Search  |  Sitemap  |  Contact  |  中文  |  Cas
Home │ About Us │ People │ News │ Resources  │ Research │ International Cooperation
Research Divisions
Research Progress
Supporting System
Achievements
Research Programs
Technology Transfer
  Location: Home > Research > Research Progress
Geology; Geochemistry & Geophysics; Mineralogy(2020) TEXT SIZE: A A A

 Geology; Geochemistry & Geophysics; Mineralogy:

      1.Xiao, Hangfang; Deng, Wenfeng; Wei, Gangjian; Chen, Jiubin; Zheng, Xinqing; Shi, Tuo; Chen, Xuefei; Wang, Chenying; Liu, Xi; Zeng, Ti. A Pilot Study on Zinc Isotopic Compositions in Shallow-Water Coral Skeletons. GEOCHEMISTRY GEOPHYSICS GEOSYSTEMS, 2020, 21(11). DOI: 10.1029/2020GC009430
      2.Qi, Yue; Wang, Qiang; Zhu, Ying-Tang; Shi, Lian-Chang; Yang, Ya-Nan. Miocene Olivine Leucitites in the Hoh Xil Basin, Northern Tibet: Implications for Intracontinental Lithosphere Melting and Surface Uplift of the Tibetan Plateau. JOURNAL OF PETROLOGY, 2020, 61(1). DOI: 10.1093/petrology/egaa026
      3.Tang, Gong-Jian; Wang, Qiang; Wyman, Derek A.; Dan, Wei; Ma, Lin; Zhang, Hai-Xiang; Zhao, Zhen-Hua. Petrogenesis of the Ulungur Intrusive Complex, NW China, and Implications for Crustal Generation and Reworking in Accretionary Orogens. JOURNAL OF PETROLOGY, 2020, 61(2). DOI: 10.1093/petrology/egaa018
      4.Wang, Qiang; Hao, Lulu; Zhang, Xiuzheng; Zhou, Jinsheng; Wang, Jun; Li, Qiwei; Ma, Lin; Zhang, Long; Qi, Yue; Tang, Gongjian; Dan, Wei; Fan, Jingjing. Adakitic rocks at convergent plate boundaries: Compositions and petrogenesis. SCIENCE CHINA-EARTH SCIENCES. DOI: 10.1007/s11430-020-9678-y
      5.Shao, Tongbin; Zhou, Yun; Cai, Yongfeng; Liang, Xinquan; Song, Maoshuang. Detrital zircon U-Pb ages and Hf isotopes of Lower-Middle Devonian to Middle Jurassic sandstones in the Qinfang basin, southern South China block: Constraints on provenance and tectonic setting. JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES, 2020, 204. DOI: 10.1016/j.jseaes.2020.104578
      6.Cao, Yonghua; Wang, Christina Yan; Wei, Bo. Magma oxygen fugacity of mafic-ultramafic intrusions in convergent margin settings: Insights for the role of magma oxidation states on magmatic Ni-Cu sulfide mineralization. AMERICAN MINERALOGIST, 2020, 105(12): 1841-1856. DOI: 10.2138/am-2020-7351
      7.Zhou, Yang; Shen, Baoyun; Yan, Yi; Liu, Hailing; Yan, Yan. Nanoparticles Study on the Indosinian Xiaomei Shear Zone in the Hainan Island, China: Implication to Developmental Stage and Formation Mechanism of Nanoparticles in a Fault Zone. JOURNAL OF EARTH SCIENCE, 2020, 31(5): 957-967. DOI: 10.1007/s12583-020-1286-x
      8.He PengLi; Huang XiaoLong; Yang Fan; Wang Xue; Li WuXian. Petrogenesis and tectonic setting of the Xiaohalajunshan titanomagnetite-rich gabbro, Western Tianshan Orogen. ACTA PETROLOGICA SINICA, 2020, 36(7): 2001-2016. DOI: 10.18654/1000-0569/2020.07.05 
      9.Li, Pengfei; Sun, Min; Rosenbaum, Gideon; Cai, Keda; Yuan, Chao; Jourdan, Fred; Xia, Xiaoping; Jiang, Yingde; Zhang, Yunying. Tectonic evolution of the Chinese Tianshan Orogen from subduction to arc-continent collision: Insight from polyphase deformation along the Gangou section, Central Asia. GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA BULLETIN, 2020, 132(11-12): 2529-2552. DOI: 10.1130/B35353.1

      10.Xu, Yigang; Wang, Qiang; Tang, Gongjian; Wang, Jun; Li, Hongyan; Zhou, Jinsheng; Li, Qiwei; Qi, Yue; Liu, Pingping; Ma, Lin; Fan, Jingjing. The origin of arc basalts: New advances and remaining questions. SCIENCE CHINA-EARTH SCIENCES. DOI: 10.1007/s11430-020-9675-y 
       11.Zhou, Yang; Yan, Yi; Liu, Hailing; Cai, Jianxin; Zhou, Mengfei; Zhang, Xinchang; Wang, Yin; Shen, Baoyun. U-Pb Isotope Geochronology of Syntectonic Granites from Hainan Island, South China: Constraints on Tectonic Evolution of the Eastern Paleo-Tethys Ocean. JOURNAL OF OCEAN UNIVERSITY OF CHINA, 2020, 19(6): 1315-1330. DOI: 10.1007/s11802-020-4352-1 
      12.Broussolle, Arnaud; Jiang, Yingde; Sun, Min; Yu, Yang; Wong, Jean; Shu, Tan; Xu, Kang. Constraints of zircon Hf isotopes on ancient crustal reworking in the Early Paleozoic Altai accretionary wedge, Central Asian Orogenic Belt. JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES, 2020, 203. DOI: 10.1016/j.jseaes.2020.104538 
      13.Liu, Xiao; Wang, Qiang; Ma, Lin; Yang, Jin-Hui; Gou, Guo-Ning; Ou, Quan; Wang, Jun. Early Paleozoic intracontinental granites in the Guangzhou region of South China: Partial melting of a metasediment-dominated crustal source. LITHOS, 2020, 376. DOI: 10.1016/j.lithos.2020.105763 
       14.Wang, Jintuan; Takahashi, Eiichi; Xiong, Xiaolin; Chen, Linli; Li, Li; Suzuki, Toshihiro; Walter, Michael J.. The Water-Saturated Solidus and Second Critical Endpoint of Peridotite: Implications for Magma Genesis Within the Mantle Wedge. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH, 2020, 125(8). DOI: 10.1029/2020JB019452 
       15.Deng, Yangfan; Peng, Zhigang; Jing Liu-Zeng. Systematic Search for Repeating Earthquakes Along the Haiyuan Fault System in Northeastern Tibet. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH, 2020, 125(7). DOI: 10.1029/2020JB019583

       16.Wang, Jintuan; Xiong, Xiaolin; Zhang, Le; Takahashi, Eiichi. Element loss to platinum capsules in high-temperature-pressure experiments. AMERICAN MINERALOGIST, 2020, 105(10): 1593-1597. DOI: 10.2138/am-2020-7580

 17.Zhou, Jin-Sheng; Yang, Zhu-Sen; Wang, Qiang; Zheng, Yuan-Chuan; Hou, Zeng-Qian; Wyman, Derek A.. Extraction of high-silica granites from an upper crustal magma reservoir: Insights from the Narusongduo magmatic system, Gangdese arc. AMERICAN MINERALOGIST, 2020, 105(10): 1572-1584. DOI: 10.2138/am-2020-7369

 18.Han, Jinsheng; Hollings, Pete; Jourdan, Fred; Zeng, Yunchuan; Chen, Huayong. Inherited Eocene magmatic tourmaline captured by the Miocene Himalayan leucogranites. AMERICAN MINERALOGIST, 2020, 105(9): 1436-1440. DOI: 10.2138/am-2020-7608

 19.Feng, Yuzhou; Chen, Huayong; Xiao, Bing; Li, Rucao; Deng, Changzhou; Han, Jinsheng; Li, Guanghui; Shi, Huilin; Lai, Chunkit. Late Mesozoic magmatism at Xiaokelehe Cu-Mo deposit in Great Xing'an Range, NE China: Geodynamic and metallogenic implications. LITHOS, 2020, 374. DOI: 10.1016/j.lithos.2020.105713

 20.Li, Rucao; Chen, Huayong; Large, Ross R.; Zhao, Liandang; Liu, Yunhua; Jiao, Jiangang; Xia, Xiao-Ping; Yang, Qing. Ore-forming fluid source of the orogenic gold deposit: Implications from a combined pyrite texture and geochemistry study. CHEMICAL GEOLOGY, 2020, 552. DOI: 10.1016/j.chemgeo.2020.119781

 21.Wang,Baoyun; Wang, Xiaoning; Wang, Simeng; Tan, Dayong; Xiao, Wansheng; Liang, Wen; Song, Maoshuang. Pressure-induced structural transition and metallization in MnSe2. PHYSICS AND CHEMISTRY OF MINERALS, 2020, 47(9). DOI: 10.1007/s00269-020-01111-9

 22.Wang, Jintuan; Xiong, Xiaolin; Chen, Yixiang; Huang, Fangfang. Redox processes in subduction zones: Progress and prospect. SCIENCE CHINA-EARTH SCIENCES. DOI: 10.1007/s11430-019-9662-2

 23.Chen, Wen-Huang; Yan, Yi; Clift, Peter D.; Carter, Andrew; Huang, Chi-Yue; Pickering, Kevin T.; Chemale Jr, Farid; Shan, Yehua; Zhang, Xinchang. Drainage evolution and exhumation history of the eastern Himalaya: Insights from the Nicobar Fan, northeastern Indian Ocean. EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS, 2020, 548. DOI: 10.1016/j.epsl.2020.116472

 24.Wang, Zhibing; Ma, Jinlong; Li, Jie; Zeng, Ti; Zhang, Zhuoying; He, Xinyue; Zhang, Le; Wei, Gangjian. Effect of Fe-Ti oxides on Mo isotopic variations in lateritic weathering profiles of basalt. GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA, 2020, 286: 380-403. DOI: 10.1016/j.gca.2020.07.030

 25.Zheng, Hui; Chen, Huayong; Wu, Chao; Jiang, Hongjun; Gao, Cheng; Kang, Qingqing; Yang, Chunsi; Wang, Dequan; Lai, Chun-kit. Genesis of the supergiant Huayangchuan carbonatite-hosted uranium-polymetallic deposit in the Qinling Orogen, Central China. GONDWANA RESEARCH, 2020, 86: 250-265. DOI: 10.1016/j.gr.2020.05.016

 26.Zheng, Hui; Chen, Huayong; Li, Dengfeng; Wu, Chao; Chen, Xi; Lai, Chun-kit. Timing of carbonatite-hosted U-polymetallic mineralization in the supergiant Huayangchuan deposit, Qinling Orogen: Constraints from titanite U-Pb and molybdenite Re-Os dating. GEOSCIENCE FRONTIERS, 2020, 11(5): 1581-1592. DOI: 10.1016/j.gsf.2020.03.001

 27.Zheng, Jian; Shan, Yehua. Inversion of polyphase calcite-twin data for deviatoric stress tensors: 2. Application to the Huangling Dome, northern South China. JOURNAL OF STRUCTURAL GEOLOGY, 2020, 138. DOI: 10.1016/j.jsg.2020.104089

 28.Hu, Wanwan; Li, Pengfei; Rosenbaum, Gideon; Liu, Junlai; Jourdan, Fred; Jiang, Yingde; Wu, Dan; Zhang, Jian; Yuan, Chao; Sun, Min. Structural evolution of the eastern segment of the Irtysh Shear Zone: Implications for the collision between the East Junggar Terrane and the Chinese Altai Orogen (northwestern China). JOURNAL OF STRUCTURAL GEOLOGY, 2020, 139. DOI: 10.1016/j.jsg.2020.104126

 29.Sun, Qianying; Zhou, Yanyan; Zhao, Taiping; Pang, Lanyin; Qiu, Yifan. Geochronology and geochemistry of the Paleoproterozoic Fangniushan supracrustal strata in the Xiaoshan area, southern North China Craton: Implications for tectonic evolution. PRECAMBRIAN RESEARCH, 2020, 346. DOI: 10.1016/j.precamres.2020.105789

 30.Pang, Lanyin; Zhu, Xiyan; Hu, Bo; Wang, Wei; Sun, Qianying; Zhao, Taiping. Detrital zircon U-Pb age and Hf isotopic composition and whole-rock geochemical characteristics of the Statherian Huangqikou Formation, western margin of the North China Craton: Implications for provenance and tectonic evolution. PRECAMBRIAN RESEARCH, 2020, 347. DOI: 10.1016/j.precamres.2020.105840

 31.Zhong, Yuting; Mundil, Roland; Chen, Jun; Yuan, Dongxun; Denyszyn, Steven W.; Jost, Adam B.; Payne, Jonathan L.; He, Bin; Shen, Shuzhong; Xu, Yigang. Geochemical, biostratigraphic, and high-resolution geochronological constraints on the waning stage of Emeishan Large Igneous Province. GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA BULLETIN, 2020, 132(9-10): 1969-1986. DOI: 10.1130/B35464.1

 32.Xiao, Bing; Chen, Huayong; Hollings, Pete; Zhang, Yu; Feng, Yuzhou; Chen, Xi. Chlorite alteration in porphyry Cu systems: New insights from mineralogy and mineral chemistry. APPLIED CLAY SCIENCE, 2020, 190. DOI: 10.1016/j.clay.2020.105585

 33.Wang, Qiang; Tang, Gongjian; Hao, Lulu; Wyman, Derek; Ma, Lin; Dan, Wei; Zhang, Xiuzheng; Liu, Jinheng; Huang, Tongyu; Xu, Chuanbing. Ridge subduction, magmatism, and metallogenesis. SCIENCE CHINA-EARTH SCIENCES, 2020, 63(10): 1499-1518. DOI: 10.1007/s11430-019-9619-9

 34.Xiong, Xiaolin; Liu, Xingcheng; Li, Li; Wang, Jintuan; Chen, Wei; Ruan, Mengfei; Xu, Ting; Sun, Zhongxing; Huang, Fangfang; Li, Jianping; Zhang, Lei. The partitioning behavior of trace elements in subduction zones: Advances and prospects. SCIENCE CHINA-EARTH SCIENCES. DOI: 10.1007/s11430-019-9631-6

 35.Li, Ying; Wei, Gaoling; Liang, Xiaoliang; Zhang, Caihua; Zhu, Jianxi; Arai, Yuji. Metal Substitution-Induced Reducing Capacity of Magnetite Coupled with Aqueous Fe(II). ACS EARTH AND SPACE CHEMISTRY, 2020, 4(6): 905-911. DOI: 10.1021/acsearthspacechem.0c00089

 36.Soldner, Jeremie; Stipska, Pavla; Schulmann, Karel; Yuan, Chao; Anczkiewicz, Robert; Sala, Dariusz; Jiang, Yingde; Zhang, Yunying; Wang, Xinyu. Coupling ofP-T-t-Dhistories of eclogite and metagreywacke-Insights to late Ordovician-Silurian crustal folding events recorded in the Beishan Orogen (NW China). JOURNAL OF METAMORPHIC GEOLOGY, 2020, 38(6): 555-591. DOI: 10.1111/jmg.12531

 37.Lin, Mang; Thiemens, Mark H.. A Simple Elemental Sulfur Reduction Method for Isotopic Analysis and Pilot Experimental Tests of Symmetry-Dependent Sulfur Isotope Effects in Planetary Processes. GEOCHEMISTRY GEOPHYSICS GEOSYSTEMS, 2020, 21(7). DOI: 10.1029/2020GC009051

 38.Zhou Yang; Shen Baoyun; Liu Hailing; Yan Yi; Yan Yan. U-Pb Isotope Geochronology and Granitic Gneisses Nanoparticles from the Xiaomei Shear Zone: Implication for Caledonian Tectonic in the Hainan Island, China. NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY LETTERS, 2020, 12(1): 39-47. DOI: 10.1166/nnl.2020.3069

 39.Chen, Xuan-Yu; Blockley, Simon P. E.; Xu, Yi-Gang; Menzies, Martin A.. Holocene tephrostratigraphic framework and monsoon evolution of East Asia: Key tephra beds for synchronising palaeoclimate records. QUATERNARY SCIENCE REVIEWS, 2020, 242. DOI: 10.1016/j.quascirev.2020.106467

 40.Zhou, Huijun; Chen, Meng; Zhu, Runliang; Lu, Xiancai; Zhu, Jianxi; He, Hongping. Coupling between clay swelling/collapse and cationic partition. GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA, 2020, 285: 78-99. DOI: 10.1016/j.gca.2020.07.007

 41.Hu, Wan-Long; Wang, Qiang; Yang, Jin-Hui; Tang, Gong-Jian; Qi, Yue; Ma, Lin; Yang, Zong-Yong; Sun, Peng. Amphibole and whole-rock geochemistry of early Late Jurassic diorites, Central Tibet: Implications for petrogenesis and geodynamic processes. LITHOS, 2020, 370. DOI: 10.1016/j.lithos.2020.105644

 42.Wei, Bo; Wang, Christina Yan; Zhao, Zhenhua; Bao, Hongtian. Columbite-group minerals and mica of peraluminous granite record the magmatic-hydrothermal processes that formed the Zhaojinggou Ta-Nb deposit in the North China Craton. LITHOS, 2020, 370. DOI: 10.1016/j.lithos.2020.105648

 43.Chu, Gaobin; Chen, Huayong; Falloon, Trevor J.; Han, Jinsheng; Zhang, Shitao; Cheng, Jiamin; Zhang, Xiaobo. Early Cretaceous mantle upwelling and melting of juvenile lower crust in the Middle-Lower Yangtze River Metallogenic Belt: Example from Tongshankou Cu-(Mo-W) ore deposit. GONDWANA RESEARCH, 2020, 83: 183-200. DOI: 10.1016/j.gr.2020.02.004

 44.Xiao, Bing; Chen, Huayong. Elemental behavior during chlorite alteration: New insights from a combined EMPA and LA-ICPMS study in porphyry Cu systems. CHEMICAL GEOLOGY, 2020, 543. DOI: 10.1016/j.chemgeo.2020.119604

 45.Chen, Chen; Su, Ben-Xun; Xiao, Yan; Uysal, Ibrahim; Lin, Wei; Chu, Yang; Jing, Jie-Jun; Sakyi, Patrick Asamoah. Highly siderophile elements and Os isotope constraints on the genesis of peridotites from the Kizildag ophiolite, southern Turkey. LITHOS, 2020, 368. DOI: 10.1016/j.lithos.2020.105583

 46.Wei, Ying; Huang, Xiao-Long; Yu, Yang; Wang, Xue; He, Peng-Li; Ma, Wan-Wei. Phanerozoic magma underplating associated with remelting of the lower crust beneath the Cathaysia Block: Evidence from zircon U-Pb ages and Hf-O isotopes of granulite xenoliths from Daoxian, South China. LITHOS, 2020, 368. DOI: 10.1016/j.lithos.2020.105596

 47.Soldner, Jeremie; Yuan, Chao; Schulmann, Karel; Stipska, Pavla; Jiang, Yingde; Zhang, Yunying; Wang, Xinyu. Grenvillean evolution of the Beishan Orogen, NW China: Implications for development of an active Rodinian margin. GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA BULLETIN, 2020, 132(7-8): 1657-1680. DOI: 10.1130/B35404.1

 48.Hu, Xia; Chen, Huayong; Huang, Xiaowen; Zhang, Weifeng. Texture and composition of magnetite in the Duotoushan deposit, NW China: implications for ore genesis of Fe-Cu deposits. MINERALOGICAL MAGAZINE, 2020, 84(3): 398-411. DOI: 10.1180/mgm.2020.29

 49.Li, Rucao; Xia, Xiao-Ping; Chen, Huayong; Wu, Nanping; Zhao, Taiping; Lai, Chunkit; Yang, Qing; Zhang, Yanqiang. A Potential New Chalcopyrite Reference Material for Secondary Ion Mass Spectrometry Sulfur Isotope Ratio Analysis. GEOSTANDARDS AND GEOANALYTICAL RESEARCH. DOI: 10.1111/ggr.12330

 50.Zhou MeiLing; Xia XiaoPing; Peng TouPing; Jian, Xu; Ma PengFei. Detrital zircon U-Pb-Hf isotope studies for the Paleozoic sandstones from the Baoshan Block, western Yunnan, and their constraints on the Gondwana continental reconstruction. ACTA PETROLOGICA SINICA, 2020, 36(2): 469-+. DOI: 10.18654/1000-0569/2020.02.09

 51.Zhou YueQiang; Xu DeRu; Zhao ZhaoXia; Shan Qiang; Dong GuoJun; Ning JunTao; Zhu YuHua. Origin of the diabase dykes from the Baolun gold deposit in Hainan Province and their implications on gold mineralization. ACTA PETROLOGICA SINICA, 2020, 36(2): 541-559. DOI: 10.18654/1000-0569/2020.02.13

 52.Li Chao; Tong LaiXi; Liu Zhao; Huang XiaoLong. Genesis of the Gaozhou charnockite and its two types of garnets of Yunkai massif, South China: Evidence from petrology and zircon U-Pb geochronology. ACTA PETROLOGICA SINICA, 2020, 36(3): 871-892. DOI: 10.18654/1000-0569/2020.03.14

 53.Liu, Hai-Quan; Yumul, Graciano P., Jr.; Dimalanta, Carla B.; Queano, Karlo; Xia, Xiao-Ping; Peng, Tou-Ping; Lan, Jiang-Bo; Xu, Yi-Gang; Yan, Yi; Guotana, Juan Miguel R.; Shayne Olfindo, Valerie. Western Northern Luzon Isotopic Evidence of Transition From Proto-South China Sea to South China Sea Fossil Ridge Subduction. TECTONICS, 2020, 39(2). DOI: 10.1029/2019TC005639

 54.Zhang Bo; Guo Feng; zhang XiaoBing. Petrogenesis of granitic rocks in the Pingtan Island, Fujian Province: Constraints from zircon U-Pb dating, O-Hf isotopes and biotite mineral chemistry. ACTA PETROLOGICA SINICA, 2020, 36(4): 995-1014. DOI: 10.18654/1000-0569/2020.04.02

 55.Ma, Xiaolong; Huang, Zongying. Attenuation of High-Frequency P and S Waves in the Crust of Central and Western Tien Shan. PURE AND APPLIED GEOPHYSICS. DOI: 10.1007/s00024-020-02504-1

 56.Tang, Hongmei; Wu, Xiao; Xian, Haiyang; Zhu, Jianxi; Wei, Jingming; Liu, Hongmei; He, Hongping. Heterogeneous Nucleation and Growth of CaCO3 on Calcite (104) and Aragonite (110) Surfaces: Implications for the Formation of Abiogenic Carbonate Cements in the Ocean. MINERALS, 2020, 10(4). DOI: 10.3390/min10040294

 57.Xiao, Jie; Hier-Majumder, Saswata; Tauzin, Benoit; Waltham, Dave. An inversion approach for analysing the physical properties of a seismic low-velocity layer in the upper mantle. PHYSICS OF THE EARTH AND PLANETARY INTERIORS, 2020, 304. DOI: 10.1016/j.pepi.2020.106502

 58.Wang, Man; Zhong, Yu-ting; He, Bin; Denyszyn, Steven W.; Wang, Jun; Xu, Yi-gang. Geochronology and geochemistry of the fossil-flora-bearing Wuda Tuff in North China Craton and its tectonic implications. LITHOS, 2020, 364. DOI: 10.1016/j.lithos.2020.105485

 59.Xing, Chang-Ming; Wang, Christina Yan; Wang, He. Magmatic-hydrothermal processes recorded by muscovite and columbite-group minerals from the Bailongshan rare-element pegmatites in the West Kunlun-Karakorum orogenic belt, NW China. LITHOS, 2020, 364. DOI: 10.1016/j.lithos.2020.105507

 60.Liu, Xiao; Wang, Qiang; Ma, Lin; Yang, Zong-Yong; Hu, Wan-Long; Ma, Yi-Ming; Wang, Jun; Huang, Tong-Yu. Petrogenesis of Late Jurassic two-mica granites and associated diorites and syenite porphyries in Guangzhou, SE China. LITHOS, 2020, 364. DOI: 10.1016/j.lithos.2020.105537

 61.Liu, Zhao; Tong, Laixi; Bartoli, Omar; Carvalho, Bruna B.; Li, Chao. Low-pressure granulite-facies metamorphism in the Southern Chinese Altay orogenic belt, NW China: P-T estimates, U-Pb ages and tectonic implications. GEOCHEMISTRY, 2020, 80(2). DOI: 10.1016/j.chemer.2020.125603

 62.Qian, Sheng-Ping; Nichols, Alexander R. L.; Zhang, Le; Xu, Yi-Gang; Li, Jie; Guo, Yu-Long; Ren, Zhong-Yuan. The Mantle Transition Zone Hosts the Missing HIMU Reservoir Beneath Eastern China. GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, 2020, 47(9). DOI: 10.1029/2020GL087260

 63.Qin JiaLing; Sun XinLei; Zhang Peng; Fan An. Regional variations of velocity and attenuation anisotropy at the top 300 km of the inner core. CHINESE JOURNAL OF GEOPHYSICS-CHINESE EDITION, 2020, 63(6): 2199-2209. DOI: 10.6038/cjg2020N0209

 64.Huang, Wenting; Liang, Huaying; Zhang, Jian; Chen, Xilian; Lin Shuping; Zou, Yinqiao; Ren, Long; Wu, Jing; Zhang, Lipeng. Formation of the Cretaceous skarn Cu-Au deposits of the southern Gangdese belt, Tibet: Case studies of the Kelu and Sangbujiala deposits. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2020, 122. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2020.103481

 65.Zhang, Shitao; Chu, Gaobin; Cheng, Jiamin; Zhang, Yu; Tian, Jing; Li, Jianping; Sun, Siquan; Wei, Ketao. Short wavelength infrared (SWIR) spectroscopy of phyllosilicate minerals from the Tonglushan Cu-Au-Fe deposit, Eastern China: New exploration indicators for concealed skarn orebodies. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2020, 122. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2020.103516

 66.Xue, Shuo; Ling, Ming-Xing; Liu, Yu-Long; Kang, Qing-Qing; Huang, Rui-Fang; Zhang, Zhe-Kun; Sun, Weidong. The formation of the giant Huayangchuan U-Nb deposit associated with carbonatite in the Qingling Orogenic Belt. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2020, 122. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2020.103498

 67.Chu, Gaobin; Zhang, Shitao; Zhang, Xiaobo; Xiao, Bing; Han, Jinsheng; Zhang, Yu; Cheng, Jiamin; Feng, Yuzhou. Chlorite chemistry of Tongshankou porphyry-related Cu-Mo-W skarn deposit, Eastern China: Implications for hydrothermal fluid evolution and exploration vectoring to concealed orebodies. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2020, 122. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2020.103531

 68.Li, Qi-Wei; Zhao, Jun-Hong; Wang, Qiang; Zhang, Zhao-Feng; An, Ya-Jun; He, Yu-Ting. Iron isotope fractionation in hydrous basaltic magmas in deep crustal hot zones. GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA, 2020, 279: 29-44. DOI: 10.1016/j.gca.2020.03.032

 69.Ionov, Dmitri A.; Liu, Zhe; Li, Jie; Golovin, Alexander, V; Korsakov, Andrey, V; Xu, Yigang. The age and origin of cratonic lithospheric mantle: Archean dunites vs. Paleoproterozoic harzburgites from the Udachnaya kimberlite, Siberian craton. GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA, 2020, 281: 67-90. DOI: 10.1016/j.gca.2020.05.009

 70.Fan, Jing-Jing; Li, Jie; Wang, Qiang; Zhang, Le; Zhang, Jing; Zeng, Xiang-Lan; Ma, Lin; Wang, Zi-Long. High -precision molybdenum isotope analysis of low-Mo igneous rock samples by MC?ICP?MS. CHEMICAL GEOLOGY, 2020, 545. DOI: 10.1016/j.chemgeo.2020.119648

 71.Ren, Long; Bao, Zhiwei; Huang, Wenting; Lin, Shuping; Xie, Shixiong; Liao, Juan; Li, Jing; Liang, Huaying. Flat-slab subduction and formation of "intraplate" porphyry deposits: Insights from the Jurassic high and low La/Yb ore-forming porphyries along the Qin-Hang belt, South China. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2020, 123. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2020.103574

 72.Han, Jinsheng; Chen, Huayong; Hong, Wei; Hollings, Pete; Chu, Gaobin; Zhang, Le; Sun, Siquan. Texture and geochemistry of multi-stage hydrothermal scheelite in the Tongshankou porphyry-skarn Cu-Mo(-W) deposit, eastern China: Implications for ore-forming process and fluid metasomatism. AMERICAN MINERALOGIST, 2020, 105(6): 945-954. DOI: 10.2138/am-2020-7194

 73.Hong, Lubing; Xu, Yi-Gang; Zhang, Le; Wang, Yu; Ma, Liang. Recycled carbonate-induced oxidization of the convective mantle beneath Jiaodong, Eastern China. LITHOS, 2020, 366. DOI: 10.1016/j.lithos.2020.105544

 74.Guo, Yangrui; Deng, Wenfeng; Wei, Gangjian; Chen, Xuefei; Liu, Xi; Wang, Xijie; Lo, Li; Cai, Guanqiang; Zeng, Ti. Exploring the Temperature Dependence of Clumped Isotopes in Modern Porites Corals. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-BIOGEOSCIENCES, 2020, 125(1). DOI: 10.1029/2019JG005402

 75.Wang, Li; Tian, Yankuan; Zhao, Jiaju. A rapid hydroclimate change and its influence on the Songliao Basin during the Santonian-Campanian transition as recorded by compound-specific isotopes. PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY, 2020, 546. DOI: 10.1016/j.palaeo.2020.109674

 76.Zhang, Bo; Guo, Feng; Zhang, Xiaobing; Zhao, Liang; Wang, Guoqing; Wu, Yangming. Origin of the early Cretaceous Liucheng OIB-type dolerite sill in Zhejiang Province, coastal region of SE China: Implications for recycling of the Paleo-Pacific slab. JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES, 2020, 193. DOI: 10.1016/j.jseaes.2020.104330

 77.Yang, Wu-Bin; Niu, He-Cai; Li, Ning-Bo; Hollings, Pete; Zurevinski, Shannon; Xing, Chang-Ming. Enrichment of REE and HFSE during the magmatic-hydrothermal evolution of the Baerzhe alkaline granite, NE China: Implications for rare metal mineralization. LITHOS, 2020, 358. DOI: 10.1016/j.lithos.2020.105411

 78.Wang, He; Gao, Hao; Zhang, Xiao-Yu; Yan, Qing-He; Xu, Yigang; Zhou, Kailin; Dong, Rui; Li, Pei. Geology and geochronology of the super-large Bailongshan Li-Rb-(Be) rare-metal pegmatite deposit, West Kunlun orogenic belt, NW China. LITHOS, 2020, 360. DOI: 10.1016/j.lithos.2020.105449

 79.Xu, Jian; Xia, Xiao-Ping; Cai, Keda; Lai, Chun-Kit; Liu, Xi-Jun; Yang, Qing; Zhou, Mei-Ling; Ma, Peng-Fei; Zhang, Le. Remnants of a Middle Triassic island arc on western margin of South China Block: Evidence for bipolar subduction of the Paleotethyan Ailaoshan Ocean. LITHOS, 2020, 360. DOI: 10.1016/j.lithos.2020.105447

 80.Yu, Yang; Huang, Xiao-Long; Sun, Min; Yuan, Chao. Missing Sr-Nd isotopic decoupling in subduction zone: Decoding the multi-stage dehydration and melting of subducted slab in the Chinese Altai. LITHOS, 2020, 362. DOI: 10.1016/j.lithos.2020.105465

 81.Cheng, Jin-Xiong; Li, Wu-Xian; Wang, Xuan-Ce; Li, Xian-Hua; Pang, Chong-Jin. Petrogenesis of ca. 830 Ma Lushan bimodal volcanic rocks at the southeastern margin of the Yangtze Block, South China: Implications for asthenospheric upwelling and reworking of juvenile crust. PRECAMBRIAN RESEARCH, 2020, 342. DOI: 10.1016/j.precamres.2020.105673

 82.Zhang, Guinan; Mei, Shenghua; Song, Maoshuang. Effect of Water on the Dislocation Creep of Enstatite Aggregates at 300 MPa. GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, 2020, 47(5). DOI: 10.1029/2019GL085895

 83.Huang, Wenting; Wu, Jing; Liang, Huaying; Chen, Xilian; Zhang, Jian; Ren, Long. Geology, Geochemistry and genesis of the Longhua low-temperature hydrothermal Ni-Co arsenide deposit in sedimentary rocks, Guangxi, South China. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2020, 120. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2020.103393

 84.Wang, Kun; Ren, Zhong-Yuan; Zhang, Le; Ou, Quan. The relationship between the Taihe Fe-Ti oxide ore-bearing layered intrusion and the adjacent peralkaline A-type granitic pluton in SW China: Constraints from compositions of amphiboles and apatite-hosted melt inclusions. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2020, 120. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2020.103418

 85.Zhang, Long; Sun, Wei-dong; Zhang, Zhao-Feng; An, Yajun; Liu, Fang. Iron Isotope Behavior During Melt-Peridotite Interaction in Supra-subduction Zone Ophiolite From Northern Tibet. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH, 2020, 125(2). DOI: 10.1029/2019JB018823

 86.Xia, Xiao-Ping; Xu, Jian; Huang, Chao; Long, Xiaoping; Zhou, Meiling. Subduction polarity of the Ailaoshan Ocean (eastern Paleotethys): Constraints from detrital zircon U-Pb and Hf-O isotopes for the Longtan Formation. GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA BULLETIN, 2020, 132(5-6): 987-996. DOI: 10.1130/B35294.1

 87.Yan, Shuang; Zhou, Renjie; Niu, He-Cai; Feng, Yue-xing; Ai Duc Nguyen; Zhao, Zhen-hua; Yang, Wu-Bin; Dong, Qian; Zhao, Jian-xin. LA-MC-ICP-MS U-Pb dating of low-U garnets reveals multiple episodes of skarn formation in the volcanic-hosted iron mineralization system, Awulale belt, Central Asia. GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA BULLETIN, 2020, 132(5-6): 1031-1045. DOI: 10.1130/B35214.1

 88.Wu, Yangming; Guo, Feng; Wang, Xuan-Ce; Zhang, Bo; Zhang, Xiaobing; Alemayehu, Melesse; Wang, Guoqing. Generation of Late Cretaceous Ji'an basalts through asthenosphere-slab interaction in South China. GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA BULLETIN, 2020, 132(5-6): 1316-1332. DOI: 10.1130/B35196.1

 89.Zhang, Yu; Tian, Jing; Hollings, Pete; Gong, Lin; Alburo, Iglas; Berador, Al Emil; Francisco, Dennis G.; Li, Jie; Chen, Huayong. Mesozoic porphyry Cu-Au mineralization and associated adakite-like magmatism in the Philippines: insights from the giant Atlas deposit. MINERALIUM DEPOSITA, 2020, 55(5): 881-900. DOI: 10.1007/s00126-019-00907-2

 90.Yan HaiBo; Ding Xing; Wang Yan; Mi Mei; Sun WeiDong. The mobility of platinum-group elements in the hydrothermal fluids. ACTA PETROLOGICA SINICA, 2020, 36(1): 85-98. DOI: 10.18654/1000-0569/2020.01.10

 91.Chang AoFei; Ding Xing. Thermodiffusion driven element and isotope fractionations : A remarkable differentiation mechanism in silicate systems. ACTA PETROLOGICA SINICA, 2020, 36(1): 99-112. DOI: 10.18654/1000-0569/2020.01.11

 92.Niu HaoBin; Sun WeiDong; Zhang BinHui; Chen MinHua; Zhang Bin; Lu ShengLin. Mineral chemistry of magnetite and its constraints on ore-forming processes of the Dulong Sn-Zn-In polymetallic deposit, southeastern Yunnan Province. ACTA PETROLOGICA SINICA, 2020, 36(1): 154-170. DOI: 10.18654/1000-0569/2020.01.15

 93.Guo Jia; Yan HaiBo; Ling MingXing; Zhang RongQing. Chemical composition of tourmaline in the biotite granite, the Dachang district: Insights into magmatic-hydrothermal evolution. ACTA PETROLOGICA SINICA, 2020, 36(1): 171-183. DOI: 10.18654/1000-0569/2020.01.16

 94.An, Ya-Jun; Li, Xin; Zhang, Zhao-Feng. Barium Isotopic Compositions in Thirty-Four Geological Reference Materials Analysed by MC-ICP-MS. GEOSTANDARDS AND GEOANALYTICAL RESEARCH, 2020, 44(1): 183-199. DOI: 10.1111/ggr.12299

 95.Dan, Wei; Wang, Qiang; Zhang, Xiu-Zheng; Tang, Gong-Jian. Early Paleozoic S-type granites as the basement of Southern Qiantang Terrane, Tibet. LITHOS, 2020, 356. DOI: 10.1016/j.lithos.2020.105395

 96.Zhang, Xiaobing; Guo, Feng; Zhang, Bo; Zhao, Liang; Wu, Yangming; Wang, Guoqing; Alemayehu, Melesse. Magmatic evolution and post-crystallization hydrothermal activity in the early Cretaceous Pingtan intrusive complex, SE China: records from apatite geochemistry. CONTRIBUTIONS TO MINERALOGY AND PETROLOGY, 2020, 175(4). DOI: 10.1007/s00410-020-1675-2

 97.Huang, Yanqiong; Jiang, Yingde; Collett, Stephen; Wang, Sheng; Xu, Kang; Shu, Tan; Li, Pengfei; Yuan, Chao. Magmatic recycling of accretionary wedge: A new perspective on Silurian-Devonian I-type granitoids generation in the Chinese Altai. GONDWANA RESEARCH, 2020, 78: 291-307. DOI: 10.1016/j.gr.2019.07.019

 98.Chen, Huayong; Wu, Chao. Metallogenesis and major challenges of porphyry copper systems above subduction zones. SCIENCE CHINA-EARTH SCIENCES . DOI: 10.1007/s11430-019-9595-8

 99.Yang, Chunsi; Chen, Huayong; Zhao, Liandang; Jiang, Hongjun; Wang, Dequan; Zheng, Hui; Han, Jinsheng; Wu, Chao; Lai, Chunkit. Multiphase magmatic overprinting in the Late Jurassic Laoniushan pluton at the SW margin of the North China Craton: Geochronological and petrogenetic constraints. GEOLOGICAL JOURNAL. DOI: 10.1002/gj.3839

 100.Hong, Lubing; Xu, Yigang; Zhang, Le; Liu, Zhe; Xia, Xiaoping; Kuang, Yongsheng. Oxidized Late Mesozoic subcontinental lithospheric mantle beneath the eastern North China Craton: A clue to understanding cratonic destruction. GONDWANA RESEARCH, 2020, 81: 230-239. DOI: 10.1016/j.gr.2019.11.012

 101.Liu, Zhao; Bartoli, Omar; Tong, Laixi; Xu, Yi-Gang; Huang, Xiaolong. Permian ultrahigh-temperature reworking in the southern Chinese Altai: Evidence from petrology, P-T estimates, zircon and monazite U-Th-Pb geochronology. GONDWANA RESEARCH, 2020, 78: 20-40. DOI: 10.1016/j.gr.2019.08.007

 102.Liu, Xiao; Wang, Qiang; Ma, Lin; Wyman, Derek A.; Zhao, Zhen-Hua; Yang, Jin-Hui; Zi, Feng; Tang, Gong-Jian; Dan, Wei; Zhou, Jin-Sheng. Petrogenesis of Late Jurassic Pb-Zn mineralized high delta O-18 granodiorites in the western Nanling Range, South China. JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES, 2020, 192. DOI: 10.1016/j.jseaes.2020.104236

 103.Zhang, Le; Wu, Jia-Lin; Tu, Jia-Run; Wu, Dan; Li, Nan; Xia, Xiao-Ping; Ren, Zhong-Yuan. RMJG Rutile: A New Natural Reference Material for Microbeam U-Pb Dating and Hf Isotopic Analysis. GEOSTANDARDS AND GEOANALYTICAL RESEARCH, 2020, 44(1): 133-145. DOI: 10.1111/ggr.12304

 104.Sun, Zhongxing; Xiong, Xiaolin; Wang, Jintuan; Liu, Xingcheng; Li, Li; Ruan, Mengfei; Zhang, Le; Takahashi, Eiichi. Sulfur abundance and heterogeneity in the MORB mantle estimated by copper partitioning and sulfur solubility modelling. EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS, 2020, 538. DOI: 10.1016/j.epsl.2020.116169

 105.Wang, Lixing; Zhao, Zhaoxia; Huang, Qinyi; Xu, Deru; Jiao, Qianqian; Chen, Genwen; Cai, Jianxin; Zou, Shaohao; Deng, Teng; Shan, Qiang. The genesis of gold deposits in the Hetai goldfield, South China: New constraints from geochronology, fluid inclusion, and multiple isotopic studies. GEOLOGICAL JOURNAL, 2020, 55(4): 2447-2472. DOI: 10.1002/gj.3516

 106.Sun, Peng; Dan, Wei; Wang, Qiang; Tang, Gong-Jian; Ou, Quan; Hao, Lu-Lu; Jiang, Zi-Qi. Zircon U-Pb geochronology and Sr-Nd-Hf-O isotope geochemistry of Late Jurassic granodiorites in the southern Qiangtang block, Tibet: Remelting of ancient mafic lower crust in an arc setting?. JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES, 2020, 192. DOI: 10.1016/j.jseaes.2020.104235

 107.Chen, Xuefei; Deng, Wenfeng; Wei, Gangjian; McCulloch, Malcolm. Terrestrial Signature in Coral Ba/Ca, delta O-18, and delta C-13 Records From a Macrotide-Dominated Nearshore Reef Environment, Kimberley Region of Northwestern Australia. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-BIOGEOSCIENCES, 2020, 125(3). DOI: 10.1029/2019JG005394

 108.Huang, Yanqiong; Jiang, Yingde; Yu, Yang; Collett, Stephen; Wang, Sheng; Shu, Tan; Xu, Kang. Nd-Hf Isotopic Decoupling of the Silurian-Devonian Granitoids in the Chinese Altai: A Consequence of Crustal Recycling of the Ordovician Accretionary Wedge?. JOURNAL OF EARTH SCIENCE, 2020, 31(1): 102-114. DOI: 10.1007/s12583-019-1217-x

 109.Wu, Yangming; Guo, Feng; Wang, Xuan-Ce; Wilde, Simon A.; Fan, Weiming. Derivation of Jurassic HIMU-like intraplate basalts from mantle transition zone in South China: New geochemical constraints from olivine-hosted melt inclusion. LITHOS, 2020, 354. DOI: 10.1016/j.lithos.2019.105337

 110.Ma, Xiaolong; Huang, Zongying. Small-scale scattering heterogeneities beneath the northern Tien Shan from the teleseismic P wavefield. EARTH PLANETS AND SPACE, 2020, 72(1). DOI: 10.1186/s40623-020-1136-1

 111.Chen, Genwen; Yang, Jianxing; Liu, Rui; Wang, Lixing; Wang, Kun. Geochemistry of mafic volcanics in the Bayingou ophiolitic melange, Western Tianshan, NW China: Implications for magma genesis and tectonic setting. LITHOS, 2020, 352. DOI: 10.1016/j.lithos.2019.105292

 112.Huang, Wenting; Wu, Jing; Liang, Huaying; Zhang, Jian; Ren, Long; Chen, Xilian. Ages and genesis of W-Sn and Ta-Nb-Sn-W mineralization associated with the Limu granite complex, Guangxi, China. LITHOS, 2020, 352. DOI: 10.1016/j.lithos.2019.105321

 113.Fan, Jing-Jing; Tang, Gong-Jian; Wei, Gang-Jian; Wang, He; Xu, Yi-Gang; Wang, Qiang; Zhou, Jin-Sheng; Zhang, Zhuo-Ying; Huang, Tong-Yu; Wang, Zi-Long. Lithium isotope fractionation during fluid exsolution: Implications for Li mineralization of the Bailongshan pegmatites in the West Kunlun, NW Tibet. LITHOS, 2020, 352. DOI: 10.1016/j.lithos.2019.105236

 114.Liao, Weisen; Hu, Jianfang; Zhou, Haoda; Peng, Ping'an. Climatic and human impact on the environment: Insight from the tetraether lipid temperature reconstruction in the Beibu Gulf, China. QUATERNARY INTERNATIONAL, 2020, 536: 75-84. DOI: 10.1016/quaint.2019.12.004

 115.Hu, Xia; Chen, Huayong; Beaudoin, Georges; Zhang, Yu. Textural and compositional evolution of iron oxides at Mina Justa (Peru): Implications for mushketovite and formation of IOCG deposits. AMERICAN MINERALOGIST, 2020, 105(3): 397-408. DOI: 10.2138/am-2020-7024

 116.Xie, Xiande; Gu, Xiangping; Yang, Hexiong; Chen, Ming; Li, Kai. Wangdaodeite, the LiNbO3-structured high-pressure polymorph of ilmenite, a new mineral from the Suizhou L6 chondrite. METEORITICS & PLANETARY SCIENCE, 2020, 55(1): 184-192. DOI: 10.1111/maps.13426

 117.Lei, Ming; Chen, Jian-Lin; Xu, Ji-Feng; Zeng, Yun-Chuan; Xiong, Qiu-Wei. Late Cretaceous magmatism in the NW Lhasa Terrane, southern Tibet: Implications for crustal thickening and initial surface uplift. GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA BULLETIN, 2020, 132(1-2): 334-352. DOI: 10.1130/B31915.1

 118.Li JianMing; Sun XinLei; Wang Shuang; He LiPeng; Fan An; Zhang Peng. Crustal shear wave velocity structure near the Jiuyishan area from seismic ambient noise tomography: Implications for tectonic evolution in South China. CHINESE JOURNAL OF GEOPHYSICS-CHINESE EDITION, 2020, 63(1): 184-195. DOI: 10.6038/cjg2020N0036

 119.Meng, Lei; Gao, Xin-Yu; Wu, Qiang; Zhao, Tai-Ping. Mineralization of the Luanling gold deposit in the southern margin of the North China Craton: Insights from mineralogy and mineral chemistry of sulfides, tellurides and oxides. GEOLOGICAL JOURNAL. DOI: 10.1002/gj.3660

 120.Wu, Wei; Xu, Yi-Gang; Zhang, Zhao-Feng; Li, Xin. Calcium isotopic composition of the lunar crust, mantle, and bulk silicate Moon: A preliminary study. GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA, 2020, 270: 313-324. DOI: 10.1016/j.gca.2019.12.001

 121.Yu, Deshui; Xu, Deru; Zhao, Zhaoxia; Huang, Qinyi; Wang, Zhilin; Deng, Teng; Zou, Shaohao. Genesis of the Taolin Pb-Zn deposit in northeastern Hunan Province, South China: constraints from trace elements and oxygen-sulfur-lead isotopes of the hydrothermal minerals. MINERALIUM DEPOSITA. DOI: 10.1007/s00126-019-00947-8

 122.Chen, Genwen; Yang, Jianxing; Liu, Rui. Potassic alkaline granitoid magmatism in the northern margin of the Tarim Craton: First evidence of a back-arc extensional environment. GEOLOGICAL JOURNAL, 2020, 55(1): 771-785. DOI: 10.1002/gj.3450

 123.Ribeiro, Julia M.; Ishizuka, Osamu; Lee, Cin-Ty A.; Girard, Guillaume. Evolution and maturation of the nascent Mariana arc. EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS, 2020, 530. DOI: 10.1016/j.epsl.2019.115912

 124.Zhang, Baifa; Guo, Haozhe; Yuan, Peng; Li, Yun; Wang, Qiang; Deng, Liangliang; Liu, Dong. Geopolymerization of halloysite via alkali-activation: Dependence of microstructures on precalcination. APPLIED CLAY SCIENCE, 2020, 185: -. DOI: 10.1016/j.clay.2019.105375

 125.Sun, Yizhuo; Hier-Majumder, Saswata; Xu, Yigang; Walter, Michael. Stability and migration of slab-derived carbonate-rich melts above the transition zone. EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS, 2020, 531. DOI: 10.1016/j.epsl.2019.116000

 Clay Mineralogy: 

 1. Li, Shangying; He, Hongping; Tao, Qi; Zhu, Jianxi; Tan, Wei; Ji, Shichao; Yang, Yiping; Zhang, Chaoqun. Kaolinization of 2:1 type clay minerals with different swelling properties. AMERICAN MINERALOGIST, 2020, 105(5): 687-696. DOI: 10.2138/am-2020-7339

 2. Zhang, Baifa; Guo, Haozhe; Yuan, Peng; Deng, Liangliang; Zhong, Xuemin; Li, Yun; Wang, Qiang; Liu, Dong. Novel acid-based geopolymer synthesized from nanosized tubular halloysite: The role of precalcination temperature and phosphoric acid concentration. CEMENT & CONCRETE COMPOSITES, 2020, 110. DOI: 10.1016/j.cemconcomp.2020.103601

 3. Song, Yaran; Yuan, Peng; Du, Peixin; Deng, Liangliang; Wei, Yanfu; Liu, Dong; Zhong, Xuemin; Zhou, Junming. A novel halloysite-CeOx nanohybrid for efficient arsenic removal. APPLIED CLAY SCIENCE, 2020, 186. DOI: 10.1016/j.clay.2020.105450

 4. Li, Yun; Chen, Meng; Song, Hongzhe; Yuan, Peng; Zhang, Baifa; Liu, Dong; Zhou, Huijun; Bu, Hongling. Effect of Cations (Na+, K+, and Ca2+) on Methane Hydrate Formation on the External Surface of Montmorillonite: Insights from Molecular Dynamics Simulation. ACS EARTH AND SPACE CHEMISTRY, 2020, 4(4): 572-582. DOI: 10.1021/acsearthspacechem.9b00323

 5. Li, Yun; Chen, Meng; Liu, Chanjuan; Song, Hongzhe; Yuan, Peng; Zhang, Baifa; Liu, Dong; Du, Peixin. Effects of Layer-Charge Distribution of 2:1 Clay Minerals on Methane Hydrate Formation: A Molecular Dynamics Simulation Study. LANGMUIR, 2020, 36(13): 3323-3335. DOI: 10.1021/acs.langmuir.0c00183

 6. Li, Yun; Chen, Meng; Song, Hongzhe; Yuan, Peng; Liu, Dong; Zhang, Baifa; Bu, Hongling. Methane hydrate formation in the stacking of kaolinite particles with different surface contacts as nanoreactors: A molecular dynamics simulation study. APPLIED CLAY SCIENCE, 2020, 186. DOI: 10.1016/j.clay.2020.105439

 7. He, Qiuzhi; Zhu, Runliang; Chen, Qingze; Zhu, Yanping; Yang, Yixuan; Du, Jing; Zhu, Jianxi; He, Hongping. One-pot synthesis of the reduced-charge montmorillonite via molten salts treatment. APPLIED CLAY SCIENCE, 2020, 186. DOI: 10.1016/j.clay.2019.105429

 8. Zhang, Chaoqun; Petit, Sabine; He, Hongping; Villieras, Frederic; Razafitianamaharavo, Angelina; Baron, Fabien; Tao, Qi; Zhu, Jianxi. Crystal Growth of Smectite: A Study Based on the Change in Crystal Chemistry and Morphology of Saponites with Synthesis Time. ACS EARTH AND SPACE CHEMISTRY, 2020, 4(1): 14-23. DOI: 10.1021/acsearthspacechem.9b00194

 9. Yang, Yixuan; Zhu, Runliang; Chen, Qingze; Fu, Haoyang; He, Qiuzhi; Zhu, Jianxi; He, Hongping. A novel multifunctional adsorbent synthesized by modifying acidified organo-montmorillonite with iron hydroxides. APPLIED CLAY SCIENCE, 2020, 185: -. DOI: 10.1016/j.clay.2019.105420

 10. Zhang, Baifa; Guo, Haozhe; Yuan, Peng; Li, Yun; Wang, Qiang; Deng, Liangliang; Liu, Dong. Geopolymerization of halloysite via alkali-activation: Dependence of microstructures on precalcination. APPLIED CLAY SCIENCE, 2020, 185: -. DOI: 10.1016/j.clay.2019.105375

 Oil&Gas Geochemistry:

        1.Jia, Wanglu; Huang, Yangen; Xiao, Zhongyao; Peng, Ping'an. Identification and Implications of Trimethyl-n-Alkylbenzenes in Marine Oils from the Deep Tarim Basin. GEOFLUIDS, 2020, 2020. DOI: 10.1155/2020/8842891
        2.Liang, Tian; Zhan, Zhao-Wen; Gao, Yuan; Wang, Yao-Ping; Zou, Yan-Rong; Peng, Ping'an. Molecular structure and origin of solid bitumen from northern Sichuan Basin. MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY, 2020, 122. DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2020.104654
        3.Lin, Xiao-Hui; Zhan, Zhao-Wen; Zou, Yan-Rong; Sun, Jia-Nan; Peng, Ping'an. Geochemically Distinct Oil Families in the Gudong Oilfield, Zhanhua Depression, Bohai Bay Basin, China. ACS OMEGA, 2020, 5(41): 26738-26747. DOI: 10.1021/acsomega.0c03701

 4.Zeng, Lifei; Huang, Wenkui; Pan, Changchun; Jin, Jun; Ma, Wanyun; Yu, Shuang; Xu, Hao; Liu, Dayong; Liao, Yuhong; Liu, Jinzhong. Assessment of oil potentials for humic coals on the basis of flash Py-GC, Rock-Eval and confined pyrolysis experiments. ORGANIC GEOCHEMISTRY, 2020, 148. DOI: 10.1016/j.orggeochem.2020.104097

 5.Gai, Haifeng; Tian, Hui; Cheng, Peng; He, Chunmin; Wu, Zijin; Ji, Sui; Xiao, Xianming. Characteristics of molecular nitrogen generation from overmature black shales in South China: Preliminary implications from pyrolysis experiments. MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY, 2020, 120. DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2020.104527

 6.Yang, Chao; Xiong, Yongqiang; Wang, Jianfeng; Li, Yun; Jiang, Wenmin. Mechanical characterization of shale matrix minerals using phase-positioned nanoindentation and nano-dynamic mechanical analysis. INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL GEOLOGY, 2020, 229. DOI: 10.1016/j.coal.2020.103571

 7.Gai, Haifeng; Li, Tengfei; Wang, Xing; Tian, Hui; Xiao, Xianming; Zhou, Qin. Methane adsorption characteristics of overmature Lower Cambrian shales of deepwater shelf facies in Southwest China. MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY, 2020, 120. DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2020.104565

 8.Cheng, Bin; Xu, Jianbing; Deng, Qian; Liao, Zewen; Wang, Yunpeng; Faboya, Oluwabamise Lekan; Li, Shida; Liu, Jinzhong; Peng, Ping'an. Methane cracking within shale rocks: A new explanation for carbon isotope reversal of shale gas. MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY, 2020, 121. DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2020.104591

 9 .Guo, Huijuan; Jia, Wanglu; He, Ruliang; Yu, Chiling; Song, Jianzhong; Peng, Ping'an. Distinct evolution trends of nanometer-scale pores displayed by the pyrolysis of organic matter-rich lacustrine shales: Implications for the pore development mechanisms. MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY, 2020, 121. DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2020.104622

 10.Wang, Qang; Jia, Wanglu; Yu, Chiling; Song, Jianzhong; Zhang, Hui; Liu, Jinzhong; Peng, Ping'an. Potential of Light Oil and Condensates from Deep Source Rocks Revealed by the Pyrolysis of Type I/II Kerogens after Oil Generation and Expulsion. ENERGY & FUELS, 2020, 34(8): 9262-9274. DOI: 10.1021/acs.energyfuels.0c00553

 11.Jiang, Wenmin; Li, Yun; Xiong, Yongqiang. Reservoir alteration of crude oils in the Junggar Basin, northwest China: Insights from diamondoid indices. MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY, 2020, 119. DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2020.104451

 12.Chen, Jian; Jia, Wanglu; Yu, Chiling; Zhang, Xiangyun; Peng, Ping'an. Bound hydrocarbons and structure of pyrobitumen rapidly formed by asphaltene cracking: Implications for oil-source correlation. ORGANIC GEOCHEMISTRY, 2020, 146. DOI: 10.1016/j.orggeochem.2020.104053

 13.Chen, Jian; Jia, Wanglu; Xiao, Zhongyao; Peng, Ping'an. Catalytic hydropyrolysis of asphaltenes in marine oil from the Tarim Basin, NW China: Implications to complicated oil charging histories in an old composite basin. MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY, 2020, 114. DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2020.104232

 14.Zhan, Zhao-Wen; Lin, Xiao-Hui; Zou, Yan-Rong; Li, Zheng; Peng, Ping'an. Chemometric identification of crude oil families and deconvolution of mixtures in the surrounding Niuzhuang sag, Bohai Bay Basin, China. AAPG BULLETIN, 2020, 104(4): 863-885. DOI: 10.1306/08191918043

 15.Wu, Yaowen; Tian, Hui; Gong, Dajian; Li, Tengfei; Zhou, Qin. Paleo-environmental variation and its control on organic matter enrichment of black shales from shallow shelf to slope regions on the Upper Yangtze Platform during Cambrian Stage 3. PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY, 2020, 545. DOI: 10.1016/j.palaeo.2020.109653

 16.Liao, Jing; Lu, Hong; Feng, Qiao; Zhou, Youping; Shi, Quan; Peng, Ping'an; Sheng, Guoying. Identification of a novel undecamethylhenicosane and three oxygenated precursors in a Maoming Basin shale, China. ORGANIC GEOCHEMISTRY, 2020, 141. DOI: 10.1016/j.orggeochem.2020.103974

 17.Liao, Yuhong; Liu, Weimin; Pan, Yinhua; Wang, Xiaofeng; Wang, Yunpeng; Peng, Ping'an. Superimposed secondary alteration of oil reservoirs. Part I: Influence of biodegradation on the gas generation behavior of crude oils. ORGANIC GEOCHEMISTRY, 2020, 142. DOI: 10.1016/j.orggeochem.2019.103965

 18.Liao, Jing; Zhang, Xiangyun; Lu, Hong; Zhou, Youping; Shi, Quan; Peng, Ping'an; Sheng, Guoying. Two new isoprenoidal ketones related to Botryococcus braunii in the Chinese Maoming Basin. ORGANIC GEOCHEMISTRY, 2020, 139. DOI: 10.1016/j.orggeochem.2019.103946

 19.Yang, Chao; Xiong, Yongqiang; Zhang, Jinchuan. A comprehensive re-understanding of the OM-hosted nanopores in the marine Wufeng-Longmaxi shale formation in South China by organic petrology, gas adsorption, and X-ray diffraction studies. INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL GEOLOGY, 2020, 218. DOI: 10.1016/j.coal.2019.103362

 

 

 

Attachment
 
Copyright ©2002-2009 Chinese Academy of Sciences
Email: wumanqing@gig.ac.cn
This website requires the Macromedia Flash MS Plugin
Internet Explorer 5.0+, best view with resolution 1024x768