Search  |  Sitemap  |  Contact  |  中文  |  Cas
Home │ About Us │ People │ News │ Resources  │ Research │ International Cooperation
Research Divisions
Research Progress
Supporting System
Achievements
Research Programs
Technology Transfer
  Location: Home > Research > Research Progress
Environmental Sciences(2022) TEXT SIZE: A A A
 1.Ji, Bingjing; Wu, Yang; Liang, Yi; Gao, Shutao; Zeng, Xiangying; Yao, Peng; Yu, Zhiqiang. Occurrence, congener patterns, and potential ecological risk of chlorinated paraffins in sediments of Yangtze River Estuary and adjacent East China Sea. ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, 2022, 194(5): 329. DOI: 10.1007/s10661-022-09969-8
 2.Wu, Yang; Ji, Bingjing; Zeng, Xiangying; Liang, Yi; Gao, Shutao; Yu, Zhiqiang. Determination of Long Chain Chlorinated Paraffins in Soils and Sediments by High-Performance Liquid Chromatography (HPLC) High Resolution Mass Spectrometry (HR-MS). ANALYTICAL LETTERS.  DOI: 10.1080/00032719.2022.2065678
 3.Li, Feiyang; Fang, Hong; Deng, Shaohui. Environmental Regulation, Industrial Structure Upgrading and Technological Innovation: Empirical Data from Guangdong Province in China. POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, 2022, 31(3): 2157-2166. DOI: 10.15244/pjoes/143919
 4.Hu, Xiaodong; Guo, Ziyong; Sun, Wei; Lian, Xiufeng; Fu, Yuzhen; Meng, He; Zhu, Yujiao; Zhang, Guohua; Wang, Xinfeng; Xue, Likun; Bi, Xinhui; Wang, Xinming; Peng, Ping'an. Atmospheric Processing of Particulate Imidazole Compounds Driven by Photochemistry. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY LETTERS, 2022, 9(4): 265-271. DOI: 10.1021/acs.estlett.2c00029
 5.Yadav, Ishwar Chandra; Devi, Ningombam Linthoingambi. Legacy and emerging flame retardants in indoor and outdoor dust from Indo-Gangetic Region (Patna) of India: implication for source apportionment and health risk exposure. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH.  DOI: 10.1007/s11356-022-20570-x
 6.Wang, Maolin; Wu, Shijun; Guo, Jianan; Liao, Zisheng; Yang, Yongqiang; Chen, Fanrong; Zhu, Runliang. Enhanced immobilization of uranium(VI) during the conversion of microbially induced calcite to hydroxylapatite. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 2022, 434: 128936. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2022.128936
 7.Liang, Yi; Zhou, Xiangyu; Wu, Yiding; Wu, Yang; Gao, Shutao; Zeng, Xiangying; Yu, Zhiqiang. Rhizobiales as the Key Member in the Synergistic Tris (2-chloroethyl) Phosphate (TCEP) Degradation by Two Bacterial Consortia. WATER RESEARCH, 2022, 218: 118464. DOI: 10.1016/j.watres.2022.118464
 8.Song, Aimin; Li, Huiru; Liu, Mingyang; Peng, Ping'an; Hu, JianFang; Sheng, Guoying; Ying, Guangguo. Polybrominated dibenzo-p-dioxins/furans (PBDD/Fs) in soil around municipal solid waste incinerator: A comparison with polychlorinated dibenzo-p-dioxins/furans (PCDD/Fs). ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2022, 293: 118563. DOI: 10.1016/j.envpol.2021.118563
 9.Li, Rui; Zhang, Huanhuan; Wang, Fu; Ren, Yan; Jia, Shiguo; Jiang, Bin; Jia, Xiaohong; Tang, Yujing; Tang, Mingjin. Abundance and fractional solubility of phosphorus and trace metals in combustion ash and desert dust: Implications for bioavailability and reactivity. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2022, 816: 151495. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.151495
 10.Wang, Yuanyuan; Wang, Gaofeng; Sun, Mingqi; Liang, Xiaoliang; He, Hongping; Zhu, Jianxi; Takahashi, Yoshio. Environmental risk assessment of the potential Chemical Time Bomb of ion-adsorption type rare earth elements in urban areas. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2022, 822: 153305. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.153305
 11.Pei, Chenglei; Yang, Weiqiang; Zhang, Yanli; Song, Wei; Xiao, Shaoxuan; Wang, Jun; Zhang, Jinpu; Zhang, Tao; Chen, Duohong; Wang, Yujun; Chen, Yanning; Wang, Xinming. Decrease in ambient volatile organic compounds during the COVID-19 lockdown period in the Pearl River Delta region, south China. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2022, 823: 153720. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.153720
 12.Cao, Ya; Gao, Yanpeng; Hu, Xinyi; Zeng, Yanhong; Luo, Xiaojun; Li, Guiying; An, Taicheng; Mai, Bixian. Insight into phototransformation mechanism and toxicity evolution of novel and legacy brominated flame retardants in water: A comparative analysis. WATER RESEARCH, 2022, 211: 118041. DOI: 10.1016/j.watres.2022.118041
 13.Li, Sheng; Song, Wei; Zhan, Hao; Zhang, Yanli; Zhang, Xinran; Li, Weiran; Tong, Shengrui; Pei, Chenglei; Wang, Yujun; Chen, Yanning; Huang, Zuzhao; Zhang, Runqi; Zhu, Ming; Fang, Hua; Wu, Zhenfeng; Wang, Jun; Luo, Shilu; Fu, Xuewei; Xiao, Shaoxuan; Huang, Xiaoqing; Zeng, Jianqiang; Zhang, Huina; Chen, Duohong; Gligorovski, Sasho; Ge, Maofa; George, Chritian; Wang, Xinming. Contribution of Vehicle Emission and NO2 Surface Conversion to Nitrous Acid (HONO) in Urban Environments: Implications from Tests in a Tunnel. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2021, 55(23): 15616-15624. DOI: 10.1021/acs.est.1c00405
 14.Liu, Shiyang; Jin, Biao; Arp, Hans Peter H.; Chen, Wenwen; Liu, Yi; Zhang, Gan. The Fate and Transport of Chlorinated Polyfluorinated Ether Sulfonates and Other PFAS through Industrial Wastewater Treatment Facilities in China. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2022, 56(5): 3002-3010. DOI: 10.1021/acs.est.1c04276
 15.Sun, Yue; Tang, Jiao; Mo, Yangzhi; Geng, Xiaofei; Zhong, Guangcai; Yi, Xin; Yan, Caiqing; Li, Jun; Zhang, Gan. Polycyclic Aromatic Carbon: A Key Fraction Determining the Light Absorption Properties of Methanol-Soluble Brown Carbon of Open Biomass Burning Aerosols. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2021, 55(23): 15724-15733. DOI: 10.1021/acs.est.1c06460
 16.Zhu, Xifen; Deng, Shaofu; Fang, Yun; Yang, Sen; Zhong, Yin; Li, Dan; Wang, Heli; Wu, Junhong; Peng, Ping'an. Dehalococcoides-Containing Enrichment Cultures Transform Two Chlorinated Organophosphate Esters. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY. DOI: 10.1021/acs.est.1c06686
 17.Ding, Yang; Zheng, Xiaobo; Yu, Lehuan; Lu, Ruifeng; Wu, Xiaodan; Luo, Xiaojun; Mai, Bixian. Occurrence and Distribution of Persistent Organic Pollutants (POPs) in Amphibian Species: Implications from Biomagnification Factors Based on Quantitative Fatty Acid Signature Analysis. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2022, 56(5): 3117-3126. DOI: 10.1021/acs.est.1c07416
 18.Jiang, Hongxing; Li, Jun; Tang, Jiao; Zhao, Shizhen; Chen, Yinjun; Tian, Chongguo; Zhang, Xiangyun; Jiang, Bin; Liao, Yuhong; Zhang, Gan. Factors Influencing the Molecular Compositions and Distributions of Atmospheric Nitrogen-Containing Compounds. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES, 2022, 127(7): e2021JD036284. DOI: 10.1029/2021JD036284
 19.Li, Weijiao; Wang, Yunpeng; Yang, Jingxue; Deng, Yujiao. Time-Lag Effect of Vegetation Response to Volumetric Soil Water Content: A Case Study of Guangdong Province, Southern China. REMOTE SENSING, 2022, 14(6): 1301. DOI: 10.3390/rs14061301
 20.Jiang, Haoyu; He, Yingyao; Wang, Yiqun; Li, Sheng; Jiang, Bin; Carena, Luca; Li, Xue; Yang, Lihua; Luan, Tiangang; Vione, Davide; Gligorovski, Sasho. Formation of organic sulfur compounds through SO2-initiated photochemistry of PAHs and dimethylsulfoxide at the air-water interface. ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS, 2022, 22(6): 4237-4252. DOI: 10.5194/acp-22-4237-2022
 21.Guo, Ziyong; Yang, Yuxiang; Hu, Xiaodong; Peng, Xiaocong; Fu, Yuzhen; Sun, Wei; Zhang, Guohua; Chen, Duohong; Bi, Xinhui; Wang, Xinming; Peng, Ping'an. The optical properties and in-situ observational evidence for the formation of brown carbon in clouds. ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS, 2022, 22(7): 4827-4839. DOI: 10.5194/acp-22-4827-2022
 22.Tian, Qian; Liu, Dong; Yuan, Peng; Li, Mengyuan; Yang, Weifeng; Zhou, Jieyu; Wei, Huihuang; Zhou, Junming; Guo, Haozhe. Occurrence of structural aluminium (Al) in marine diatom biological silica: visible evidence from microscopic analysis. OCEAN SCIENCE, 2022, 18(2): 321-329. DOI: 10.5194/os-18-321-2022
 23.Jin, Biao; Han, Min; Huang, Chen; Arp, Hans Peter H.; Zhang, Gan. Towards improved characterization of the fate and impact of hydraulic fracturing chemicals to better secure regional water quality. ENVIRONMENTAL SCIENCE-PROCESSES & IMPACTS, 2022, 24(4): 497-503. DOI: 10.1039/d2em00034b
 24.Li, Jibing; Zhang, Dayi; Li, Bei; Luo, Chunling; Zhang, Gan. Identifying the Active Phenanthrene Degraders and Characterizing Their Metabolic Activities at the Single-Cell Level by the Combination of Magnetic-Nanoparticle-Mediated Isolation, Stable- Isotope Probing, and Raman-Activated Cell Sorting (MMI-SIP- RACS). ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY. DOI: 10.1021/acs.est.1c04952
 25.Tang, Bin; Christia, Christina; Luo, Xiao-Jun; Covaci, Adrian; Poma, Giulia; Mai, Bi-Xian. Changes in levels of legacy and emerging organophosphorus flame retardants and plasticizers in indoor dust from a former e-waste recycling area in South China: 2013-2017. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH. DOI: 10.1007/s11356-021-18447-6
 26.Wang, Jiaqi; Zhao, Shizhen; Jiang, Haoyu; Geng, Xiaofei; Li, Jun; Mao, Shuduan; Ma, Shexia; Bualert, Surat; Zhong, Guangcai; Zhang, Gan. Oxidative potential of solvent-extractable organic matter of ambient total suspended particulate in Bangkok, Thailand. ENVIRONMENTAL SCIENCE-PROCESSES & IMPACTS. DOI: 10.1039/d1em00414j 
 27.Hu, Weiwei; Zhou, Huaishan; Chen, Wei; Ye, Yuqing; Pan, Tianle; Wang, Yingkun; Song, Wei; Zhang, Huina; Deng, Wei; Zhu, Ming; Wang, Chaomin; Wu, Caihong; Ye, Chenshuo; Wang, Zelong; Yuan, Bin; Huang, Shan; Shao, Min; Peng, Zhe; Day, Douglas. A.; Campuzano-Jost, Pedro; Lambe, Andrew T.; Worsnop, Douglas R.; Jimenez, Jose L.; Wang, Xinming. Oxidation Flow Reactor Results in a Chinese Megacity Emphasize the Important Contribution of S/IVOCs to Ambient SOA Formation. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY. DOI: 10.1021/acs.est.1c03155
 28.Zhang, Huanhuan; Li, Rui; Dong, Shuwei; Wang, Fu; Zhu, Yujiao; Meng, He; Huang, Chengpeng; Ren, Yan; Wang, Xinfeng; Hu, Xiaodong; Li, Tingting; Peng, Chao; Zhang, Guohua; Xue, Likun; Wang, Xinming; Tang, Mingjin. Abundance and Fractional Solubility of Aerosol Iron During Winter at a Coastal City in Northern China: Similarities and Contrasts Between Fine and Coarse Particles. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES, 2022, 127(1): e2021JD036070. DOI: 10.1029/2021JD036070
 29.Zeng, Jianqiang; Zhang, Yanli; Zhang, Huina; Song, Wei; Wu, Zhenfeng; Wang, Xinming. Design and characterization of a semi-open dynamic chamber for measuring biogenic volatile organic compound (BVOC) emissions from plants. ATMOSPHERIC MEASUREMENT TECHNIQUES, 2022, 15(1): 79-93. DOI: 10.5194/amt-15-79-2022
 30.Sun, Rong; Wang, Xiaoping; Tian, Chongguo; Zong, Zheng; Ma, Wenwen; Zhao, Shizhen; Wang, Yan; Tang, Jianhui; Cui, Song; Li, Jun; Zhang, Gan. Exploring source footprint of Organophosphate esters in the Bohai Sea, China: Insight from temporal and spatial variabilities in the atmosphere from June 2014 to May 2019. ENVIRONMENT INTERNATIONAL, 2022, 159: 107044. DOI: 10.1016/j.envint.2021.107044
 31.Xia, Bingqing; Yang, Yang; Li, Fangbai; Liu, Tongxu. Kinetics of antimony biogeochemical processes under pre-definite anaerobic and aerobic conditions in a paddy soil. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES, 2022, 113: 269-280. DOI: 10.1016/j.jes.2021.06.009
 32.Zhao, Xuan; Li, Jibing; Zhang, Dayi; Huang, Zilin; Luo, Chunling; Jiang, Longfei; Huang, Deyin; Zhang, Gan. Mechanism of salicylic acid in promoting the rhizosphere benzo[a]pyrene biodegradation as revealed by DNA-stable isotope probing. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2022, 810: 152202. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.152202
Attachment
 
Copyright ©2002-2009 Chinese Academy of Sciences
Email: wumanqing@gig.ac.cn
This website requires the Macromedia Flash MS Plugin
Internet Explorer 5.0+, best view with resolution 1024x768