Wenkui; Jin, Jun; Ma, Wanyun; Yu, Shuang; Pan, Changchun. Vitrinite Maturation in Confined Pyrolysis Experiments. ENERGY & FUELS, 2019, 33(7): 5981-5987. DOI: 10.1021/acs.energyfuels.9b00352 
       7.Zhang, Dainan; Yang, Yu; Hu, Jianfang; Ran, Yong; Mao, Jingdong. Occurrence of aliphatic biopolymer in chlorophyceae algae and cyanobacteria-rich phytoplankton. ORGANIC GEOCHEMISTRY, 2019, 135: 1-10. DOI: 10.1016/j.orggeochem.2019.04.008 

       8.Zhan, Hao; Zhuang, Xiuzheng; Song, Yanpei; Liu, Jianguo; Li, Sheng; Chang, Guozhang; Yin, Xiuli; Wu, Chuangzhi; Wang, Xinming. A review on evolution of nitrogen-containing species during selective pyrolysis of waste wood-based panels. FUEL, 2019, 253: 1214-1228. DOI: 10.1016/j.fuel.2019.05.122 

 9.Fang, Xinyan; Wu, Liangliang; Geng, Ansong; Deng, Qian. Formation and evolution of the Ediacaran to Lower Cambrian black shales in the Yangtze Platform, South China. PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY, 2019, 527: 87-102. DOI: 10.1016/j.palaeo.2019.04.025

 10.Deng, Rui; Chen, Chengsheng; Shi, Shuyong; Wang, Yunpeng. Fluid Phase Simulation and Evolution of a Condensate Gas Reservoir in the Tazhong Uplift, Tarim Basin. GEOFLUIDS, 2019, UNSP 8627698 . DOI: 10.1155/2019/8627698

 11.Pan, Yinhua; Li, Maowen; Sun, Yongge; Li, Zhiming; Liu, Peng; Jiang, Bin; Liao, Yuhong. Characterization of free and bound bitumen fractions in a thermal maturation shale sequence. Part 1: Acidic and neutral compounds by negative-ion ESI FT-ICR MS. ORGANIC GEOCHEMISTRY, 2019, 134: 1-15. DOI: 10.1016/j.orggeochem.2019.05.005

 12.Cheng, Peng; Tian, Hui; Xiao, Xianming; Liu, Dehan; Zhang, Yingzhao; Huang, Baojia; Zhou, Qin; Gai, Haifeng; Li, Tengfei. Fluorescence lifetimes of crude oils and oil inclusions: A preliminary study in the Western Pearl River Mouth Basin, South China Sea. ORGANIC GEOCHEMISTRY, 2019, 134: 16-31. DOI: 10.1016/j.orggeochem.2019.05.004

 13.Zhu, Mengbo; Li, Meiju; Wei, Siye; Song, Jianzhong; Hu, Jianfang; Jia, Wanglu; Peng, Ping'an. Evaluation of a dichromate oxidation method for the isolation and quantification of black carbon in ancient geological samples. ORGANIC GEOCHEMISTRY, 2019, 133: 20-31. DOI: 10.1016/j.orggeochem.2019.03.009

 14.Huang, Wenkui; Zeng, Lifei; Pan, Changchun; Xiao, Zhongyiao; Zhang, Haizu; Huang, Zhibin; Zhao, Qing; Yu, Shuang; Xu, Hao; Chen, Chengsheng; Liu, Dayong; Liu, Jinzhong. Petroleum generation potentials and kinetics of coaly source rocks in the Kuqa Depression of Tarim Basin, northwest China. ORGANIC GEOCHEMISTRY, 2019, 133: 32-52. DOI: 10.1016/j.orggeochem.2019.04.007 

 15.Wu, Liangliang; Wang, Peng; Geng, Ansong. Later stage gas generation in shale gas systems based on pyrolysis in closed and semi-closed systems. INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL GEOLOGY, 2019, 206: 80-90. DOI: 10.1016/j.coal.2019.03.011

 16. Wu, Liangliang; Horsfield, Brian. Initial insights into releasing bound biomarkers from kerogen matrices using microscale sealed vessel catalytic hydrogenation (MSSV-HY). ORGANIC GEOCHEMISTRY, 2019, 130: 22-32. DOI: 10.1016/j.orggeochem.2018.11.001

 17. Wang, Qingtao; Wang, Taoli; Liu, Wenping; Zhang, Jian; Feng, Qiao; Lu, Hong; Peng, Ping'an. Relationships among composition, porosity and permeability of Longmaxi Shale reservoir in the Weiyuan Block, Sichuan Basin, China. MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY, 2019, 102: 33-47. DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2018.12.026

 

       18. Sun, Jian; Xiao, Xianming; Cheng, Peng; Tian, Hui. Formation and evolution of nanopores in shales and its impact on retained oil during oil generation and expulsion based on pyrolysis experiments. JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING, 2019, 176(): 509-520. DOI: 10.1016/j.petrol.2019.01.071

       19. Gai, Haifeng; Tian, Hui; Cheng, Peng; Zhou, Qin; Li, Tengfei; Wang, Xing; Xiao, Xianming. Influence of retained bitumen in oil-prone shales on the chemical and carbon isotopic compositions of natural gases: Implications from pyrolysis experiments. MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY, 2019, 101(): 148-161. DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2018.11.048

      20. Jiang, Wenmin; Li, Yun; Xiong, Yongqiang. Source and thermal maturity of crude oils in the Junggar Basin in northwest China determined from the concentration and distribution of diamondoids. ORGANIC GEOCHEMISTRY, 2019, 128(): 148-160. DOI: 10.1016/j.orggeochem.2019.01.004


   

Attachment
 
Copyright ©2002-2009 Chinese Academy of Sciences
Email: wumanqing@gig.ac.cn
This website requires the Macromedia Flash MS Plugin
Internet Explorer 5.0+, best view with resolution 1024x768