Search  |  Sitemap  |  Contact  |  中文  |  Cas
Home │ About Us │ People │ News │ Resources  │ Research │ International Cooperation
Research Divisions
Research Progress
Supporting System
Achievements
Research Programs
Technology Transfer
  Location: Home > Research > Research Progress
Geology; Geochemistry & Geophysics; Mineralogy(2021) TEXT SIZE: A A A

      Geology; Geochemistry & Geophysics; Mineralogy:

     1.Tang, Gong-Jian; Cawood, Peter A.; Wyman, Derek A.; Dan, Wei; Wang, Qiang; Yang, Ya-Nan. The Missing Magmatic Arc in a Long-Lived Ocean From the Western Kunlun- Pamir Paleo-Tethys Realm. GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, 2021, 48(22): e2021GL095192. DOI: 10.1029/2021GL095192

 2.Hu, Xinyi; Wang, Yunpeng. Monitoring coastline variations in the Pearl River Estuary from 1978 to 2018 by integrating Canny edge detection and Otsu methods using long time series Landsat dataset. CATENA, 2022, 209: 105840. DOI: 10.1016/j.catena.2021.105840

 3.Wu, Yaowen; Tian, Hui; Jia, Wanglu; Li, Jie; Li, Tengfei; Zhou, Qin; Xie, Luhua; Peng, Ping''an. Nitrogen isotope evidence for stratified ocean redox structure during late Ediacaran to Cambrian Age 3 in the Yangtze Block of South China. CHEMICAL GEOLOGY, 2022, 589: 120679. DOI: 10.1016/j.chemgeo.2021.120679

 4.Yan, Qing-He; Wang, He; Chi, Guoxiang; Wang, Qiang; Hu, Huan; Zhou, Kailin; Zhang, Xiao-Yu. RECOGNITION OF A 600-KM-LONG LATE TRIASSIC RARE METAL (Li-Rb-Be-Nb-Ta) PEGMATITE BELT IN THE WESTERN KUNLUN OROGENIC BELT, WESTERN CHINA. ECONOMIC GEOLOGY, 2022, 117(1): 213-236. DOI: 10.5382/econgeo.4858

 5.Miao, Xiu-Quan; Liu, Yi-Xin; Liu, Yi-Wei; Wang, Jin-Rong; Chen, Jian-Lin. Petrogenesis of (meta-) basalts from the North Qilian Orogenic Belt, NW China: implications for the Palaeoproterozoic-Mesoproterozoic tectonic evolution of the North Qilian Block. GEOLOGICAL MAGAZINE, 2021, 158(10): 1795-1810. DOI: 10.1017/S0016756821000340

 6.Sun, Haijing; Sun, Zhixin; Zhao, Fangchen. Exceptionally preserved hyolithids from the middle Cambrian of North China. GEOLOGICAL MAGAZINE, 2021, 158(11): 1951-1959. DOI: 10.1017/S0016756821000510

 7.Jiang, Yingde; Stipska, Pavla; Schulmann, Karel; Aguilar, Carmen; Wang, Sheng; Anczkiewicz, Robert; Zhang, Jian; Li, Pengfei; Chopin, Francis. Barrovian and Buchan metamorphic series in the Chinese Altai: P-T-t-D evolution and tectonic implications. JOURNAL OF METAMORPHIC GEOLOGY. DOI: 10.1111/jmg.12647

 8.Yan, Shuang; Shan, Qiang; Niu, He-Cai; Yu, Xueyuan; Zhao, Xu; Zhao, Xiao-Chen; Zhang, Hai-Jun; Xiong, Yilin. Timing and genesis of the Tudiling trachyte Nb-Ta-Zr-REE deposit in the South Qinling (Central China): Implications for rare metal enrichment in extrusive peralkaline magmatic systems. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2021, 139: 104535. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2021.104535

 9.Cui, Zexian; Yang, Qing; Xia, Xiao-Ping; Wang, Rui; Bonifacie, Magali; Lai, Chun-Kit; Zhang, Wan-Feng; Zhang, Yan-Qiang; Xu, Jian. High-precision apatite delta Cl-37 measurement by SIMS with a 10(12) omega amplifier Faraday cup. JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY. DOI: 10.1039/d1ja00347j

 10.Sun, Yizhuo; Hier-Majumder, Saswata; Tauzin, Benoit; Walter, Michael; Ballmer, Maxim; Xu, Yigang; Kim, Seongryong. Evidence of Volatile-Induced Melting in the Northeast Asian Upper Mantle. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH, 2021, 126(10): e2021JB022167. DOI: 10.1029/2021JB022167

 11.Chen, Xuefei; Deng, Wenfeng; Kang, Huiling; Zeng, Ti; Zhang, Le; Zhao, Jian-xin; Wei, Gangjian. A Replication Study on Coral delta B-11 and B/Ca and Their Variation in Modern and Fossil Porites: Implications for Coral Calcifying Fluid Chemistry and Seawater pH Changes Over the Last Millennium. PALEOCEANOGRAPHY AND PALEOCLIMATOLOGY, 2021, 36(10): e2021PA004319. DOI: 10.1029/2021PA004319

 12.Zhang, Zeyang; Jiang, Yuhang; Niu, Hecai; Xing, Jieqi; Yan, Shuang; Li, Ao; Weng, Qiang; Zhao, Xiaochen. Enrichment of rare earth elements in the early Cambrian Zhijin phosphorite deposit, SW China: Evidence from francolite micro-petrography and geochemistry. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2021, 138: 104342. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2021.104342

 13.Yang, Meijun; Liang, Xiaoliang; Li, Ying; He, Hongping; Zhu, Runliang; Arai, Yuji. Ferrihydrite Transformation Impacted by Adsorption and Structural Incorporation of Rare Earth Elements. ACS EARTH AND SPACE CHEMISTRY, 2021, 5(10): 2768-2777. DOI: 10.1021/acsearthspacechem.1c00159

 14.Wang, Sheng; Jiang, Yingde; Weinberg, Roberto; Schulmann, Karel; Zhang, Jian; Li, Pengfei; Xiao, Ming; Xia, Xiao-Ping. Flow of Devonian anatectic crust in the accretionary Altai Orogenic Belt, central Asia: Insights into horizontal and vertical magma transfer. GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA BULLETIN, 2021, 133(11-12): 2501-2523. DOI: 10.1130/B35645.1

 15.Wang, Xue; Huang, Xiao-Long; Yang, Fan. Geochronology and geochemistry of the Xiaoqinling Taihua Complex in the southern Trans-North China Orogen: Implications for magmatism during the early Paleoproterozoic global tectono-magmatic shutdown. LITHOS, 2021, 402: 106248. DOI: 10.1016/j.lithos.2021.106248

 16.Chen, Xuan-Yu; Blockley, Simon P. E.; Staff, Richard A.; Xu, Yi-Gang; Menzies, Martin A.. Improved age estimates for Holocene Ko-g and Ma-f-j tephras in northern Japan using Bayesian statistical modelling. QUATERNARY GEOCHRONOLOGY, 2022, 67: 101229. DOI: 10.1016/j.quageo.2021.101229

 17.Zhao, Xiao-Chen; Yan, Shuang; Niu, He-Cai; Zhang, Qi-Bin; Zhao, Xu; Wu, Jian; Yang, Wu-Bin. Isotopic fingerprints of recycled eclogite facies sediments in the generation of the Huanglongpu carbonatite, central China. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2021, 139: 104534. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2021.104534

 18.Lei, Ming; Chen, Jianlin; Huang, Fei; Liu, Yixin. Mantle wedge enrichment beneath southern Tibet during the late stage (100-45 Ma) of oceanic subduction: Geochemical constraints from mantle-derived intrusions. LITHOS, 2021, 406: 106505. DOI: 10.1016/j.lithos.2021.106505

 19.Zhang, Xiaobing; Guo, Feng; Zhang, Bo; Zhao, Liang; Wang, Guoqing. Mixing of cogenetic magmas in the Cretaceous Zhangzhou calc-alkaline granite from southeast China recorded by in-situ apatite geochemistry. AMERICAN MINERALOGIST, 2021, 106(10): 1679-1689. DOI: 10.2138/am-2021-7786

 20.Zhan, Qiang; Gao, Xin-Yu; Meng, Lei; Zhao, Tai-Ping. Ore genesis and fluid evolution of the Sandaozhuang supergiant W-Mo skarn deposit, southern margin of the North China Craton: Insights from scheelite, garnet and clinopyroxene geochemistry. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2021, 139: 104551. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2021.104551

 21.Hu, Wan-Long; Wang, Qiang; Yang, Jin-Hui; Tang, Gong-Jian; Ma, Lin; Yang, Zong-Yong; Qi, Yue; Sun, Peng. Petrogenesis of Late Early Cretaceous high-silica granites from the Bangong-Nujiang suture zone, Central Tibet. LITHOS, 2021, 402: 105788. DOI: 10.1016/j.lithos.2020.105788

 22.Kang, Huiling; Chen, Xuefei; Deng, Wenfeng; Wang, Xijie; Cui, Hao; Liu, Xi; Cai, Guanqiang; Zeng, Ti; Zhao, Jian-xin; Wei, Gangjian. Skeletal Growth Response of Porites Coral to Long-Term Ocean Warming and Acidification in the South China Sea. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-BIOGEOSCIENCES, 2021, 126(10): e2021JG006423. DOI: 10.1029/2021JG006423

 23.Li, Yuan. Sulfur evaporation in planetesimals. NATURE GEOSCIENCE, 2021, 14(11): 803-805. DOI: 10.1038/s41561-021-00847-5

 24.Kong, Kai; Deng, Wenfeng; Guo, Yangrui; Jin, Chunsheng; Liu, Qingsong; Wei, Gangjian. Thermal Alteration History of the Fenghuoshan Group, Hoh Xil Basin, Northern Tibetan Plateau: Insights From Clumped Isotope Thermometry. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH, 2021, 126(10): e2021JB022009. DOI: 10.1029/2021JB022009

 25.Xia, Xiao-Ping; Meng, Juntong; Ma, Lin; Spencer, Christopher J.; Cui, Zexian; Zhang, Wan-Feng; Yang, Qing; Zhang, Le. Tracing magma water evolution by H2O-in-zircon: A case study in the Gangdese batholith in Tibet. LITHOS, 2021, 404: 106445. DOI: 10.1016/j.lithos.2021.106445

 26.Miao, Xiu-Quan; Huang, Xiao-Long; Yan, Wen; Yang, Fan; Zhang, Wan-Feng; Yu, Yang; Cai, Yu-Xin; Zhu, Sheng-Zhu. Two episodes of Mesozoic mafic magmatism in the Nansha Block: Tectonic transition from continental arc to back-arc basin. LITHOS, 2021, 404: 106502. DOI: 10.1016/j.lithos.2021.106502

 27.Tan, Wei; Qin, Xiaorong; Liu, Jiacheng; Michalski, Joseph; He, Hongping; Yao, Yuzeng; Yang, Meijun; Huang, Jian; Lin, Xiaoju; Zhang, Chaoqun; Liang, Xiaoliang. Visible/near infrared reflectance (VNIR) spectral features of ion-exchangeable Rare earth elements hosted by clay minerals: Potential use for exploration of regolith-hosted REE deposits. APPLIED CLAY SCIENCE, 2021, 215: 106320. DOI: 10.1016/j.clay.2021.106320

 28.Qi, Yue; Wang, Qiang; Wei, Gang-jian; Zhang, Xiu-Zheng; Dan, Wei; Hao, Lu-Lu; Yang, Ya-Nan. Late Eocene post-collisional magmatic rocks from the southern Qiangtang terrane record the melting of pre-collisional enriched lithospheric mantle. GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA BULLETIN, 2021, 133(11-12): 2612-2624. DOI: 10.1130/B35864.1

 29.Bai, Jiang-Hao; Liu, Fang; Zhang, Zhao-Feng; Ma, Jin-Long; Zhang, Le; Liu, Yu-Fei; Zhong, Song-Xiong; Wei, Gang-Jian. Simultaneous measurement stable and radiogenic Nd isotopic compositions by MC-ICP-MS with a single-step chromatographic extraction technique. JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY. DOI: 10.1039/d1ja00302j

 30.Li, Hong-Yan; Zhao, Rui-Peng; Li, Jie; Tamura, Yoshihiko; Spencer, Christopher; Stern, Robert J.; Ryan, Jeffrey G.; Xu, Yi-Gang. Molybdenum isotopes unmask slab dehydration and melting beneath the Mariana arc. NATURE COMMUNICATIONS, 2021, 12(1): 6015. DOI: 10.1038/s41467-021-26322-8

 31.Zhang, Mingdong; Li, Yuan. Breaking of Henry's law for sulfide liquid-basaltic melt partitioning of Pt and Pd. NATURE COMMUNICATIONS, 2021, 12(1): 5994. DOI: 10.1038/s41467-021-26311-x

 32.Chen, Wei; Xiong, Xiaolin; Takahashi, Eiichi. Zircon Solubility in Solute-Rich Supercritical Fluids and Zr Transfer From Slab to Wedge in the Deep Subduction Process. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH, 2021, 126(9): e2021JB021970. DOI: 10.1029/2021JB021970

 33.Sun, Peng; Wang, Qiang; Hao, Lu-Lu; Dan, Wei; Ou, Quan; Jiang, Zi-Qi; Tang, Gong-Jian. A melange contribution to arc magmas recorded by Nd-Hf isotopic decoupling: An example from the southern Qiangtang Block, central Tibet. JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES, 2021, 221: 104931. DOI: 10.1016/j.jseaes.2021.104931

 34.Liu, Yi-Xin; Wang, Jin-Rong; Liu, Yi-Wei; Miao, Xiu-Quan; Chen, Jian-Lin. Evolution of the Columbia supercontinent: Insights from the North Qilian Block, NW China. PRECAMBRIAN RESEARCH, 2021, 366: 106424. DOI: 10.1016/j.precamres.2021.106424

 35.Deng, Yangfan; Xu, Yi-Gang; Chen, Yun. Formation mechanism of the North-South Gravity Lineament in eastern China. TECTONOPHYSICS, 2021, 818: 229074. DOI: 10.1016/j.tecto.2021.229074

 36.Zhou, Jin-Sheng; Wang, Qiang; Xu, Yi-Gang; Cempirek, Jan; Wang, He; Ma, Jin-Long; Wei, Gang-Jian; Huang, Tong-Yu; Zhu, Guan-Hong; Zhang, Le. Geochronology, petrology, and lithium isotope geochemistry of the Bailongshan granite-pegmatite system, northern Tibet: Implications for the ore-forming potential of pegmatites. CHEMICAL GEOLOGY, 2021, 584: 120484. DOI: 10.1016/j.chemgeo.2021.120484

 37.Zhou, Mindan; Kuang, Yaoqiu; Ruan, Zhu; Xie, Mengyi. Geospatial modeling of the tropical cyclone risk in the Guangdong Province, China. GEOMATICS NATURAL HAZARDS & RISK, 2021, 12(1): 2931-2955. DOI: 10.1080/19475705.2021.1972046

 38.Zhong, Yuting; Huyskens, Magdalena H.; Yin, Qing-Zhu; Wang, Yaqiong; Ma, Qiang; Xu, Yi-Gang. High-precision geochronological constraints on the duration of 'Dinosaur Pompeii' and the Yixian Formation. NATIONAL SCIENCE REVIEW, 2021, 8(6): nwab063. DOI: 10.1093/nsr/nwab063

 39.Xiao, Bing; Pan, Yuanming; Song, Hao; Song, Wenlei; Zhang, Yu; Chen, Huayong. Hydrothermal alteration processes of fluorapatite and implications for REE remobilization and mineralization. CONTRIBUTIONS TO MINERALOGY AND PETROLOGY, 2021, 176(10): 87. DOI: 10.1007/s00410-021-01849-7

 40.Ling, Jiaqi; Li, Pengfei; Yuan, Chao; Sun, Min; Zhang, Yunying; Narantsetseg, Tserendash; Wang, Xiangsong; Jiang, Yingde; Hu, Wanwan. Ordovician to Devonian granitic plutons in the Hangay Range, Central Mongolia: Petrogenesis and insights into the Paleozoic tectonic evolution of the westernmost Mongol-Okhotsk Orogen. LITHOS, 2021, 404-405: 106463. DOI: 10.1016/j.lithos.2021.106463

 41.Chen, Chen; Wang, Christina Yan; Tan, Wei; Yao, Zhuo-Sen. Origin of chromite nodules in podiform chromitite from the Kizildag ophiolite, southern Turkey. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2021, 139: 104443. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2021.104443

 42.Xiao, Ming; Qiu, Hua-Ning; Cai, Yue; Jiang, Ying-De; Zhang, Wan-Feng; Fang, Yuan. Progressively released gases from fluid inclusions reveal new insights on W-Sn mineralization of the Yaogangxian tungsten deposit, South China. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2021, 138: 104353. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2021.104353

 43.Zhao, Qi; Yan, Yi; Zhu, Zuofei; Carter, Andrew; Clift, Peter D.; Hassan, Meor H. Amir; Yao, Deng; Aziz, Jasmi Hafiz A.. Provenance study of the Lubok Antu Melange from the Lupar valley, West Sarawak, Borneo: Implications for the closure of eastern Meso-Tethys?. CHEMICAL GEOLOGY, 2021, 581: 120415. DOI: 10.1016/j.chemgeo.2021.120415

 44.Zhao, Xu; Li, Ning-Bo; Huizenga, Jan Marten; Yan, Shuang; Yang, Yu-Yuan; Niu, He-Cai. Rare earth element enrichment in the ion-adsorption deposits associated granites at Mesozoic extensional tectonic setting in South China. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2021, 137: 104317. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2021.104317

 45.Zhang, Zhuoying; Ma, Jinlong; Wang, Zhibing; Zhang, Le; He, Xinyue; Zhu, Guanhong; Zeng, Ti; Wei, Gangjian. Rubidium isotope fractionation during chemical weathering of granite. GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA, 2021, 313: 99-115. DOI: 10.1016/j.gca.2021.08.010

 46.Xiao, Bing; Chu, Gaobin; Feng, Yuzhou. Short-wave infrared (SWIR) spectral and geochemical characteristics of hydrothermal alteration minerals in the Laowangou Au deposit: Implications for ore genesis and vectoring. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2021, 139: 104463. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2021.104463

 47.Chen, Wen-Huang; Yan, Yi; Carter, Andrew; Huang, Chi-Yue; Yumul Jr, Graciano P.; Dimalanta, Carla B.; Gabo-Ratio, Jillian Aira S.; Wang, Ming-Huei; Chen, Duofu; Shan, Yehua; Zhang, Xin-Chang; Liu, Weiliang. Stratigraphy and Provenance of the Paleogene Syn-Rift Sediments in Central-Southern Palawan: Paleogeographic Significance for the South China Margin. TECTONICS, 2021, 40(9): e2021TC006753. DOI: 10.1029/2021TC006753

 48.Yan, Yan; Zhao, Bingyan; Xie, Luhua; Zhu, Zhaoyu. Trend reversal of soil n-alkane Carbon Preference Index (CPI) along the precipitation gradient and its paleoclimatic implication. CHEMICAL GEOLOGY, 2021, 581: 120402. DOI: 10.1016/j.chemgeo.2021.120402

 49.Wu, Chao; Chen, Huayong; Lu, Yongjun. Crustal structure control on porphyry copper systems in accretionary orogens: insights from Nd isotopic mapping in the Central Asian Orogenic Belt. MINERALIUM DEPOSITA. DOI: 10.1007/s00126-021-01074-z

 50.Li, Shangying; Tao, Qi; Ma, Lingya; Zhang, Chaoqun; Yang, Yixuan; Du, Peixin; Liu, Jiacheng; Zhu, Jianxi. RELEASE OF Mg AND Fe FROM THE OCTAHEDRAL SHEETS DURING THE TRANSFORMATION OF MONTMORILLONITE INTO KAOLINITE. CLAYS AND CLAY MINERALS. DOI: 10.1007/s42860-021-00138-5

 51.Deng, Qian; Wang, Haozhe; Wei, Zhiwei; Li, Shida; Zhang, Haizu; Liu, Hu; Faboya, Oluwabamise Lekan; Cheng, Bin; Liao, Zewen. Different accumulation mechanisms of organic matter in Cambrian sedimentary successions in the western and northeastern margins of the Tarim Basin, NW China. JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES, 2021, 207: 104660. DOI: 10.1016/j.jseaes.2020.104660

 52.Liu, Xiao; Wang, Qiang; Ma, Lin; Yang, Jin-Hui; Ma, Yi-Ming; Huang, Tong-Yu. Early Paleozoic and Late Mesozoic crustal reworking of the South China Block: Insights from Early Silurian biotite granodiorites and Late Jurassic biotite granites in the Guangzhou area of the south-east Wuyi-Yunkai orogeny. JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES, 2021, 219(): 104890. DOI: 10.1016/j.jseaes.2021.104890

 53.Shan, Yehua; Zheng, Jian; Hu, Simin; Yeh, En-Chao. Hard classification of polyphase fault-slip data: Improvement and application. JOURNAL OF STRUCTURAL GEOLOGY, 2021, 150: 104415. DOI: 10.1016/j.jsg.2021.104415

 54.Xu, Yi-Gang; Wang, Ru-Cheng; Wang, Christina Yan; Linnen, Robert; Wu, Fu-Yuan. Highly fractionated granites and rare-metal mineralization Preface. LITHOS, 2021, 398: 106262. DOI: 10.1016/j.lithos.2021.106262

 55.Miao, Xiu-Quan; Huang, Xiao-Long; Yan, Wen; Yang, Fan; Zhang, Wan-Feng; Cai, Yu-Xin; Yu, Yang; He, Peng-Li. Late Triassic dacites from Well NK-1 in the Nansha Block: Constraints on the Mesozoic tectonic evolution of the southern South China Sea margin. LITHOS, 2021, 398: 106337. DOI: 10.1016/j.lithos.2021.106337

 56.Zhu, Sheng-Zhu; Huang, Xiao-Long; Yang, Fan; He, Peng-Li. Petrology and geochemistry of early Permian mafic-ultramafic rocks in the Wajilitag area of the southwestern Tarim Large Igneous Province: Insights into Fe-rich magma of mantle plume activity. LITHOS, 2021, 398: 106355. DOI: 10.1016/j.lithos.2021.106355

 57.Jiang, Wenmin; Li, Yun; Fang, Chenchen; Yu, Zhiqiang; Xiong, Yongqiang. Diamondoids in petroleum: Their potential as source and maturity indicators. ORGANIC GEOCHEMISTRY, 2021, 160: 104298. DOI: 10.1016/j.orggeochem.2021.104298

 58.Gong, Lin; Hollings, Pete; Zhang, Yu; Tian, Jing; Li, Dengfeng; Berador, Al Emil; Chen, Huayong. Contribution of an Eastern Indochina-derived fragment to the formation of island arc systems in the Philippine Mobile Belt. GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA BULLETIN, 2021, 133(9-10): 1979-1995. DOI: 10.1130/B35793.1

 59.Su, Zhi-Kun; Zhao, Xin-Fu; Li, Xiao-Chun; Zhou, Mei-Fu; Kennedy, Allen K.; Zi, Jian-Wei; Spandler, Carl; Yang, Yue-Heng. UNRAVELING MINERALIZATION AND MULTISTAGE HYDROTHERMAL OVERPRINTING HISTORIES BY INTEGRATED IN SITU U-Pb AND Sm-Nd ISOTOPES IN A PALEOPROTEROZOIC BRECCIA-HOSTED IRON OXIDE COPPER-GOLD DEPOSIT, SW CHINA. ECONOMIC GEOLOGY, 2021, 116(7): 1687-1710. DOI: 10.5382/econgeo.4840

 60.Zhang, Le; Wu, Jia-Lin; Zhang, Yan-Qiang; Yang, Ya-Nan; He, Peng-Li; Xia, Xiao-Ping; Ren, Zhong-Yuan. Simultaneous determination of Sm-Nd isotopes, trace-element compositions and U-Pb ages of titanite using a laser-ablation split-stream technique with the addition of water vapor. JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY. DOI: 10.1039/d1ja00246e

 61.Jiang, Hongjun; Chen, Huayong; Gong, Lin; Zhang, Shuanliang; Chu, Gaobin; Ai, Yumin. Geochronology and geochemistry of a newly identified Permian hornblende gabbro suite in Aqishan-Yamansu Belt, eastern Tianshan, NW China: Implications on petrogenesis and tectonic setting. GEOLOGICAL JOURNAL. DOI: 10.1002/gj.4254

 62.Yang, A. Y.; Langmuir, C. H.; Cai, Y.; Michael, P.; Goldstein, S. L.; Chen, Z.. A subduction influence on ocean ridge basalts outside the Pacific subduction shield. NATURE COMMUNICATIONS, 2021, 12(1): 4757. DOI: 10.1038/s41467-021-25027-2

 63.Liu, Jing; Inoue, Sayako; Zhu, Runliang; He, Hongping; Hochella, Michael F., Jr.. Facet-specific oxidation of Mn(II) and heterogeneous growth of manganese (oxyhydr)oxides on hematite nanoparticles. GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA, 2021, 307: 151-167. DOI: 10.1016/j.gca.2021.05.043

 64.Chen, Chen; Su, Ben-Xun; Wang, Christina Yan; Uysal, Ibrahim; Yao, Zhuo-Sen. Mantle melting models of the Kizildag ophiolite in SE Turkey: Two types of partial melting processes in the oceanic upper mantle of southern Neo-Tethys. LITHOS, 2021, 398: 106348. DOI: 10.1016/j.lithos.2021.106348

 65.Wang, Christina Yan; Wei, Bo; Tan, Wei; Wang, Zaicong; Zeng, Qingdong. The distribution, characteristics and fluid sources of lode gold deposits: An overview. SCIENCE CHINA-EARTH SCIENCES. DOI: 10.1007/s11430-021-9823-2

 66.Liu, Zeyang; Percival, Lawrence M. E.; Vandeputte, Delphine; Selby, David; Claeys, Philippe; Over, D. Jeffrey; Gao, Yue. Upper Devonian mercury record from North America and its implications for the Frasnian-Famennian mass extinction. PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY, 2021, 576: 110502. DOI: 10.1016/j.palaeo.2021.110502

 67.Huang, Zongying; Yuan, Chao; Long, Xiaoping; Zhang, Yunying; Ma, Xiaolong; Soldner, Jeremie; Du, Long; Shu, Chutian. The cause for Nuna breakup in the Early to Middle Mesoproterozoic. PRECAMBRIAN RESEARCH, 2021, 362: 106287. DOI: 10.1016/j.precamres.2021.106287

 68.Zhao, Bingyan; Huang, Xianyu; Hu, Jianfang; Shu, Junwu; Wang, Weiming; Peng, Ping'an. Hydroclimate variation during the Mystery Interval in the East Asian Summer Monsoon area. QUATERNARY SCIENCE REVIEWS, 2021, 266: 107075. DOI: 10.1016/j.quascirev.2021.107075

 69.Wang, Jun; Dan, Wei; Wang, Qiang; Tang, Gong-Jian. High-Mg# Adakitic Rocks Formed by Lower-crustal Magma Differentiation: Mineralogical and Geochemical Evidence from Garnet-bearing Diorite Porphyries in Central Tibet. JOURNAL OF PETROLOGY, 2021, 62(4): egaa099. DOI: 10.1093/petrology/egaa099

 70.Chen, Ming; Koeberl, Christian; Tan, Dayong; Ding, Ping; Xiao, Wansheng; Wang, Ning; Chen, Yiwei; Xie, Xiande. Yilan crater, China: Evidence for an origin by meteorite impact. METEORITICS & PLANETARY SCIENCE, 2021, 56(7): 1274-1292. DOI: 10.1111/maps.13711

 71.Zhang, Chaoqun; He, Hongping; Petit, Sabine; Baron, Fabien; Tao, Qi; Gregoire, Brian; Zhu, Jianxi; Yang, Yiping; Ji, Shichao; Li, Shangying. The evolution of saponite: An experimental study based on crystal chemistry and crystal growth. AMERICAN MINERALOGIST, 2021, 106(6): 909-921. DOI: 10.2138/am-2021-7625

 72.Yang, Zong-Yong; Wang, Qiang; Hao, Lu-Lu; Wyman, Derek A.; Ma, Lin; Wang, Jun; Qi, Yue; Sun, Peng; Hu, Wan-Long. Subduction erosion and crustal material recycling indicated by adakites in central Tibet. GEOLOGY, 2021, 49(6): 708-712. DOI: 10.1130/G48486.1

 73.Zhou, Jin-Sheng; Wang, Qiang; Xing, Chang-Ming; Ma, Lin; Hao, Lu-Lu; Li, Qi-Wei; Wang, Zi-Long; Huang, Tong-Yu. Crystal growth of clinopyroxene in mafic alkaline magmas. EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS, 2021, 568: 117005. DOI: 10.1016/j.epsl.2021.117005

 74.Dan, Wei; Wang, Qiang; Murphy, J. Brendan; Zhang, Xiu-Zheng; Xu, Yi-Gang; White, William M.; Jiang, Zi-Qi; Ou, Quan; Hao, Lu-Lu; Qi, Yue. Short duration of Early Permian Qiangtang-Panjal large igneous province: Implications for origin of the Neo-Tethys Ocean. EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS, 2021, 568: 117054. DOI: 10.1016/j.epsl.2021.117054

 75.Xu, Zheng; Li, Yuan. The sulfur concentration at anhydrite saturation in silicate melts: Implications for sulfur cycle and oxidation state in subduction zones. GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA, 2021, 306: 98-123. DOI: 10.1016/j.gca.2021.05.027

 76.Shao, Tongbin; Zhou, Yongsheng; Song, Maoshuang; Ma, Xi; Zhang, Lei; Yao, Wenming; Dang, Jiaxiang; Li, Jianfeng. Deformation of Antigorite and Its Geological Implications. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH, 2021, 126(6): e2021JB021650. DOI: 10.1029/2021JB021650

 77.Liu, Hongchang; Yuan, Peng; Liu, Dong; Zhang, Weiwei; Tian, Qian; Bu, Hongling; Wei, Yanfu; Xia, Jinlan; Wang, Yinchu; Zhou, Junming. Insight into cyanobacterial preservation in shallow marine environments from experimental simulation of cyanobacteria-clay co-aggregation. CHEMICAL GEOLOGY, 2021, 577: 120285. DOI: 10.1016/j.chemgeo.2021.120285

 78.Huang, Jian; He, Hongping; Tan, Wei; Liang, Xiaoliang; Ma, Lingya; Wang, Yuanyuan; Qin, Xiaorong; Zhu, Jianxi. Groundwater controls REE mineralisation in the regolith of South China. CHEMICAL GEOLOGY, 2021, 577: 120295. DOI: 10.1016/j.chemgeo.2021.120295

 79.Liu, Xingcheng; Xu, Ting; Xiong, Xiaolin; Li, Li; Li, Jianwei. Gold solubility in silicate melts and fluids: Advances from high-pressure and high-temperature experiments. SCIENCE CHINA-EARTH SCIENCES. DOI: 10.1007/s11430-020-9788-0

 80.Weng, Qiang; Yang, Wu-Bin; Niu, He-Cai; Li, Ning-Bo; Qu, Pan; Shan, Qiang; Fan, Guo-Qiang; Jiang, Zhao-Yong; Zhang, Ze-Yang; Li, Ao; Zhao, Xiao-Chen. B-Sr-Nd-Pb isotopic constraints on the origin of the Maoniuping alkaline syenite-carbonatite complex, SW China. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2021, 135: 104193. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2021.104193

 81.Qu, Pan; Li, Ning-Bo; Niu, He-Cai; Shan, Qiang; Weng, Qiang; Zhao, Xiao-Chen. Difference in the nature of ore-forming magma between the Mesozoic porphyry Cu-Mo and Mo deposits in NE China: Records from apatite and zircon geochemistry. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2021, 135: 104218. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2021.104218

 82.Li, Ao; Yang, Wu-Bin; Niu, He-Cai; Shan, Qiang; Jia, Chun. Mineralogy and U-Pb geochronology of REE fluorocarbonates from the Gansha Obo REE deposit, northwest China. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2021, 136: 104266. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2021.104266

 83.Huang, Yufeng; He, Hongping; Liang, Xiaoliang; Bao, Zhiwei; Tan, Wei; Ma, Lingya; Zhu, Jianxi; Huang, Jian; Wang, Heng. Characteristics and genesis of ion adsorption type REE deposits in the weathering crusts of metamorphic rocks in Ningdu, Ganzhou, China. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2021, 135: 104173. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2021.104173

 84.Xing, Jieqi; Jiang, Yuhang; Xian, Haiyang; Zhang, Zeyang; Yang, Yiping; Tan, Wei; Liang, Xiaoliang; Niu, Hecai; He, Hongping; Zhu, Jianxi. Hydrothermal activity during the formation of REY-rich phosphorites in the early Cambrian Gezhongwu Formation, Zhijin, South China: A micro- and nano-scale mineralogical study. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2021, 136: 104224. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2021.104224

 85.Hao, Lu-Lu; Wang, Qiang; Kerr, Andrew C.; Yang, Jin-Hui; Ma, Lin; Qi, Yue; Wang, Jun; Ou, Quan. Post-collisional crustal thickening and plateau uplift of southern Tibet: Insights from Cenozoic magmatism in the Wuyu area of the eastern Lhasa block. GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA BULLETIN, 2021, 133(7-8): 1634-1648. DOI: 10.1130/B35659.1

 86.Wang, Yu; Foley, Stephen F.; Buhres, Stephan; Soldner, Jeremie; Xu, Yigang. Origin of potassic postcollisional volcanic rocks in young, shallow, blueschist-rich lithosphere. SCIENCE ADVANCES, 2021, 7(29): eabc0291. DOI: 10.1126/sciadv.abc0291

 87.Zhu, Guanhong; Ma, Jinlong; Wei, Gangjian; Zhang, Le. Boron Mass Fractions and delta B-11 Values of Eighteen International Geological Reference Materials. GEOSTANDARDS AND GEOANALYTICAL RESEARCH. DOI: 10.1111/ggr.12397

 88.Yu, Yang; Huang, Xiao-Long; Sun, Min; Ma, Jin-Long. B isotopic constraints on the role of H2O in mantle wedge melting. GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA, 2021, 303:92-109. DOI: 10.1016/j.gca.2021.03.032

 89.Zhang, Lei; Ren, Zhong-Yuan; Zhang, Le; Wu, Ya-Dong; Qian, Sheng-Ping; Xia, Xiao-Ping; Xu, Yi-Gang. Nature of the Mantle Plume Under the Emeishan Large Igneous Province: Constraints From Olivine-Hosted Melt Inclusions of the Lijiang Picrites. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH, 2021, 126(5): e2020JB021022. DOI: 10.1029/2020JB021022

 90.Li, Jianfeng; Shao, Tongbin; Song, Maoshuang; Wang, Hao. Low-Temperature Plasticity and Dislocation Creep of Fangshan Dolomite. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH, 2021, 126(5): e2020JB021439. DOI: 10.1029/2020JB021439

 91.Meng, Juntong; Xia, Xiaoping; Ma, Lin; Jiang, Ziqi; Xu, Jian; Cui, Zexian; Yang, Qing; Zhang, Wanfeng; Zhang, Le. A H2O-in-zircon perspective on the heterogeneous water content of crust-derived magmas in southern Tibet. SCIENCE CHINA-EARTH SCIENCES. DOI: 10.1007/s11430-020-9790-1

 92.Liu, Yi; Liu, Shiyang; Wang, Qiang; Gligorovski, Sasho; Zhang, Gan; Jin, Biao. Stable chlorine isotope analysis of triclosan using GC-qMS: Method development and applications. APPLIED GEOCHEMISTRY, 2021, 129: 104961. DOI: 10.1016/j.apgeochem.2021.104961

 93.Guo, Yangrui; Deng, Wenfeng; Liu, Xi; Kong, Kai; Yan, Wen; Wei, Gangjian. Clumped isotope geochemistry of island carbonates in the South China Sea: Implications for early diagenesis and dolomitization. MARINE GEOLOGY, 2021, 437: 106513. DOI: 10.1016/j.margeo.2021.106513

 94.Huang, Jian; Tan, Wei; Liang, Xiaoliang; He, Hongping; Ma, Lingya; Bao, Zhiwei; Zhu, Jianxi. REE fractionation controlled by REE speciation during formation of the Renju regolith-hosted REE deposits in Guangdong Province, South China. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2021, 134: 104172. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2021.104172

 95.Wu, Yaowen; Tian, Hui; Li, Jie; Li, Tengfei; Ji, Sui. Reconstruction of oceanic redox structures during the Ediacaran-Cambrian transition in the Yangtze Block of South China: Implications from Mo isotopes and trace elements. PRECAMBRIAN RESEARCH, 2021, 359: 106181. DOI: 10.1016/j.precamres.2021.106181

 96.Chen, Genwen; Liu, Rui; Deng, Teng; Wang, Lixing. Bimodal magmatism produced by delamination: geochemical evidence from late Palaeozoic volcanic rocks from the Yili Block, Western Tianshan, Northwestern China. GEOLOGICAL MAGAZINE, 2021, 158(6): 1059-1073PII S0016756820001090. DOI: 10.1017/S0016756820001090

 97.Wu, Chao; Chen, Huayong; Lu, Yongjun. Magmatic Water Content and Crustal Evolution Control on Porphyry Systems: Insights from the Central Asian Orogenic Belt. JOURNAL OF PETROLOGY, 2021, 62(2): egab021. DOI: 10.1093/petrology/egab021

 98.Ma PengFei; Xia XiaoPing; Xu Jian; Cui ZeXian; Meng JunTong; Zhou MeiLing. Early-Cretaceous highly fractionated granites from the Tengchong terrane: Petrogenesis and tectonic implication. ACTA PETROLOGICA SINICA, 2021, 37(4): 1177-1195. DOI: 10.18654/1000-0569/2021.04.13

 99.Gong, Lin; Kohn, Barry P.; Zhang, Zhiyong; Xiao, Bing; Wu, Lin; Chen, Huayong. Exhumation and Preservation of Paleozoic Porphyry Cu Deposits: Insights from the Yandong Deposit, Southern Central Asian Orogenic Belt. ECONOMIC GEOLOGY, 2021, 116(3): 607-627. DOI: 10.5382/econgeo.4812

 100.Liu, Zeyang; Selby, David. Deep-water osmium-isotope record of the Permian & Triassic interval from Niushan, China reveals potential delayed volcanic signal post the mass extinction. GLOBAL AND PLANETARY CHANGE, 2021, 200: 103473. DOI: 10.1016/j.gloplacha.2021.103473

 101.Yang, Fan; Huang, Xiao-Long; Xu, Yi-Gang; He, Peng-Li. Cryptic zoning in primitive olivine as an archive of mush fluidization at mid-ocean ridges. LITHOS, 2021, 390: 106121. DOI: 10.1016/j.lithos.2021.106121

 102.Wang, Zi-Long; Fan, Jing-Jing; Wang, Qiang; Hu, Wan-Long; Yang, Zong-Yong; Wang, Jun. Reworking of juvenile crust beneath the Bangong-Nujiang suture zone: Evidence from Late Cretaceous granite porphyries in Southern Qiangtang, Central Tibet. LITHOS, 2021, 390: 106097. DOI: 10.1016/j.lithos.2021.106097

 103.Cao, Yonghua; Wang, Christina Yan; Wei, Bo; Bao, Hongtian. Mantle source and magma oxygen fugacity of Permian Ni-Cu sulfide-bearing mafic-ultramafic intrusions in the Inner Mongolia, North China: Controls on the sulfide saturation of magmas in the Andean-style continental convergent

 104.Pang, Lanyin; Zhou, Yanyan; Gao, Xinyu; Deng, Xiaoqin; Zhao, Junhong; Zhao, Taiping. Petrogenesis and tectonic implications of the late Paleoproterozoic A-type rhyolites at the southwestern North China Craton. LITHOS, 2021, 390: 106095. DOI: 10.1016/j.lithos.2021.106095

 105.Li, Pengfei; Sun, Min; Yuan, Chao; Jourdan, Fred; Hu, Wanwan; Jiang, Yingde. LATE PALEOZOIC TECTONIC TRANSITION FROM SUBDUCTION TO COLLISION IN THE CHINESE ALTAI AND TIANSHAN (CENTRAL ASIA): NEW GEOCHRONOLOGICAL CONSTRAINTS. AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE, 2021, 321(1-2): 178-205. DOI: 10.2475/01.2021.05

 106.Sun, Yu; Li, Yiliang; Li, Kan; Li, Long; He, Hongping. Massive Deposition of Carbonate Nodules in the Hyperarid Northwest Qaidam Basin of the Northern Tibetan Plateau. GEOCHEMISTRY GEOPHYSICS GEOSYSTEMS, 2021, 22(4): e2021GC009654. DOI: 10.1029/2021GC009654

 107.Li, Yuan; Audetat, Andreas; Liu, Zhiwei; Wang, Fangyue. Chalcophile element partitioning between Cu-rich sulfide phases and silicate melt and implications for the formation of Earth's continental crust. GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA, 2021, 302: 61-82. DOI: 10.1016/j.gca.2021.03.020

 108.Yu, Deshui; Xu, Deru; Wang, Zhilin; Xu, Ke; Huang, Qinyi; Zou, Shaohao; Zhao, Zhaoxia; Deng, Teng. Trace element geochemistry and O-S-Pb-He-Ar isotopic systematics of the Lishan Pb-Zn-Cu hydrothermal deposit, NE Hunan, South China. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2021, 133: 104091. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2021.104091

 109.Weng, Qiang; Yang, Wu-Bin; Niu, He-Cai; Li, Ning-Bo; Shan, Qiang; Fan, Guo-Qiang; Jiang, Zhao-Yong. Two discrete stages of fenitization in the Lizhuang REE deposit, SW China: Implications for REE mineralization. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2021, 133: 104090. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2021.104090

 110.Wu, Qiang; Zhao, Tai-Ping; Chen, Wei Terry; Gao, Xin-Yu; Meng, Lei; Qiu, Wenhong Johnson. Origin of the Qiyugou gold deposit in the southern

 111.Tian, Jing; Zhang, Yu; Gong, Lin; Francisco, Dennis G.; Berador, Al Emil. Genesis, geochemical evolution and metallogenic implications of magnetite: Perspective from the giant Cretaceous Atlas porphyry Cu & ndash;Au deposit (Cebu, Philippines). ORE GEOLOGY REVIEWS, 2021, 133: 104084. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2021.104084

 112.Xu, Kang; Jiang, Yingde; Wang, Sheng; Shu, Tan; Li, Zhi-Yong; Collett, Stephen; Yuan, Chao; Kong, Ling-Zhu. Multi-phase tectonothermal evolution in the SE Chinese Altai, central Asia: Structures, U-Pb monazite ages and tectonic implications. LITHOS, 2021, 392: 106148. DOI: 10.1016/j.lithos.2021.106148

 113.Ma, Lin; Gou, Guo-Ning; Kerr, Andrew C.; Wang, Qiang; Wei, Gang-Jian; Yang, Jin-Hui; Shen, Xiao-Ming. B isotopes reveal Eocene melange melting in northern Tibet during continental subduction. LITHOS, 2021, 392: 106146. DOI: 10.1016/j.lithos.2021.106146

 114.Zhao, Zisong; Wang, Christina Yan; Wei, Bo; Dou, Jingzhao. Elemental and Nd isotopic compositions of zoned titanite in mafic microgranular enclaves of the Early Cretaceous Sanguliu granitic pluton in the North China Craton: Insights into magma mixing process. LITHOS, 2021, 392: 106138. DOI: 10.1016/j.lithos.2021.106138

 115.Qi, Yue; Hawkesworth, Chris J.; Wang, Qiang; Wyman, Derek A.; Li, Zheng-Xiang; Dong, Han; Ma, Tao; Chen, Fukun; Hu, Wan-Long; Zhang, Xiu-Zheng. Syn-collisional magmatic record of Indian steep subduction by 50 Ma. GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA BULLETIN, 2021, 133(5-6): 949-962. DOI: 10.1130/B35498.1

 116.Zhang, Shuanliang; Chen, Huayong; Hollings, Pete; Zhao, Liandang; Gong, Lin. Tectonic and magmatic evolution of the Aqishan-Yamansu belt: A Paleozoic arc-related basin in the Eastern Tianshan (NW China). GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA BULLETIN, 2021, 133(5-6): 1320-1344. DOI: 10.1130/B35749.1

 117.Zhao, Liang; Guo, Feng; Zhang, Xiaobing; Wang, Guoqing. Cretaceous crustalmelting records of tectonic transition fromsubduction to slab rollback of the Paleo-Pacific Plate in SE China. LITHOS, 2021, 384: 105985. DOI: 10.1016/j.lithos.2021.105985

 118.Xian, Haiyang; Wu, Xiao; Zhu, Jianxi; Du, Runxiang; Wei, Jingming; Zhu, Runliang; He, Hongping. Environmental-sulfur-controlled surface properties of pyrite: a first principles PBE plus U study. PHYSICS AND CHEMISTRY OF MINERALS, 2021, 48(5): 20. DOI: 10.1007/s00269-021-01145-7

 119.Yang, Qing; Xia, Xiao-Ping; Cui, Ze-Xian; Zhang, Wan-Feng; Zhang, Yan-Qiang; Lai, Chun-Kit. SIMS simultaneous measurement of oxygen-hydrogen isotopes and water content for hydrous geological samples. JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY, 2021, 36(4): 706-715. DOI: 10.1039/d1ja00031d

 120.He, Miaohong; Chen, Tianyu; Liu, Xi; Yang, Ya-Nan; Xia, Xiaoping; Yang, Qing; He, Pengli; Di, Jian; Zhang, Yanqiang; Wei, Gangjian. Accurate in situ oxygen isotopic analysis at high resolution by secondary ion mass spectrometry shows the potential of aragonite as a reference material. JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY: . DOI: 10.1039/d1ja00072a

 121.Zhang, Wan-Feng; Zheng, De-Wen; Liu, Guo-Qing; Xu, Yi-Gang; Jiang, Ying-De. Optimization of irradiation parameters for Ar-40/Ar-39 dating by Argus VI multi-collector mass spectrometry. JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY: . DOI: 10.1039/d1ja00055a

 122.Zhang, Long; Wang, Qiang; Ding, Xing; Li, Wan-Cai. Diverse serpentinization and associated abiotic methanogenesis within multiple types of olivine-hosted fluid inclusions in orogenic peridotite from northern Tibet. GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA, 2021, 296: 1-17. DOI: 10.1016/j.gca.2020.12.016

 123.Fan, Jing-Jing; Wang, Qiang; Li, Jie; Wei, Gang-Jian; Ma, Jin-Long; Ma, Lin; Li, Qi-Wei; Jiang, Zi-Qi; Zhang, Le; Wang, Zi-Long; Zhang, Long. Boron and molybdenum isotopic fractionation during crustal anatexis: Constraints from the Conadong leucogranites in the Himalayan Block, South Tibet. GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA, 2021, 297: 120-142. DOI: 10.1016/j.gca.2021.01.005

 124.Jiang, Qi; Zhu, Runliang. Facile synthesis of highly efficient and cost-effective photo-Fenton catalyst by ball milling commercial TiO2 and natural magnetite. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, 2021, 862: 158670. DOI: 10.1016/j.jallcom.2021.158670

 125.Yan, Qing-He; Wang, He; Wu, Yangming; Chi, Guoxiang. Simultaneous development of arc-like and OIB-like mafic dikes in eastern Guangdong, SE China: Implications for late Jurassic ? early Cretaceous tectonic setting and deep geodynamic processes of South China. LITHOS, 2021, 388: 106021. DOI: 10.1016/j.lithos.2021.106021

 126.Yu, Yang; Huang, Xiao-Long; Sun, Min; He, Peng-Li; Yuan, Chao. High-Mg andesitic rocks formed through crustal magmatic differentiation. LITHOS, 2021, 388: 106069. DOI: 10.1016/j.lithos.2021.106069

 127.Ma, Peng-Fei; Xia, Xiao-Ping; Lai, Chun-Kit; Cai, Ke-Da; Cui, Ze-Xian; Xu, Jian; Zhang, Le; Yang, Qing. Evolution of the Tethyan Bangong-Nujiang Ocean and its SE Asian connection: Perspective from the Early Cretaceous high-Mg granitoids in SW China. LITHOS, 2021, 388: 106074. DOI: 10.1016/j.lithos.2021.106074

 128.Ma, Lin; Wang, Qiang; Kerr, Andrew C.; Tang, Gong-Jian. Nature of the pre-collisional lithospheric mantle in Central Tibet: Insights to Tibetan Plateau uplift. LITHOS, 2021, 388: 106076. DOI: 10.1016/j.lithos.2021.106076

 129.Zhao, Xu; Fu, Lebing; Wei, Junhao; Huizenga, Jan M.; Liu, Yan; Chen, Jiajie; Wang, Dianzhong. Generation and structural modification of the giant Kengdenongshe VMS-type Au-Ag-Pb-Zn polymetallic deposit in the East Kunlun Orogen, East Tethys: Constraints from geology, fluid inclusions, noble gas and stable isotopes. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2021, 131: 104041. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2021.104041

 130.Yan, Haibo; Sun, Weidong; Liu, Junfeng; Tu, Xianglin; Ding, Xing. Thermodynamic properties of ruthenium (IV) chloride complex and the transport of ruthenium in magmatic-hydrothermal fluids. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2021, 131: 104043. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2021.104043

 131.Wei, Bo; Wang, Christina Yan; Wang, Zaicong; Cheng, Huai; Xia, Xiaoping; Tan, Wei. Mantle-derived gold scavenged by bismuth-(tellurium)-rich melts: Evidence from the mesozoic wulong gold deposit in the north china craton. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2021, 131: 104047. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2021.104047

 132.Lin, Mang; Wang, Kun; Kang, Shichang; Li, Youping; Fan, Zhongyu; Thiemens, Mark H.. Isotopic signatures of stratospheric air at the Himalayas and beyond. SCIENCE BULLETIN, 2021, 66(4): 323-326. DOI: 10.1016/j.scib.2020.11.005

 133.Deng, Yangfan; Byrnes, Joseph S.; Bezada, Maximiliano. New Insights Into the Heterogeneity of the Lithosphere-Asthenosphere System Beneath South China From Teleseismic Body-Wave Attenuation. GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, 2021, 48(6): e2020GL091654. DOI: 10.1029/2020GL091654

 134.Xiao, Hangfang; Deng, Wenfeng; Liu, Xi; Chen, Xuefei; Guo, Yangrui; Zhao, Jian-xin; Zeng, Ti; Wei, Gangjian. A Rapid Cooling Event Over the Western Pacific Region During the Middle Bronze Age. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-OCEANS, 2021, 126(2): e2020JC016964. DOI: 10.1029/2020JC016964

 135.Xing, Chang-Ming; Wang, Christina Yan. Periodic Mixing of Magmas Recorded by Oscillatory Zoning of the Clinopyroxene Macrocrysts from an Ultrapotassic Lamprophyre Dyke. JOURNAL OF PETROLOGY, 2020, 61(11-12): egaa103. DOI: 10.1093/petrology/egaa103

 136.He, Peng-Li; Huang, Xiao-Long; Yang, Fan; Wang, Xue. Mineralogy Constraints on Magmatic Processes Controlling Adakitic Features of Early Permian High-magnesium Diorites in the Western Tianshan Orogenic Belt. JOURNAL OF PETROLOGY, 2020, 61(11-12): egaa114. DOI: 10.1093/petrology/egaa114

 137.Ren, Long; Liang, Huaying; Bao, Zhiwei; Huang, Wenting. Early Paleozoic magmatic flare-ups in western Qinling orogeny, China: New insights into the convergence history of the North and South China Blocks at the northern

 138.Zhang, Zeyang; Jiang, Yuhang; Niu, Hecai; Qu, Pan. Fluid inclusion and stable isotope constraints on the source and evolution of ore-forming fl uids in the Bailongshan pegmatitic Li-Rb deposit, Xinjiang, western China. LITHOS, 2021, 380: 105824. DOI: 10.1016/j.lithos.2020.105824

 139.Huang, Wenting; Liang, Huaying; Ren, Long; Chen, Xilian; Zhang, Jian; Li, Kaixuan. Protolith-controlled superposition of Sn-(W) and Cu-Mo mineralization: Examples from the Jurassic and Cretaceous granite-related mineralization in the coastal region of southeastern China. LITHOS, 2021, 380: 105816. DOI: 10.1016/j.lithos.2020.105816

 140.Yan, Haibo; Ding, Xing; Ling, Mingxing; Li, Congying; Harlov, Daniel E.; Sun, Weidong. Three late-Mesozoic fluorite deposit belts in southeast China and links to subduction of the (paleo-) Pacific plate. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2021, 129: 103865. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2020.103865

 141.Zhang, Zhou; Deng, Yangfan; Yao, Junming; Zong, Jianye; Chen, Huayong. An array based seismic image on the Dahutang deposit, South China: Insight into the mineralization. PHYSICS OF THE EARTH AND PLANETARY INTERIORS, 2021, 310: 106617. DOI: 10.1016/j.pepi.2020.106617

 142.Dou, Jingzhao; Huang, Xiguang; Chen, Fukun. Successive magma mixing in deep-seated magma chambers recorded in zircon from mafic microgranular enclaves in the Triassic Mishuling granitic pluton, Western Qinling, Central China. JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES, 2021, 207: 104656. DOI: 10.1016/j.jseaes.2020.104656

 143.Dan, Wei; Wang, Qiang; White, William M.; Li, Xian-Hua; Zhang, Xiu-Zheng; Tang, Gong-Jian; Ou, Quan; Hao, Lu-Lu; Qi, Yue. Passive -margin magmatism caused by enhanced slab-pull forces in central Tibet. GEOLOGY, 2021, 49(2): 130-134. DOI: 10.1130/G47957.1

 144.Liu, Xiao; Wang, Qiang; Ma, Lin; Gou, Guo-Ning; Ou, Quan; Wang, Jun. Late Jurassic Maofengshan two-mica granites in Guangzhou, South China: fractional crystallization products of metasedimentary-rock-derived magmas. MINERALOGY AND PETROLOGY. DOI: 10.1007/s00710-020-00733-9

 145.Liang, Xiaoliang; Lin, Xiaoju; Wei, Gaoling; Ma, Lingya; He, Hongping; Santos-Carballal, David; Zhu, Jianxi; Zhu, Runliang; de Leeuw, Nora H.. Competitive adsorption geometries for the arsenate As(V) and phosphate P(V) oxyanions on magnetite surfaces: Experiments and theory. AMERICAN MINERALOGIST, 2021, 106(3): 374-388. DOI: 10.2138/am-2020-7350

 146.Li, Jie; Huang, Xiao-Long; Fu, Qi; Li, Wu-Xian. Tungsten mineralization during the evolution of a magmatic-hydrothermal system: Mineralogical evidence from the Xihuashan rare-metal granite in South China. AMERICAN MINERALOGIST, 2021, 106(3): 443-460. DOI: 10.2138/am-2020-7514

 147.Du, R.; Xian, H.; Wu, X.; Zhu, J.; Wei, J.; Xing, J.; Tan, W.; He, H.. Morphology dominated rapid oxidation of framboidal pyrite. GEOCHEMICAL PERSPECTIVES LETTERS, 2021, 16: 53-58. DOI: 10.7185/geochemlet.2104

 148.Yan, Lixia; Chen, Qingze; Yang, Yixuan; Zhu, Runliang. The significant role of montmorillonite on the formation of hematite nanoparticles from ferrihydrite under heat treatment. APPLIED CLAY SCIENCE, 2021, 202: 105962. DOI: 10.1016/j.clay.2020.105962

 149.Lin, Xiaoju; Wei, Gaoling; Liang, Xiaoliang; Liu, Jing; Ma, Lingya; Zhu, Jianxi. The Competitive Adsorption of Chromate and Sulfate on Ni-Substituted Magnetite Surfaces: An ATR-FTIR Study. MINERALS, 2021, 11(1): 88. DOI: 10.3390/min11010088

 150.Dong, Rui; Wang, He; Li, Wenqian; Yan, Qing-He; Zhang, Xiaoyu. The geology, magnetite geochemistry, and oxygen isotopic composition of the Akesayi skarn iron deposit, Western Kunlun Orogenic Belt, Xinjiang, northwest China: Implications for ore genesis. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2021, 130: 103854. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2020.103854

 151.Zhong, Yuting; Wang, Yaqiong; Jia, Baoyan; Wang, Man; Hu, Liang; Pan, Yanhong. A potential terrestrial Albian-Cenomanian boundary in the Yanji Basin, Northeast China. PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY, 2021, 562: 110088. DOI: 10.1016/j.palaeo.2020.110088

 152.Zhang, Le; Qian, Sheng-Ping; Li, Nan; Hong, Lu-Bing; Zhang, Yan-Qiang; Ren, Zhong-Yuan. Simultaneous In Situ Determination of Pb Isotope Ratios and Trace Element Concentrations in Melt Inclusions by LASS-ICP-MS. GEOCHEMISTRY GEOPHYSICS GEOSYSTEMS, 2021, 22(1): e2020GC009451. DOI: 10.1029/2020GC009451

 153.Tan, Zhaozhao; Jia, Wanglu; Li, Jie; Yin, Lu; Wang, Susu; Wu, Jinxiang; Song, Jianzhong; Peng, Ping'an. Geochemistry and molybdenum isotopes of the basal Datangpo Formation: Implications for ocean-redox conditions and organic matter accumulation during the Cryogenian interglaciation. PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY, 2021, 563: 110169. DOI: 10.1016/j.palaeo.2020.110169

 154.Chen, Jun; Shen, Shu-zhong; Zhang, Yi-chun; Angiolini, Lucia; Gorgij, Mohammad Nabi; Crippa, Gaia; Wang, Wei; Zhang, Hua; Yuan, Dong-xun; Li, Xian-hua; Xu, Yi-gang. Abrupt warming in the latest Permian detected using high-resolution in situ oxygen isotopes of conodont apatite from Abadeh, central Iran. PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY, 2020, 560: 109973. DOI: 10.1016/j.palaeo.2020.109973

 155.Ma, Qiang; Xu, Yi-Gang; Huang, Xiao-Long; Zheng, Jian-Ping; Ping, Xianquan; Xia, Xiao-Ping. Eoarchean to Paleoproterozoic crustal evolution in the North China Craton: Evidence from U-Pb and Hf-O isotopes of zircons from deep-crustal xenoliths. GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA, 2020, 278: 94-109. DOI: 10.1016/j.gca.2019.09.009

 156.Liu, Bingbing; Peng, Touping; Fan, Weiming; Zhao, Guochun; Gao, Jianfeng; Dong, Xiaohan; Peng, Bingxia. Tectonic Evolution and Paleoposition of the Baoshan and Lincang Blocks of West Yunnan During the Paleozoic. TECTONICS, 2020, 39(10): e2019TC006028. DOI: 10.1029/2019TC006028

 157.Zhou, Jin-Sheng; Wang, Qiang; Wyman, Derek A.; Zhao, Zhen-Hua. Petrologic Reconstruction of the Tieshan Magma Plumbing System: Implications for the Genesis of Magmatic-Hydrothermal Ore Deposits within Originally Water-Poor Magmatic Systems. JOURNAL OF PETROLOGY, 2020, 61(5): egaa056. DOI: 10.1093/petrology/egaa056

 158.Li, Jie; Fan, Jing-Jing; Sun, Sheng-Ling; Zhang, Jing; Li, Hong-Yan. An investigation of Re and Os contamination by materials used in rock and mineral powdering. GEOCHEMICAL JOURNAL, 2020, 54(6): 421-426. DOI: 10.2343/geochemj.2.0608

 159.Du, Peixin; Yuan, Peng; Liu, Jiacheng; Yang, Yixuan; Bu, Hongling; Wang, Shun; Zhou, Junming; Song, Hongzhe; Liu, Dong; Michalski, Joseph R.; Liu, Chengshuai. Effects of Environmental Fe Concentrations on Formation and Evolution of Allophane in Al-Si-Fe Systems: Implications for Both Earth and Mars. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-PLANETS, 2020, 125(12): e2020JE006590. DOI: 10.1029/2020JE006590

 160.Fan, Jing-Jing; Wang, Qiang; Li, Jie; Wei, Gang-Jian; Wyman, Derek; Zhao, Zhen-Hua; Liu, Ying; Ma, Jin-Long; Zhang, Le; Wang, Zi-Long. Molybdenum and Boron Isotopic Compositions of Porphyry Cu Mineralization-Related Adakitic Rocks in Central-Eastern China: New Insights Into their Petrogenesis and Crust-Mantle Interaction. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH, 2020, 125(12): e2020JB020474. DOI: 10.1029/2020JB020474

 161.Guo, Feng; Wu, Yangming; Zhang, Bo; Zhang, Xiaobing; Zhao, Liang; Liao, Jie. Magmatic responses to Cretaceous subduction and tearing of the paleo-Pacific Plate in SE China: An overview. EARTH-SCIENCE REVIEWS, 2021, 212: 103448. DOI: 10.1016/j.earscirev.2020.103448

 162.Cao, Yonghua; Good, David; Linnen, Robert; Samson, Iain; Ruthart, Ryan. Genesis of the low sulfide-high-grade PGE mineralization in the W Horizon, Coldwell Complex, Canada: quantitative modeling for PGE reef-style mineralization in syn-magmatic sills. MINERALIUM DEPOSITA, , : . DOI: 10.1007/s00126-020-01033-0

 163.Ren, Long; Liang, Huaying; Bao, Zhiwei; Huang, Wenting. Oblique continental collision and the formation of syn-collisional A-type granites: insights from the Early Jurassic Baoji granite suite in the Qinling orogenic belt, central China. INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW, , : . DOI: 10.1080/00206814.2020.1868356

 

 Clay Mineralogy:

 1.Song, Hongzhe; Liu, Hongmei; Bu, Hongling; Liu, Dong; Li, Yun; Du, Peixin. Effects of montmorillonite charge reduction on the high-temperature/ high-pressure pyrolysis of organic matter. APPLIED CLAY SCIENCE, 2021, 213: 106243. DOI: 10.1016/j.clay.2021.106243

 2.Zhou, Junming; Li, Mengyuan; Yuan, Peng; Li, Yun; Liu, Hongmei; Fan, Wenxiao; Liu, Dong; Zhang, Huan. Partial rehydration of tubular halloysite (7 angstrom) immersed in La(NO3)(3) solution for 3 years and its implication for understanding REE occurrence in weathered crust elution-deposited rare earth ores. APPLIED CLAY SCIENCE, 2021, 213: 106244. DOI: 10.1016/j.clay.2021.106244

 3.Zhang, Yonglei; Tao, Qi; Komarneni, Sridhar; Liu, Jiacheng; Zhou, Yang; Yang, Fan; Zhang, Baifa. Clay coatings on sands in the western Qaidam Basin, Tibetan Plateau, China: Implications for the Martian clay detection. APPLIED CLAY SCIENCE, 2021, 205: 106065. DOI: 10.1016/j.clay.2021.106065

 4.Wang, Gaofeng; Ran, Lingyu; Xu, Jie; Wang, Yuanyuan; Ma, Lingya; Zhu, Runliang; Wei, Jingming; He, Hongping; Xi, Yunfei; Zhu, Jianxi. Technical development of characterization methods provides insights into clay mineral-water interactions: A comprehensive review. APPLIED CLAY SCIENCE, 2021, 206: 106088. DOI: 10.1016/j.clay.2021.106088

 5.Yuan, Peng; Liu, Dong. Proposing a potential strategy concerning Mineral-enhanced Biological Pump (MeBP) for improving Ocean Iron Fertilization (OIF). APPLIED CLAY SCIENCE, 2021, 207: 106096. DOI: 10.1016/j.clay.2021.106096

 6.Ji, Shichao; He, Hongping; Zhu, Jianxi; Ding, Xing; Seyfried, William E.. Fluid pathway evolution and mass transfer during Mg-dominated mineral transformations. APPLIED CLAY SCIENCE, 2021, 207: 106097. DOI: 10.1016/j.clay.2021.106097

 7.Qiu, Yifan; Zhao, Taiping; Li, Yiliang. The Yunmengshan iron formation at the end of the Paleoproterozoic era. APPLIED CLAY SCIENCE, 2020, 199: 105888. DOI: 10.1016/j.clay.2020.105888

 8.Zhang, Baifa; Guo, Haozhe; Deng, Liangliang; Fan, Wenxiao; Yu, Ting; Wang, Qiang. Undehydrated kaolinite as materials for the preparation of geopolymer through phosphoric acid-activation. APPLIED CLAY SCIENCE, 2020, 199: 105887. DOI: 10.1016/j.clay.2020.105887

 9.Laipan, Minwang; Zhu, Jianxi; Xu, Yin; Sun, Luyi; Zhu, Runliang. Fabrication of layered double hydroxide/carbon nanomaterial for heavy metals removal. APPLIED CLAY SCIENCE, 2020, 199: 105867. DOI: 10.1016/j.clay.2020.105867

 

 Oil&Gas Geochemistry:

 1.Zhou, Junming; Liu, Hongmei; Liu, Dong; Yuan, Peng; Bu, Hongling; Du, Peixin; Fan, Wenxiao; Li, Mengyuan. Sorption/desorption of Eu(III) on halloysite and kaolinite. APPLIED CLAY SCIENCE, 2022, 216: 106356. DOI: 10.1016/j.clay.2021.106356

 2.Lin, Xiao-Hui; Zhan, Zhao-Wen; Zou, Yan-Rong; Liang, Tian; Peng, Ping'an. Application of chemometrics to quantitative source assessment of crude oils from the Zhanhua Depression, Bohai Bay Basin, northeast China. JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES, 2021, 218: 104875. DOI: 10.1016/j.jseaes.2021.104875

 3.Jiang, Wenmin; Chen, Cong; Long, Zulie; Li, Yun; Yang, Chao; Xiong, Yongqiang. Geochemical characteristics and possible sources of crude oils in the Baiyun deep-water area of the Pearl River Mouth Basin, South China Sea. MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY, 2022, 135: 105410. DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2021.105410

 4.Wu, Liangliang; Fang, Xinyan; Geng, Ansong. Influence of carbonate minerals on the pyrolysis and phase behavior of oil. MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY, 2021, 134: 105374. DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2021.105374

 5.Shi, Jun; Zou, Yan-Rong; Cai, Yu-Lan; Zhan, Zhao-Wen; Sun, Jia-Nan; Liang, Tian; Peng, Ping'an. Organic matter enrichment of the Chang 7 member in the Ordos Basin: Insights from chemometrics and element geochemistry. MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY, 2022, 135: 105404. DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2021.105404

 6.Liu, Weimin; Liao, Yuhong; Jiang, Chunqing; Pan, Yinhua; Huang, Yueyi; Wang, Xiaofeng; Wang, Yunpeng; Peng, Ping'An. Superimposed secondary alteration of oil reservoirs. Part II: The characteristics of biomarkers under the superimposed influences of biodegradation and thermal alteration. FUEL, 2022, 307: 121721. DOI: 10.1016/j.fuel.2021.121721

 7.Liang, Tian; Zhan, Zhao-Wen; Mejia, Jennifer; Zou, Yan-Rong; Peng, Ping'an. Hydrocarbon generation characteristics of solid bitumen and molecular simulation based on the density functional theory. MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY, 2021, 134: 105369. DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2021.105369

 8.Pan, Shubiao; Jiang, Zaixing; Zhang, Yuanfu; Yuan, Xiaodong; Liao, Yuhong. Geochemical characteristics of the lower cretaceous Xiguayuan Formation mudrocks in the Luanping Basin, northern China: Implications for the hydrocarbon generation potential and sedimentary environments. MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY, 2021, 133: 105256. DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2021.105256

 9.Chen, Chengsheng; Zhang, Haizu; Wang, Yunpeng; Liao, Lingling; Shi, Shuyong; Deng, Rui. Porosity Modeling of Huge Thick Carbonates: A Case Study of Lower Paleozoic Carbonates in the Tazhong Uplift, Tarim Basin, China. JOURNAL OF ENERGY ENGINEERING, 2021, 147(6): 4021045. DOI: 10.1061/(ASCE)EY.1943-7897.0000798

 10.Cheng, Peng; Liu, Botong; Tian, Hui; Xiao, Xianming; Gai, Haifeng; Zhou, Qin; Li, Tengfei; Liu, Dehan; Curiale, Joseph. Fluorescence lifetime evolution of crude oils during thermal cracking: Implications from pyrolysis experiments in a closed system. ORGANIC GEOCHEMISTRY, 2021, 159: 104273. DOI: 10.1016/j.orggeochem.2021.104273

 11.Zhao, Zhongfeng; Feng, Qiao; Lu, Hong; Peng, Pingan; Zhang, Tongwei; Hsu, Chang Samuel. Stable Carbon Isotopic Fractionation and Hydrocarbon Generation Mechanism of CO2 Fischer-Tropsch-Type Synthesis under Hydrothermal Conditions. ENERGY & FUELS, 2021, 35(15): 11909-11919. DOI: 10.1021/acs.energyfuels.1c01323

 12.Tian, Yankuan; Zhan, Zhao-Wen; Yu, Shuang. Simultaneous determination of compound-specific isotopic compositions of acyclic isoprenoids and n-alkanes in light crude oil. JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE. DOI: 10.1002/jssc.202100100

 13.Fang, Xinyan; Wu, Liangliang; Lin, Daisha; Zhang, Yanyan; Liu, Shufen. Thermal evolution of steroids during anhydrous pyrolysis of cholesterol with and without elemental sulfur. ORGANIC GEOCHEMISTRY, 2021, 157: 104250. DOI: 10.1016/j.orggeochem.2021.104250

 14.Yuan, Liping; Jiang, Wenmin; Li, Yun; Xiong, Yongqiang. Combining catalytic hydropyrolysis and GC-IRMS to reconstruct the geochemical characteristics of source rocks in the Baiyun deep-water area of the Pearl River Mouth Basin, China. MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY, 2021, 131: 105166. DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2021.105166

 15.Liang, Tian; Zou, Yan-Rong; Zhan, Zhao-Wen; Peng, Ping''an. Chemical structure changes of solid bitumen during solvent swelling investigated by X-ray diffraction. INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL GEOLOGY, 2021, 243: 103778. DOI: 10.1016/j.coal.2021.103778

 16.Wu, Yaowen; Tian, Hui; Li, Tengfei; Ji, Sui; Liu, Zeyang; Xiao, Xianming; Xie, Luhua. Enhanced terrestrial organic matter burial in the marine shales of Yangtze platform during the early Carboniferous interglacial interval. MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY, 2021, 129: 105064. DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2021.105064

 17.Li, Kang; Lu, Hong; Zhao, Zhongfeng; Peng, Ping'an; Hsu, Chang Samuel. Hydroconversion for Hydrocarbon Generation of Highly Overmature Kerogens under Fischer-Tropsch Synthesis Conditions. ENERGY & FUELS, 2021, 35(9): 7808-7818. DOI: 10.1021/acs.energyfuels.1c00284

 18.Li, Zhentao; Liu, Dameng; Wang, Yingjin; Si, Guangyao; Cai, Yidong; Wang, Yunpeng. Evaluation of multistage characteristics for coalbed methane desorption-diffusion and their geological controls: A case study of the northern Gujiao Block of Qinshui Basin, China. JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING, 2021, 204: 108704. DOI: 10.1016/j.petrol.2021.108704

 19.Chen, Jian; Xu, Jie; Wang, Susu; Sun, Zhenyu; Li, Zhong; Jia, Wanglu; Peng, Ping'an. Dissolution of Different Reservoir Rocks by Organic Acids in Laboratory Simulations: Implications for the Effect of Alteration on Deep Reservoirs. GEOFLUIDS, 2021, 2021: 6689490. DOI: 10.1155/2021/6689490

 20.Zeng, Weizhu; Zhou, Guoyi; Cao, Taotao; Song, Zhiguang. Pore structure of the Cretaceous lacustrine shales and shale-oil potential assessment in the Songliao Basin, Northeast China. INTERPRETATION-A JOURNAL OF SUBSURFACE CHARACTERIZATION, 2021, 9(1): T21-T33. DOI: 10.1190/INT-2019-0230.1

 21.Wang, Taoli; Wang, Qingtao; Lu, Hong; Peng, Ping'an; Zhan, Xin. Understanding pore evolution in a lacustrine calcareous shale reservoir in the oil window by pyrolyzing artificial samples in a semi-closed system. JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING, 2021, 200: 108230. DOI: 10.1016/j.petrol.2020.108230

 22.Jiang, Bin; Tian, Yankuan; Zhai, Zheng; Zhan, Zhao-Wen; Liao, Yuhong; Zou, Yan-Rong; Peng, Ping'an. Characterisation of heteroatomic compounds in free and bound bitumen from different source rocks by ESI FT-ICR MS. ORGANIC GEOCHEMISTRY, 2021, 151: 104147. DOI: 10.1016/j.orggeochem.2020.104147

 23.Wang, Xing; Tian, Hui; Zhou, Qin; He, Chunmin. Origin and Formation of Pyrobitumen in Sinian-Cambrian Reservoirs of the Anyue Gas Field in the Sichuan Basin: Implications from Pyrolysis Experiments of Different Oil Fractions. ENERGY & FUELS, 2021, 35(2): 1165-1177. DOI: 10.1021/acs.energyfuels.0c03263

 24.Wang, Xing; Tian, Hui; Xiao, Xianming; Liu, Dehan; Min, Yushun; Li, Tengfei; Ji, Sui; Peng, Ping'an. Methane-dominated gaseous inclusions in the Sinian carbonate reservoirs in central Sichuan Basin and their implications for natural gas accumulation. MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY, 2021, 125: 104871. DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2020.104871

 25.Zhou, Chenxi; Yu, Shuang; Huang, Wenyu; Zhang, Haizhu; Xiao, Zhongyao; Zeng, Lifei; Huang, Wenkui; Pan, Changchun. Oil maturities, mixing and charging episodes in the cratonic regions of the Tarim Basin, NW China: Insight from biomarker and diamondoid concentrations and oil bulk properties. MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY, 2021, 126: 104903. DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2021.104903

 26.Deng, Qian; Zhang, Haizu; Wang, Haozhe; Wei, Zhiwei; Cheng, Bin; Li, Shida; Wang, Yunpeng; Faboya, Oluwabamise Lekan; Liao, Zewen. Organic Matter Accumulation Mechanism in the Lower Cambrian Strata from Well Luntan 1 in the Tarim Basin, NW China. GEOFLUIDS, 2021, 2021: 6668707. DOI: 10.1155/2021/6668707

 27.Zheng, Yijun; Jiang, Chunqing; Liao, Yuhong. Relationship between Hydrocarbon Gas Generation and Kerogen Structural Evolution Revealed by Closed System Pyrolysis and Quantitative Py-GC Analysis of a Type II Kerogen. ENERGY & FUELS, 2021, 35(1): 251-263. DOI: 10.1021/acs.energyfuels.0c02468

 28.Jiang, Wenmin; Li, Yun; Yang, Chao; Xiong, Yongqiang. Organic geochemistry of source rocks in the Baiyun Sag of the Pearl River Mouth Basin, South China Sea. MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY, 2021, 124: 104836. DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2020.104836

 29.Shi, Shuyong; Wang, Yunpeng; Guo, Huijuan; Chen, Chengsheng; Deng, Rui. Variations in pore structure of marine shale from the same horizon of the Longmaxi Formation with changing position in a small-scale anticline: Implications for the influence of structural deformation. MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY, 2021, 124: 104837. DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2020.104837

 30.Li, Zhentao; Liu, Dameng; Xie, Songbin; Fang, Xianglong; Si, Guangyao; Cai, Yidong; Wang, Yunpeng. Evaluation of Methane Dynamic Adsorption-Diffusion Process in Coals by a Low-Field NMR Method. ENERGY & FUELS, 2020, 34(12): 16119-16131. DOI: 10.1021/acs.energyfuels.0c03168

 31.Liao, Jing; Wang, Taoli; Lu, Hong; Greenwood, Paul F.; Peng, Ping'an; Hsu, Chang Samuel. Effects of Mississippi valley-type minerogenetic metal sulfates on thermochemical sulfate reduction, studied by hydrous pyrolysis. ORGANIC GEOCHEMISTRY, 2020, 150: 104128. DOI: 10.1016/j.orggeochem.2020.104128

 32.Pan, Changchun; Wang, Jun; Yu, Shuang; Wang, Xulong; Xiang, Baoli; Liao, Jiande; Ren, Jiangling; Li, Ertin; Zhang, Xuejun. Oil origins, mixing and biodegradation in southwestern Junggar Basin, NW China. JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING, 2021, 196: 108017. DOI: 10.1016/j.petrol.2020.108017

Attachment
 
Copyright ©2002-2009 Chinese Academy of Sciences
Email: wumanqing@gig.ac.cn
This website requires the Macromedia Flash MS Plugin
Internet Explorer 5.0+, best view with resolution 1024x768